Tehy: Ny arbetstidslag skulle drabba den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen hårt

Image text
Bild: iStock

Den ändring av arbetstidslagen som för närvarande behandlas i riksdagen hotar att försämra arbetsvillkoren inom social- och hälsovårdssektorn.

Arbetstidslagens syfte och uppgift är att skydda de anställda. Många anställda inom social- och hälsovårdssektorn har redan nu svårt att orka med sitt arbete. Nu vill man montera ner skyddet ytterligare.

Tehy motsätter sig att arbetstidsskyddet inom social- och hälsovårdssektorn försvagas och kräver att den föreslagna utvidgningen av tillämpningsområdet för periodarbetstid inte genomförs.

Systemet med periodarbetstid utvecklades på 1940-talet och fungerar inte i 2020-talets Finland. Periodarbete är en arbetstidsform som är billig för arbetsgivaren men diskriminerar kvinnor och är mycket dålig ur arbetstidsskyddssynpunkt. Periodarbetstid används numera i synnerhet inom den kvinnodominerade social- och hälsovårdssektorn av ekonomiska skäl.

Enligt regeringens förslag ska användningen av periodarbetstid nu utökas. Praktiskt taget alla arbetsuppgifter som Tehys medlemmar utför skulle framöver omfattas av ett system med periodarbetstid. Denna arbetstidsform skulle framöver få användas bland annat inom tjänster för småbarnspedagogik som kräver nattarbete, inom social- och hälsovårdstjänster som är öppna under merparten av dygnet samt inom sjuktransport- och akutvårdsarbete. Periodarbetstid skulle också kunna användas i stödfunktioner som har ett nära samarbete med ovan nämnda tjänster, exempelvis blodtjänsten.

Det finns inget annat uppenbart skäl till en utökad användning av periodarbetstid än ekonomiska inbesparingar. Periodarbetstid innebär att de anställda måste vara flexibla utan att få övertidsersättningar, samtidigt som arbetsgivaren sparar.

Ett annat centralt problem med regeringens förslag är enligt Tehy mertidsarbetskvoten för den genomsnittliga allmänna arbetstiden. Den föreslagna förändringen skulle i praktiken avskaffa det dagliga arbetstidsskyddet, det vill säga rätten till en åtta timmars arbetsdag. Efter förändringen kan en anställd inte längre neka till att arbeta efter ett åtta timmars arbetspass, utan först när den veckovisa mertidsarbetskvoten har uppfyllts.

Förändringen skulle kraftigt begränsa de anställdas fritid och privatlivsskydd. Om arbetsdagen på grund av mertidsarbete blir längre än de planerade åtta timmarna får många anställda problem med bland annat ordnandet av barndagvård. En ökad osäkerhet kring arbetstiderna skulle göra det svårare att skapa en balans mellan arbetet och det övriga livet.

Det är svårt att se några andra motiveringar än de ekonomiska till förändringsförslaget. Det främjar åtminstone inte arbetstidsskyddet eller de anställdas välbefinnande.  Tehy kräver att mertidsarbetskvoten för den genomsnittliga allmänna arbetstiden inte justeras.

Tehys styrelse kritiserar i kraftiga ordalag förslaget till förändringar i arbetstiden vid dagens möte.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsexpert Maija Wilskman, tfn 0400 132 828