Tehy: Minskningen av antalet chefer är ett hot mot välbefinnandet hos arbetstagarna och mot funktionen av vårdkedjorna

Arbetstagarens närmaste chef är hens viktigaste stöd inom hälsovården.

Image text
Foto: Jussi Tuokkola

Enligt Statistikcentralen har antalet vårdarbetsledare och -chefer inom hälsovården minskat under 2000-talet. Bland chefer som besvarade Tehys senaste enkät känner 45 procent igen fenomenet och säger att antalet chefer och förmän inom organisationen har minskat under de senaste åren.

Tehy anser att antalet vårdarbetsledare och -chefer inte ska minskas. Det genererar oundvikligen problem för vårdkedjans funktion, patientsäkerheten och arbetstagarnas ork.

Arbetstagarens närmaste chef är hens viktigaste stöd inom hälsovården. Chefen ser till att vårdarbetet lyckas och att arbetstagarna har ork i arbetet.

– Cheferna känner till såväl hur krävande vården av patienterna i enheten är som personalens utbildning, kompetens och livssituation, säger Tehys direktör Kirsi Sillanpää.

Särskilt avdelnings- och biträdande avdelningsskötare som är närmaste chefer har det ofta tufft. Av respondenterna upplevde 63 procent att de får stöd och 55 procent angav att personen de får stöd av är den närmaste chefen.

– Minskningen av antalet överskötare minskar stödet från de närmaste cheferna.

Man måste vara medveten om den närmaste chefens betydelse för helheten, eftersom 49 procent av avdelningsskötarna kommer att pensioneras inom tio år, enligt Kevas senaste pensioneringsprognos.

Tehys enkät utredde chefernas trivsel i arbetet och vilja att byta bransch. Var tredje respondent (33 procent) hade varje månad funderat på att byta bransch. Å andra sidan hade en fjärdedel (27 procent) aldrig funderat på att byta bransch. Den psykiska belastningen och lönen var de vanligaste orsakerna till funderingarna på byte av bransch.

Cheferna arbetar mycket övertid och deltar på grund av resursbristen även i det kliniska arbetet. Av respondenterna uppgav 72 procent att de hade arbetat övertid under de senaste tre veckorna. Av respondenterna har 58 procent deltagit i det kliniska arbetet varje vecka.

– Tiden för det kliniska arbetet tas från ledningsarbetet, vilket försvårar utvecklingen av vårdarbetet och försämrar kontrollen av helheten.

Tehy lät göra enkäten via Aula Research och den besvarades av 1 588 chefer och förmän inom vårdarbetet. Av respondenterna arbetar 76 procent inom den offentliga sektorn och merparten av dem har arbetat inom social- och hälsovårdsbranschen i mer än 15 år.

Svarsprocenten var 39. Enkäten genomfördes 9.1–26.2.

Mer information:

Kirsi Sillanpää, chef för sektionen samhällsrelationer och utveckling, tfn 040 820 7848

Sari Viinikainen, utvecklingschef, tfn 040 779 3637