Mehiläinen bröt mot kollektivavtalet, arbetsgivarförbundet HALI försummade sin övervakningsskyldighet

Tehy, SuPer OCH ERTO har vunnit i ärendet som gäller Mehiläinens brott mot kollektivavtalet. Mehiläinen har vägrat ge begärda löneuppgifter till huvudförtroendemannen, och arbetsgivarförbundet HALI har försummat sin övervakningsskyldighet.

Image text
bild: iStock

I februari 2016 slopade och sänkte Mehiläinen tilläggen för särskilt uppdrag som betalas på basis av arbetets svårighetsgrad. I praktiken innebar beslutet att tilläggen för särskilt uppdrag som har betalats till personer som anställts efter februari 2016 har varit lägre än tilläggen till arbetstagare som anställts hos Mehiläinen före det. Tehy, SuPer och ERTO ansåg att Mehiläinen genom sitt agerande har försummat principen om lika lön och betalat olika lön för samma arbete.

Som avslutning på oenighetsförhandlingarna meddelade Mehiläinen hösten 2018 att företaget vill lösa tvisten med löntagarorganisationerna Tehy, SuPer och ERTO. Våren 2019 meddelade företaget emellertid att det inte heller kommer att korrigera löneskillnaderna på eget initiativ, utan att löntagarorganisationerna måste överklaga oenigheten om lönerna separat för varje anställd. 

I april samma år begärde Mehiläinens huvudförtroendeman uppgifter om tilläggen för särskilt uppdrag som betalas till de anställda och storleken på dem, men företaget vägrade att lämna ut uppgifterna.  Även arbetsgivarförbundet Välmåendebranschen HALI, som representerar den privata social- och hälsovårdsbranschen, stödde Mehiläinens beslut och meddelade att uppgifterna inte behöver lämnas ut för utredning av löneskillnaderna.

Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Sote rf, det vill säga Tehy, SuPer och ERTO, väckte talan i arbetsdomstolen hösten 2019, eftersom löneuppgifterna inte hade lämnats ut till huvudförtroendemannen för utredning av löneskillnaderna.

Enligt arbetsdomstolens dom har Mehiläinen brutit mot bestämmelserna i kollektivavtalet för hälsoservicebranschen genom att underlåta att lämna uppgifter om lönerna och de betalda tilläggen för särskilt uppdrag till huvudförtroendemannen.

Arbetsdomstolen dömde Mehiläinen att betala böter för brott mot kollektivavtalet. Även HALI ska betala böter för försummelse av sin övervakningsskyldighet. Därtill ska Mehiläinen och HALI ersätta Sote rf för rättegångskostnaderna.

Tehy, SuPer OCH ERTO kritiserar Mehiläinen, som brutit mot kollektivavtalet. Företaget är en viktig aktör inom hälsoservicebranschen och borde följa kollektivavtalet.

Inom den privata social- och hälsovårdsbranschen är det även i större utsträckning problem att få uppgifterna. Företagen är inte villiga att ge förtroendemännen nödvändig information, även om de stöder lokala avtal.

Mer information:

Tehys jurist Hanna Huotari, tfn 040 521 1685
SuPers förhandlingschef för privata sektorn Pia Zaerens, tfn 050 385 8042
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 09 6132 3233