Tehy: Samarbete inom social- och hälsovården viktigare än någonsin

Image text
Bild: iStock
Social- och hälsovårdsbranschen belastas av många faktorer, i synnerhet kontinuerliga strukturella och administrativa organisationsförändringar samt osäkerhet gällande hur social- och hälsovårdsreformen kommer att förverkligas. Även förändringarna i arbetslivet ökar belastningen. Enligt de senaste undersökningarna av arbetsförhållanden, såsom Kevas undersökning av arbetshälsan inom den offentliga sektorn och Kommun 10-undersökningen, hör anställda inom social- och hälsovårdssektorn till de yrkesgrupper inom den kommunala sektorn som upplever den största arbetsbelastningen. I synnerhet arbetets psykosociala belastning har ökat. Exempelvis ständiga förändringar i arbetet, osäkerhet angående framtiden och en orimlig arbetsbörda pekas ut som betydande belastningsfaktorer av personal inom branschen. – Samarbetets betydelse på arbetsplatserna är större än någonsin bland annat på grund av olika organisatoriska reformer. De viktigaste åtgärderna är att göra personalen delaktig och olika åtgärder för att utveckla kompetensen, såsom att säkerställa tillräcklig handledning och tillräckliga resurser för arbetarskyddsorganisationen, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo. Inom samarbetet bör man också främja olika sätt att kombinera arbetet med det övriga livet. – Olika program för att utveckla arbetslivet är viktiga, särskilt projekt för att öka samarbetet. Dit hör bland annat Kunteko-programmet för arbetslivsutveckling i kommunsektorn, där även Tehy deltar. Att tillsammans utveckla arbetslivet och arbetet är ett bra sätt att engagera de anställda på arbetsplatserna, säger Vesivalo. Tehy uttrycker också sin oro för företagshälsovården inom den offentliga sektorn. Företagshälsovården är omfattande, men dess innehåll är ganska begränsat. Företagshälsovården når många, men företagshälsovårdsavtalens innehåll är ganska begränsat. I nuläget stöder den inte arbetstagarens arbetsförmåga i tillräckligt hög grad. – I företagshälsovårdsavtalen måste man bättre ta hänsyn till de belastningsfaktorer som finns inom branschen och inkludera fler sätt att förhindra arbetsoförmåga. Särskilt inom företagshälsovårdssamarbetet bör resurserna satsas på identifiering och minskning av den psykosociala belastningen på arbetsplatser inom branschen, säger Vesivalo. Tehys ordförande Rauno Vesivalo och ett antal personalrepresentanter inom Tehy, bland annat förtroendemän och experter, deltar i dag i ett seminarium i Villmanstrand. Under seminariet ordnas en så kallad runda bordet-diskussion om utveckling av arbetslivet. Seminariet markerar också arbetsmarknadsorganisationernas 40-årsjubileum. Mer information: Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346