Organisationerna besvikna över höjningen av yrkesbaserade pensionsåldrar

Riksdagen har för avsikt att med en lagändring ingripa i de yrkesbaserade pensionsåldrarna på den offentliga sektorn. Enligt en lagproposition som antagits i dag höjs valda pensionsåldrar i samband med pensionsreformen år 2017. Pensionsåldern för dem som använt sig av sin valrätt höjs från och med år 2018 stegvis med tre månader per år, dock under högst två år.

Anställda inom den offentliga sektorn fick som en del av pensionsreformen år 1989 rätt att välja och behålla sin lägre yrkesbaserade pensionsålder. Av dem som använt sin rätt att välja arbetar fortfarande cirka 8500, varav de yngsta är födda på 1960-talet.
Huvudavtalsorganisationerna utdömde förslaget att ingripa i de yrkesbaserade pensionsåldrarna. Trots det tog social- och hälsovårdsministeriet upp försämringsförslaget i den offentliga sektorns pensionsförhandlingar. Förhandlingsparterna förblev oeniga i frågan, men den avancerade till riksdagen.

Organisationerna anser att man genom att ingripa i pensionsåldern strider mot egendomsskyddet som tryggas i grundlagen. De besparingar som uppstår genom höjd pensionsålder är osäkra och obetydliga i jämförelse med de skador som individerna åsamkas. Organisationerna har motsatt sig höjningen av de valda pensionsåldrarna under hela beredningstiden, senast vid social- och hälsovårdsutskottets hörande. Frågan behandlades också i grundlagsutskottet, men utskottet ansåg att stegvis höjning av pensionsåldern inte kränker egendomsskyddet. 
Huvudavtalsparterna och den offentliga sektorns fackförbund är beredda att bestrida frågan på EU-nivå.

Tilläggsuppgifter:
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, ordförande Olli Luukkainen, tel. 0500 652 872
Kommunfackets union
ordförande Jarkko Eloranta, JHL, tel. 0400 912 399
ordförande Maija Pihlajamäki, Jyty, tel. 0400 537 756
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo
ordförande Silja Paavola, SuPer, tel. 050 527 5085
ordförande Rauno Vesivalo, TEHY, tel. 040 587 4346
Löntagarorganisationen Pardia, ordförande Niko Simola, tel. 040 566 8517