Tehy om äldreservice: Beslutsfattarna står nu inför ett värdeval

Image text
Vårdare med en boende på vårdhemmet Kuusikoti för krigsveteraner i Noux. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva

Tehy godkänner inte en minskning av vårdardimensioneringen till under 0,5. Om vi fortsätter på denna väg äventyras hela äldrevården och vi kan inte längre svara på vårdbehovet. Tehy motsätter sig även den planerade sänkningen av kompetenskraven i lagen om äldreservice som likaså äventyrar vårdens kvalitet och säkerhet.

Man håller på att försvaga väsentliga delfaktorer när det gäller god äldrevård genom politiska beslut: minskning av dimensioneringen, kompromisser gällande behörighets- och kompetenskraven samt minskad tillsyn av egenkontrollen.   

– Samhällets bildningsnivå mäts enligt hur det tar hand om sina svagaste. Äldre har rätt till trygg och yrkeskunnig vård. Beslutsfattarna står nu inför ett val. Betraktas de äldre som värdefulla medlemmar i samhället och vill man satsa på deras välbefinnande? undrar Tehys ordförande Rauno Vesivalo

– Även personer som vårdar äldre ska ha möjlighet att göra ett gott arbete på ett etiskt hållbart sätt, betonar han.

– Redan med den nuvarande dimensioneringen hamnar vårdpersonalen ofta i situationer där de på grund av tidsbrist står inför svåra etiska val. När vårdarna måste välja mellan om de ska ägna tid åt en patient i terminalvård, mata eller hjälpa en annan till toaletten går det alltid snett på något sätt och de har ingen möjlighet att göra ett bra arbete. Undersökningar visar att detta också belastar vårdpersonalen i betydlig grad.

I den offentliga debatten säger man lätt att ett par extra händer utan vidare skulle lösa alla problem. Enbart det räcker dock inte.  

Vården av äldre kräver mångsidig kompetens på alla tider av dygnet. En tillförlitlig och trygg vård bygger på kunskap, yrkeskunnighet och etik. Även kompetens i läkemedelsbehandling har en central roll.  Till exempel vården av en minnessjuk patient kräver kunskap om sjukdomen, förståelse för symtomen som den orsakar samt kunskap och kompetens att använda vårdmetoder med en bevisad effekt.

Tehy tror inte att egenkontrollen räcker för att garantera klientsäkerheten och vårdens kvalitet inom äldrevården, utan att även tillräckliga resurser till myndighetsövervakningen behövs.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att föra med sig nya organisationer och många nya serviceproducenter. Inom tillsynen ska det finnas omfattande kompetens i social- och hälsovården som man ständigt kan utveckla. Tehy är oroligt för att regeringens plan att överföra tillsynen från SHM:s förvaltningsområde till det riksomfattande tillsynsverket också kommer att försvåra tillsynen av äldreservice. 

– Redan nu finns det fall där det är de anställda, fackorganisationer eller anhöriga som ska stå för tillsynsuppgiften. Så kan det inte vara, konstaterar Vesivalo.

Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
Direktör Kirsi Sillanpää, Tehy, tfn 040 820 7848
Sakkunnig Teija Korhonen, Tehy, tfn 040 922 1224