Beslut har fattats om åtgärdande av missförhållanden, även lagstiftningen bör skärpas

Under ledning av minister Saarikko diskuterade Tehy i dag vid ett möte i Ständerhuset hur äldreservicens kvalitet ska förbättras.

Image text
Bild: iStock

Under mötet diskuterades äldrevården och vårdardimensioneringen, som varit de stora samtalsämnena under de senaste dagarna. Representanter för serviceproducenterna, ministerierna, tillsynsmyndigheterna och fackförbunden deltog i mötet. 

– Vi lyfte fram behoven av ändringar i lagstiftningen. Vi måste få in bindande regler för vårdardimensioneringen i lagstiftningen. Bara siffror räcker inte, utan kvaliteten måste tryggas. Arbetsgivarna bör förpliktigas att beakta förändringar i vårdbehovet och situationer där det behövs terminalvård. Endast den personal som utför direkt vårdarbete bör räknas med i dimensioneringen, till skillnad från vad fallet är nu. Försummelser bör leda till kännbara sanktioner, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

– Kort sagt bör det vara mer fördelaktigt att följa reglerna än att bryta mot dem. Det är inte fallet nu. 

Diskussionen under mötet var konstruktiv. Problemen har identifierats och till stor del även erkänts. Deltagarna förband sig att fortsätta dialogen och nådde samförstånd i 25 frågor som berör äldrevården. 

Det är mycket viktigt för Tehy att alla parter är redo att förbinda sig till att ta hand om personalens välbefinnande och omsorgsbranschens attraktionskraft som arbetsplats och studieområde.

Ett genombrott nåddes också i och med att företagen i omsorgsbranschen förband sig att vara ärliga i sina rapporter om antalet vårdare och utrota fenomenet ”spökvårdare” som Tehy lyft fram.

Till de samförståndspunkter som är viktiga för förbättring av vårdens kvalitet hör även stärkande av chefsarbetet och resurserna för övervakning. Parterna var också ense om att kännbara sanktioner för medvetna och upprepade försummelser av omsorgens kvalitet ska skrivas in i lagen om serviceproducenter.


Mer information:

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230