Tehy: Tillsynen av social- och hälsovården måste förbli underordnad social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy motsätter sig regeringens planer att överföra tillsynen av social- och hälsovården från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till ett ”för alla branscher” riksomfattande tillsynsverk under finansministeriet.

Som landets största organisation som företräder den utbildade vårdpersonalen förutsätter Tehy att styrningen av social- och hälsovårdsreformen och övervakningen även i framtiden förblir underordnade substansministeriet. Dessutom bör regionförvaltningsmyndigheternas nuvarande uppgifter inom tillsynen av social- och hälsovården koncentreras till tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira som lyder under SHM. Läkarorganisationerna är av samma åsikt. 

– Social- och hälsovårdsreformen medför helt nya förvaltnings- och servicestrukturer, nya organisationer och i samband med den nya valfriheten säkert en uppsjö nya tjänsteproducenter. En absolut förutsättning för att reformen ska lyckas är att det inom tillsynen finns en bred sakkunskap om social- och hälsovården, som även är i ständig utveckling, säger Tehys direktör Kirsi Sillanpää.

Förslagen om att tillsynsuppgifterna inom social- och hälsovårdssektorn koncentreras till ett sektorsövergripande statligt regionförvaltningsverk som lyder under finansministeriet väcker misstankar även på grund av att enligt förslaget skulle exempelvis tillsynsuppgifterna inom veterinärvården överföras till Livsmedelssäkerhetsverket. 

Även patient- och klientsäkerheten samt yrkespersonernas rättsskydd och tillit förutsätter ett starkt kunnande inom social- och hälsovårdsbranschen. Planerna framkallar förundran även på grund av att man till exempel i fjolårets externa utvärdering av Valvira ansåg att modellen för ett statligt sektorsspecifikt centraliserat ämbetsverk fungerar.

Mer information:
Direktör Kirsi Sillanpää, Tehy, tfn 040 820 7848
Utvecklingschef Kirsi Markkanen, Tehy, tfn 040 533 7086