Tehy: I lagen om smittosamma sjukdomar bör införas tillräcklig dimensionering och inskolning av personalen

Regeringen har gett en proposition med förslag till ändring av lagen om smittosamma sjukdomar. En del av förändringarna är temporära, eftersom de berör coronaepidemin.

Image text
Bild: iStock

Propositionen om lagen om smittosamma sjukdomar möjliggör som metod i sista hand att ändra funktionerna för den regionala och riksomfattande social- och hälsovården under coronaepidemin.  Regionförvaltningsverket kan ingripa i de tjänster som kommunen ordnar och besluta om hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas. I vissa situationer kan beslutet fattas av social- och hälsovårdsministeriet. 

Tehy anser att man inte i tillräcklig omfattning har beaktat personalens ställning i propositionen. Personalens kompetens och inskolning i förändrade situationer måste införas i lagen. Vården av patienter med smittosamma sjukdomar kräver speciell kompetens, bl.a. praxis för isolering och läkemedelstillstånd ska vara i skick.  

– Arbetstagarnas kompetens och inskolning måste framkomma tydligare, eftersom läget är krävande för personalen inom social- och hälsovården på grund av coronasituationen. Även under normala förhållanden får personalen inte tillräcklig inskolning i nya uppgifter, säger Tehys arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä.  

Enligt propositionen kan en verksamhetsenhet inom hälsovården åläggas att öka vårdplatserna och vårda andra patienter än de som vårdas i enheten i vanliga fall. Tillräcklig dimensionering av personalen måste införas i lagen, eftersom patienter redan nu vårdas med små resurser. och att öka vårdplatserna äventyrar patient- och klientsäkerheten.  

I sitt utlåtande fäster Tehy även uppmärksamhet vid hur föräldrar rör sig på daghemmets område och hur andra än daghemmets anställda rör sig i daghemmet. Dessutom måste man undvika personalsammankomster och nödvändiga möten ska i mån av möjlighet hållas på distans. 

Mer information: Tehys arbetsmiljösakkunniga Kaija Ojanperä, tfn 040 5969 171 

Bilagor: Tehys utlåtande om ändring av lagen om smittosamma sjukdomar