Tehy motsätter sig lagen om lönemodell: medlaren står inför det omöjliga, lönejämlikhet och internationella skyldigheter har glömts bort

Propositionen, med förslag till ändring av lagen om medling i arbetstvister, som regeringen nu lägger fram och att binda medlarens händer till en så kallad allmän linje är helt onödiga och i strid med skyldigheter genom internationell rätt.

Tehy har sedan förra sommaren starkt motsatt sig den lagstiftning om en exportdriven lönemodell som inskrivits i regeringsprogrammet, eftersom den är en evig lönegrop för skötarna.

Det nya lagförslaget, som är formulerat ännu mer svävande än skrivelsen i regeringsprogrammet, är alltjämt mycket problematiskt och duger inte för Tehy.

Enligt det nya förslaget är medlaren framdeles i lag förpliktad att bedöma de nationalekonomiska konsekvenserna av lösningar, samhällets allmänna intresse, och arbetsmarknadens funktionsduglighet långt in i framtiden.

Det är ett ganska hårt krav att medla i arbetstvister och samtidigt vara professor i nationalekonomi, känna till samhällets alla funktioner respektive affärsverksamheten i och marknadsläget för olika branscher. Därtill ska man i förväg veta hur lösningen för en viss avtalsbransch kommer att påverka beteendet av övriga arbetsmarknadsorganisationer. Det måste på boulevarden finnas en part med tre slag av kunnighet: tvistelösare, ekonom och profet, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Förslaget kringgår även att grundlagen reglerar att statsmakten är förpliktad att främja både jämställdhet och lönejämlikhet könen emellan. Möjligheter, det vill säga ventiler för att av vägande skäl avvika från den allmänna linjen finns inte i motiveringen till förslaget.

– Repetition är alla studiers moder. Och nu när även skolorna har nyss slutat är det skäl att än en gång repetera: man varken kan eller bör stifta en lag om en exportdriven lönemodell. Ärendet måste lämnas till arbetsmarknadsparterna för bedömning och underhandling. Det är skäl att regeringen nu helt enkelt begraver hela projektet, säger ordförande Rytkönen.

Mer information: Tehys specialsakkunniga, jurist Jarkko Pehkonen, [email protected], tfn 040-531 5464.