Undersökning visar: vid Tehy är välbefinnandet i arbetet bra och personalomsättningen liten

Arbetshälsoinstitutets undersökning av arbetsgemenskapen (ParTy) görs vid Tehy med två års intervaller. Enligt undersökningen år 2021 var personalens välbefinnande i arbetet på en bra nivå, bättre än i den föregående undersökningen och bättre än i fackföreningsrörelsen i genomsnitt. Även personalomsättningen är liten och arbetsförhållandena långa.

– Resultaten av arbetshälsoundersökningar räknas vanligtvis som Tehys interna verksamhet och utvecklingsarbete som inte behandlas i medierna. Men den artikel om Tehy som arbetsgivare som Yle publicerade i dag, och som till stora delar byggde på anonyma källor, innehöll sådana påståenden och fel att vi undantagsvis offentliggör uppgifter ur vår interna arbetsgemenskapsundersökning och personalrapport, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Vid Tehy är det typiskt med långa arbetsförhållanden och liten personalomsättning. Enligt den föregående personalrapporten är den genomsnittliga längden på den ordinarie personalens arbetsförhållanden 12 år. År 2021 var den ordinarie personalens omsättning ca 7 % och året innan 6 %, dvs. låg jämfört med många andra branscher och organisationer.

Liksom i andra arbetsgemenskaper sköter man vid Tehy personalens välbefinnande i arbetet och arbetsgemenskapens funktion ofta med flera olika metoder och i samarbete med personalen. Detta görs både i det vardagliga arbetet och i samarbets- och arbetarskyddsorganen och i regelbundna möten med personalen och representanter för personalen. Verksamheten grundar sig på forskningsresultat om arbetsgemenskapens läge och personalens välbefinnande i arbetet.

Välbefinnandet i arbetet utvärderas regelbundet genom bl.a. arbetsgemenskapsundersökningar, företagshälsovårdens rapportering samt arbetsplatsutredningar och riskbedömningar.

Arbetshälsoinstitutets undersökning av arbetsgemenskapen (ParTy) görs med två års intervaller. Enligt den senaste ParTy-undersökningen är personalens välbefinnande i arbetet bra vid Tehy och bättre än genomsnittet i sektorn, dvs. i fackföreningsrörelsen.

Resultaten av den senaste undersökningen visar en positiv utveckling inom alla delområden som mäter arbetsgemenskapens funktion (bilaga) Styrkorna och resurserna hos Tehys arbetsgemenskap är att arbetets betydelse och mål upplevs som viktiga och gemensamma samt en arbetsgemenskap där man hjälper och stöder varandra.

Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, som ansvarar för personalförvaltningen, berättar att man vid Tehy förhåller sig mycket allvarligt till ParTy-undersökningen och till all respons från och bekymmer hos personalen.

– Vi tänker att det alltid finns sådant som kan bli bättre och att problem som upptäcks löses i samarbete med personalen. Lika allvarligt ser vi på den anonyma kritik som framfördes i Yles artikel. Vi diskuterar snabbt med våra personalrepresentanter för att höra deras tankar och synpunkter om läget i fråga om välbefinnandet i arbetet och om de åtgärder som behövs, säger hon.

Arbetsgemenskapsundersökningens resultat behandlas ingående med personalen och utvecklingsområdena fastställs tillsammans. Därtill får styrelsen och fullmäktige en redogörelse för resultaten. Resultaten av den nyaste enkäten har behandlats av Tehys styrelse den 27 april 2021 och i Tehys fullmäktige den 30–31 augusti 2021.

Mer information:

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi

kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005

Som bilaga sammanfattning av resultaten av Tehys arbetsgemenskapsundersökning 2021