Tehy: De lokala förhandlingrna får inte bara bli ett nytt sätt att försämra anställningsvillkoren

Det lagförslag som publicerades på fredagen om de lokala förhandlingarna berör inte välfärdsområden och kommuner eller de Tehy-medlemmar som arbetar där. Ändringarna kommer dock att beröra alla medlemmar i Tehy som arbetar inom den privata social-, hälso- och utbildningssektorn. 

– Vi motsätter oss inte de lokala förhandlingarna, men förhandlingen måste vara balanserad och ta hänsyn även till arbetstagarnas behov, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Rytkönen är det tyvärr inte så som det håller på att bli, utan som en följd av den lagändring som regeringen driver finns det en risk att de lokala förhandlingarna i framtiden främst kommer att erbjudas företag som ett nytt sätt att söka besparingar och försämra arbetstagarnas ställning.

Lagändringen innehåller många praktiska och juridiska problem med avseende på personalens ställning, särskilt i situationer där det inte finns någon förtroendeman på arbetsplatsen. Arbetstagarnas rätt att förbli inom ramen för de anställningsvillkor som förhandlats fram av deras egen fackförening är en rättighet skyddad av internationella avtal, och i lagförslaget är detta skydd otillräckligt. Dessutom tar förslaget inte tillräckligt hänsyn till de skyldigheter som följer av Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner, bland annat skyddet av förtroendemannens ställning.

Som en följd av lagändringen kan den lokala förhandlingen i värsta fall bli mycket förvirrande. Personalens anställningsvillkor måste dock alltid vara tydliga och de måste behandlas rättvist.

– Detta förslag betonar ytterligare vikten av att medlemmarna på arbetsplatserna väljer förtroendemän bland sig. Det understryker också behovet att förbättra de faktiska möjligheterna för förtroendemän att verka inom privat sektorns förhandlingsområden, säger Tehys jurist Jarkko Pehkonen.

Förtroendemännens möjligheter att få information från arbetsgivaren måste definitivt förbättras i kollektivavtalen, så att de lokala förhandlingarna verkligen blir balanserade och förhandlingsförutsättningarna förbättras. Även skötseln av förtroendemannens uppgifter måste göras lättare att utföra under arbetstid.

För mer information: Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistent tel. 0400 540 005, [email protected] jurist Jarkko Pehkonen, tel. 040 531 5464, [email protected]