Tehy: Personaldimensioneringen blir äntligen sann

Det första skedet av regeringens utkast till proposition med förslag till revision av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre är klart. Lagändringarna är nödvändiga eftersom enbart en rekommendation inte var tillräcklig för att säkerställa vårdens kvalitet.

Image text
Foto: Pekka Fali

Det är viktigt för Tehy att en bindande personaldimensionering anges i lag.

– Genom lagstiftning strävar man nu efter att säkerställa en tillräcklig personalstyrka och yrkeskunskap i ett effektiverat serviceboende, säger Mervi Flinkman, Tehys arbetskraftspolitiska expert.

Den minsta dimensioneringen är enligt utkastet 0,5 hösten 2020. Alla enheter ska uppfylla kravet. Situationen förbättras på de enheter där kravet på dimensionering inte hittills har uppfyllts.

En minsta dimensionering på 0,7 träder i kraft den 1 april 2023.

Inom effektiverat serviceboende ska merparten av de anställda ha yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård och rehabilitering. Det är nödvändigt på grund av att klienterna lider av demenssjukdomar och även många andra sjukdomar. Yrkeskunskap behövs för skötseln av läkemedelsvården. I livets slutskede behöver klienterna även palliativ vård och terminalvård.

Den utbildade vårdpersonalen kan i framtiden ännu bättre koncentrera sig på sin grundläggande uppgift, dvs. omedelbart vårdarbete.

Genom revisionen besparas vårdarna i betydande grad uppgifter såsom städning, tvätt och matlagning. Det minskar den utbildade vårdpersonalens arbetsbörda och höjer intresset för arbetet inom äldrevården.

Revisionen förtydligar även tillsynsmyndigheternas arbete, eftersom en nationell beräkningsmodell för personaldimensionering gör det möjligt att på ett enhetligt sätt följa personaldimensioneringen i hela Finland.

Vissa enheter måste emellertid klara sig på en personaldimensionering under 0,7 fram till våren 2023.

– Myndigheterna och fackförbunden får jobba på för att säkerställa att vården och tryggheten på alla enheter är tillräcklig.

Intresset för att arbeta och hålla kvar personalen inom social- och hälsovården kräver samhällsåtgärder. Enligt uppskattningarna behövs ytterligare 4 500 – 5 000 vårdare för att revisionen i praktiken ska kunna genomföras.

Samhället ska även se till att det effektiverade serviceboendet för äldre lockar till sig utbildade vårdare.

Mer information:

Mervi Flinkman, Tehys arbetskraftspolitiska expert, tfn 040 0968324