Våld är inte en del av vårdarbetet: anvisningar till anställda

Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddet. Som anställd är det viktigt att du vet att våld inte är en fråga om yrkesval. Du har rätt att hjälpa och vårda andra utan rädsla. Varje hotfull situation och våldssituation ska anmälas till den egna chefen, arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsovården.

Anställda inom social- och hälsovården och det pedagogiska området utsätts dagligen för våld, sexuella trakasserier och annat osakligt beteende i sitt arbete. Anställda har obetydliga möjligheter att påverka saken: att skriva officiella anmälningar, att föra ärenden till rätten. ​

I praktiken är det ändå få som anmäler våld och trakasserier som de råkar ut för. Det är dock oerhört viktigt att anmäla sådant, eftersom statistiken annars visar att våld inte förekommer. Även med tanke på den anställdas rättssäkerhet är det viktigt att göra en anmälan. Varje anmälan går till arbetsgivaren, som ansvarar för arbetarskyddet. 

Om du utsätts för våld eller hot om det i ditt arbete

 • Berätta omedelbart för din arbetsgivare om en våldssituation och hotfull situation som skett på arbetsplatsen och gör en arbetarskyddsanmälan. Försäkra dig om att en brottsanmälan görs om saken.
  • På det sättet får arbetsgivaren information om hur ofta våldssituationer förekommer på arbetsplatsen och hurudana de är. 
  • På basis av denna information kan arbetsgivaren planera hur man framöver kan förhindra sådana situationer. 
  • Med informationen kan arbetsgivaren också bedöma om det är nödvändigt att öka eller rikta skyddsåtgärderna.
 • Bli inte ensam, stöd dig på kollegerna och arbetsgivaren.
 • Sök dig till företagshälsovården med låg tröskel.
 • Om våldsdådet leder till fysisk eller psykisk skada, skaffa ett läkarintyg.
 • Kontakta arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige. Arbetarskyddsfullmäktige ger dig hjälp och stöd för att reda ut situationen och vidta vidare åtgärder, om inte arbetsgivaren gör detta.
 • Arbetsplatsen ska ha anvisningar för vidare behandling av situationen. Bra eftervård är viktig för att trygga arbetsförmågan och hälsan.

Förebyggande

 • Se till att du känner till arbetsplatsens verksamhetsanvisningar gällande arbetarskydd och våld.
 • Delta i utbildningar som arbetsgivaren ordnar och studera de anvisningar som utfärdats.
 • Följ de anvisningar som utfärdats. Om anvisningarna inte fungerar i praktiken ska du berätta för arbetsgivaren om detta.
 • Öva på förhand hur du ska agera i farliga situationer.
 • Se till att du känner till eventuella larmsystem på arbetsplatsen och att du kan använda dem.
 • Berätta alltid för chefen och arbetarskyddsfullmäktige om våldssituationer och hotfulla situationer.
 • Gör alltid en arbetarskyddsanmälan om våldssituationer, även om tillbud.
 • Diskutera med din arbetsgivare om den psykosociala belastning som hotet om våld i arbetet orsakar.
 • Om du upptäcker missförhållanden eller brister på arbetsplatsen som ökar risken för våld ska du göra arbetsgivaren medveten om dessa.

Vi arbetar varje dag för säkerheten för anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Vi hjälper våra medlemmar genom att ge råd och anvisningar, och våra förtroendemän och experter är tillgängliga för medlemmarna. Våra jurister för vidare juridiska processer som gäller våldssituationer. Bli medlem i Tehy!