Tehy: Problem med inomhusluften på arbetsplatser inom social- och sjukvården måste tas på allvar

Image text
bild: iStock

Problem med inomhusluften är vanliga på arbetsplatser inom social- och sjukvården i Finland. Problemen orsakar utöver trivselolägenheter särskilt sanitära olägenheter. Tehy kräver att man snabbt ingriper i problem med inomhusluften på arbetsplatser och att de behandlas i organisationernas inomhusluftsgrupper tillsammans med arbetarskyddet.

Av en undersökning vid Åbo universitet till arbetarskyddsfullmäktige inom Tehy framkom att man inte ingriper effektivt och enligt myndigheternas anvisningar vid problem med inomhusluften. De upplevda olägenheterna med inomhusluften orsakar anställda symptom i luftvägarna och allmänna symptom vilket leder till ökad frånvaro.

– Det är verkligen beklagligt att arbetsgivare och fastighetsägare förringar problemet. Det är viktigt att reparera skador och brister och det blir billigast om det görs i ett så tidigt skede som möjligt. En utredning av orsakerna och reparation av skadorna minskar exponeringen för riskfaktorer varvid hälsoläget förbättras och även frånvaron minskar, säger miljöexpert Kaija Ojanperä från Tehy.

Skötseln av inomhusproblem har blivit bättre under de senaste åren men det finns fortfarande mycket att förbättra när det gäller informationsspridningen och attityderna. Det viktigaste är förebyggande och planmässighet.

Enligt arbetarskyddsfullmäktige görs inomhusutredningar på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsservicen med ineffektiva medel, bland annat genom sensoriska besiktningar, ytfuktighetsmätningar, prover med utfällningskärl och intervjuer med de anställda. Att reda ut orsakerna till problemen med inomhusluften och framgångsrikt kunna åtgärda dem förutsätter professionellt kunnande och moderna undersökningsmetoder. 

– Problemet är att det uppkommer mycket symptom innan man ingriper. Det viktigaste är att man lyssnar till de anställda och inleder undersökningar om de har symptom, säger arbetarskyddsfullmäktige Paavo Rautiainen vid Kuopio universitetssjukhus.

Det mest ekonomiska är att utföra inomhusluftsundersökningarna i samband med underhållet, vilket leder till att man lättare upptäcker problemen i ett tidigt skede. Det är viktigt att arbetarskyddsfullmäktige får tillgång till alla resultat av mätningsrapporterna utan separata krav och att deras expertis utnyttjas vid planeringen.

De arbetsplatsbesök som görs av företagshälsovården är viktiga men enligt arbetarskyddsfullmäktiges erfarenhet förblir de i dagens läge för få.

– Företagshälsovårdens aktiva stöd är viktigt för den anställda då man söker efter ett arbetsutrymme där hen kan fortsätta arbeta också vid utredningen av yrkessjukdomsdiagnosen, säger Rautiainen.

På den av Åbo universitet gjorda enkäten svarade 53 arbetarskyddsfullmäktige inom Tehy. Undersökningen genomfördes i april 2016.
 

Mer information:

Kaija Ojanperä, [email protected] 040 596 9171
Paavo Rautiainen, tfn 044 711 3764