Tehy: Hög utsträckning på vårdarnas vaccinering, också osäkerhet över coronavaccinen

I slutet av november gjorde Aula Research på uppdrag av Tehy en omfattande enkät om vårdarnas åsikter om vaccination. 97 % av de som svarade tyckte att vaccination är ett bra sätt att skydda sig mot sjukdomar, och 94 % tyckte att de vacciner vi har är trygga och effektiva. Så många som 95 % hade det vaccinationsskydd som rekommenderas, och utsträckningen av säsongsinfluensa-vaccineringen var hög. 84 % tyckte att coronavaccination är nödvändig för att bekämpa pandemin. 47 % svarade att de skulle vaccinera sig. Osäkerhet om att ta coronavaccinen uppenbarade sig för drygt en månad sedan hos 37 % av de som svarade. 16 % nekade fullständigt, orsaken till detta var främst rädsla för allvarliga bieffekter.

Image text
Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

I månadsskiftet november-december gjorde Aula Research på uppdrag av Tehy en omfattande enkät bland de Tehy-medlemmar anställda inom specialsjukvården och grundsjukvården, för att undersöka vårdarnas syn på vaccination i allmänhet, vaccination som behövs i arbetet, samt deras inställning till coronavaccination. Över 4 000 vårdare svarade på enkäten.  Av dem arbetade 71 % inom specialsjukvården, 21 % inom grundsjukvården och 7 % inom sociala tjänster. Av de som svarade arbetade 88 % huvudsakligen i kund- och patientutrymmen. 

97 % av de som svarade tyckte att vaccination är ett bra sätt att skydda sig mot sjukdomar, och 94 % tyckte att de vacciner som ges i Finland är säkra och effektiva. 92 % tyckte att det är viktigt med vaccinering för att skydda sig själv, patienter och närstående. Av de som svarade hade 95 % det vaccinationsskydd som behövs i arbetsuppgifterna enligt rekommendationer. 92 % av de som svarade hade vaccinerat sig mot säsongsinfluensan eller väntade på att ta den vid tidpunkten då enkäten utfördes.  

84 % tyckte att coronavaccination är nödvändig för att vi i Finland och globalt ska kunna klara oss ur covid-19-epidemin. Enkäten visade också oklarhet och osäkerhet kring coronavaccinet. 47 % svarade att de skulle ta coronavaccinet, men ganska många, 37 %, var osäkra på saken ännu för en månad sedan då enkäten utfördes. Största delen, 81 %, av de som var osäkra uppgav att orsaken till osäkerheten var rädsla för eventuella allvarliga bieffekter.  

I november-december månadsskiftet då enkäten utfördes fanns det ännu ganska bristfällig officiell information, och vaccineringen hade inte heller påbörjats någonstans i världen.   

– Vi har fått information och erfarenheter om coronavaccinet, och mer fås hela tiden. När enkäten gjordes tror jag också att osäkerhet och ren och skär irritation bland vårdarna ökades av framkastade påståenden också från auktoritativa röster om att vårdpersonalen passar bra att vara försökskaniner till coronavaccinet. Jag kritiserade då dessa kommentarer. Det är frivilligt i Finland att vaccinera sig, och vårdarna som också enkäten visar är mycket ansvarsfulla gällande vaccination, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.  

16 % förhöll sig negativt till coronavaccinering. Av de 657 personer som hade negativ inställning, grundade 70 % sin åsikt på rädsla för eventuella allvarliga biverkningar. Av dessa 657 personer, som inte tänkte ta coronavaccinet, hade 2 %, eller 13 personer, negativ inställning på grund av principer.  

I enkäten ombad man också de som svarade ta ställning till påståendet: ”Vaccinering strider mot min ideologi.” Av de som svarade var 2 % av helt samma åsikt som påståendet och 9 % av delvis samma åsikt. Av de som svarade var 67 % av helt annan åsikt ja 19 % delvis av annan åsikt.  

– En fullständig motsättning mot vaccination är sällsynt bland vårdare. Den största delen tycker att vacciner är trygga och effektiva. Också utsträckningen på vaccinationerna är på en mycket hög nivå. Det är bra att saken nu är utredd också med en enkät, konstaterar Rytkönen. 

Enligt Rytkönen kommer ändå en lindrig orsak till oro med tanke på framtiden fram. Den föga kritiska inställningen till vaccinering i enkäten visade sig vara en aning vanligare i de yngre åldersgrupperna. I sin tur förehöll sig över 60-åringar allra mest positivt till vaccinering.  

– Kunde detta delvis förklaras med att de yngre åldersgrupperna inte kommer ihåg tider när man inte vaccinerades emot till exempel mässling och påssjuka? Dessa sjukdomar, som efteråt övervunnits med vaccinering i Finland, är allvarliga sjukdomar med allvarliga följder. Mässlingens följdsjukdomar kan vara till och med livshotande. På samma sätt har påssjuka förorsakat sorgliga följder med barnlöshet för män, konstaterar Rytkönen.  

Enligt henne är det viktigt att man också i Finland satsar på att ge tillräckligt pålitlig information och att man tar allvarligt på att bevara vaccineringens utsträckning.

– Världshälsoorganisationen (WHO) förklarade vaccineringstvekan som ett av de globala världshoten år 2019. Oron är inte i onödan. Effektiviteten av vaccinationerna bestäms i slutändan av att alla bär ansvar inte bara för sina egna utan också för andras liv och hälsa. Därför rekommenderar vi som organisation också vaccinering. Jag tar själv coronavaccinationen genast då min tur kommer, konstaterar Rytkönen.  

Mer information:

Sari Viinikainen, utvecklingschef, tfn. 040 779 3637