Tehys fullmäktige godkände konkurrenskraftsavtalet efter en lång diskussion

Tehys fullmäktige godkände enhälligt efter en lång diskussion ett förhandlingsresultat enligt konkurrenskraftsavtalet för kommunsektorn.

Enligt förhandlingslösningen förlängs arbetstiden per vecka med 30 minuter inom samtliga arbetstidsformer inom kommunsektorn.  

Inom den offentliga sektorn skärs 30 procent av semesterpenningen för en viss tid under semesteråren 2017–2019 med stöd av ett separat kollektivavtal.  Därutöver förnyade man instruktionerna för lokala avtal inom kommunsektorn och kom överens om ibruktagandet av en arbetstidsbank för vilken man också har utarbetat gemensamma instruktioner.

Enligt fullmäktige var förhandlingsresultatet historiskt svårt. Även om man har lyckats avvärja de värsta försämringarna under förhandlingarna är lösningen orättvis i synnerhet för främjandet av lika lön och den kvinnodominerade branschen inom den offentliga sektorn.

– I en svår förhandlingssituation lyckades man rensa bordet från bland annat tvångslagar, en karenstid under sjuktiden, nedskärningar av semestrar inom den offentliga sektorn, nedskärningar av ersättningar för övertid och avskaffande av söckenhelger, beskriver Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

– Också beslutet om förlängningen av arbetstiden fattades till slut i hög grad utifrån löntagarnas förslag och därmed förlängs arbetstiden med 30 minuter per vecka enligt en så kallad minutmodell, vilket är mest rättvist för de olika arbetstidsformerna.

Tehys fullmäktige övervägde de olika alternativen länge och bedömde att avslåendet av förhandlingsresultatet och en förhandlingsomgång på förbundsnivå som det skulle ha lett till skulle ha varit ett ännu svårare alternativ för den offentliga sektorn.  Då skulle man stöta på samma frågor och av största sannolikhet även på nya försämringar för den offentliga sektorn och löntagarna.

Bakom konkurrenskraftsavtalet finns den dåliga ekonomiska situationen och sysselsättningssituationen i landet och den allt större offentliga skulden. Tehys fullmäktige förstår att man i dagens samhälle kräver ansvarsfullhet och flexibilitet av arbetsmarknadsparterna men framhäver att Tehy i fortsättningen inte gör arbetsmarknadslösningar som inte främjar jämlikhet och lika lön.

Huruvida konkurrenskraftsavtalet genomförs eller inte avgörs först när centralorganisationerna har bedömt att dess täckning är tillräcklig och fått en bekräftelse om att de skattelättnader som regeringen lovat verkligen genomförs och att man avstår från ytterligare nedskärningar. 

Inom avtalsbranscherna inom den privata sektorn pågår förhandlingarna fortfarande.

Mer information:

ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tfn 040 703 1387