Organisationer: Brådskande åtgärder krävs för att förbättra arbetssäkerheten inom akutvården

Våldet i akutvårdsarbetet har ökat och blivit allt råare. Enligt organisationerna visar detta att våld blivit vardag och att det råder brist på korrigerande åtgärder i samhället.

Image text
Bild: Mikko Nikkinen

Social- och hälsovårdens fackförening Tehy rf, Förbundet för Akutvård i Finland, Suomen Pelastusalan Ammattilaiset SPAL ry och Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf har genomfört en omfattande enkät om våld inom akutvårdsbranschen. Sammanlagt 1 939 personer svarade. 

Nästan alla respondenter (97 procent inom Tehy och Förbundet för akutvård, 89 procent inom SPAL) hade upplevt våld eller hot i akutvårdsarbetet minst en gång. Upplevelserna av våld har ökat jämfört med för två år sedan. Verbala hot och hotfullt beteende förekommer nästan varje dag. Våldsamma situationer har blivit vanligare och också råare. Ett tecken på detta är att nästan 40 procent av de som svarade har upplevt mordhot eller hotfulla situationer där eggvapen (30 %) eller skjutvapen (9 %) varit involverade. 

Våldsamma situationer anmäls oftare än förr. Enligt enkäten har antalet anmälningar om avvikelser gällande våldsamma situationer ökat märkbart, vilket är positivt. Omkring 50 procent av de respondenter som hade möjlighet att anmäla hade gjort det. Två år tidigare hade bara 18 procent lämnat en anmälan. Ett problem är att de som anmäler upplever att det inte leder någonstans. Arbetsgivaren måste ha möjlighet att ingripa i våld eller hot och vid behov göra en polisanmälan.

För att en akutvårdare som upplevt våld eller hot ska kunna föra ärendet till domstol krävs en polisanmälan. Fastän antalet anmälningar om avvikelser på arbetsplatserna klart har ökat, har antalet polisanmälningar enligt enkäten ändå minskat sedan 2018. Enligt organisationerna vittnar detta om en frustration med att straffen för det våld som förekommer i arbetet är mycket lindriga. 91 procent av respondenterna ville ha bättre rättsskydd.

Enligt enkäten hade 56 procent av respondenterna deltagit i en utbildning för hotfulla och våldsamma situationer som ordnats av arbetsgivaren. Det är dock tyvärr så vanligt att akutvårdare utsätts för våld att alla arbetsplatser bör erbjuda heltäckande utbildning kring detta.
 
Organisationerna kräver att beslutsfattarna nu tar situationen på allvar och vidtar konkreta åtgärder. Det är ohållbart att yrkespersoner som arbetar med att hjälpa och rädda inte tryggt kan utföra sitt livsviktiga arbete. Våld och hot om våld äventyrar också patientsäkerheten.

I sitt ställningstagande, som offentliggörs i dag, lägger organisationerna fram tre åtgärdshelheter som bör inledas omedelbart:

Ett nationellt program för att förbättra arbetssäkerheten inom akutvården 
Social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesministeriet bör omedelbart inleda ett nationellt projekt för att förbättra arbetssäkerheten inom akutvården och första insatsen-verksamheten, minska antalet hotfulla och våldsamma situationer samt främja säkerhetskulturen inom området.

Skärpt straffskala i strafflagen 
Den alarmerande försämringen av arbetssäkerheten måste bekämpas genom lagstiftning, och strafflagen bör uppdateras för att motsvara nuläget. Våld mot akutvårdspersonal bör bestraffas på samma sätt som våldsamt motstånd mot tjänsteman. En skärpt straffskala skulle ha en förebyggande effekt på våld mot akutvårdare.

Identifiering av orsakerna till våldet och satsningar på förebyggande i samhället på ett bredare plan 
Våld i arbetet inom akutvårdsbranschen måste identifieras och erkännas som fenomen, och man måste hitta sätt att minska det i samhället överlag. Bättre lösningar behövs exempelvis för att minska problemen med droger och förbättra tillgången till mentalvårdstjänster. 


Mer information:

Tehy, kommunikationschef Katri Lindqvist, tfn 040 588 3431
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL, kommunikationschef Tuula Kukonlehto, tfn 0400 352 2709


Som bilagor bifogas organisationernas ställningstagande om arbetssäkerhet inom akutvården och
PP-presentationen ”Työturvallisuus ensihoitotyössä - väkivaltakyselyn päätulokset”.