Tehy: FPA:s nya upphandlingskriterier försämrar kvaliteten på medicinsk rehabilitering

FPA:s beslut om nya upphandlingskriterier för medicinsk rehabilitering riskerar att beröva kunderna högkvalitativ rehabilitering och kan komma att tvinga många terapeuter som erbjuder rehabiliteringstjänster att till och med sluta med sin verksamhet.

Image text
Bild: iStock

På våren förnyade FPA sina upphandlingskriterier för konkurrensutsättningen av krävande medicinsk öppenvårdsrehabilitering. FPA:s nya kriterier fokuserar på priset på bekostnad av kvaliteten. I de föregående upphandlingskriterierna hade priset och kvaliteten lika stor betydelse, 50 procent vardera. Nu står priset för 80 procent och kvaliteten endast för 20 procent.

– Att ha det billigaste priset som tyngst vägande kriterium är inte en tillräcklig eller lämplig grund för serviceproduktion inom social- och hälsovården. Risken är nu att krävande rehabilitering i fortsättningen kommer att utföras av fysioterapeuter som inte nödvändigtvis har tillräcklig specialkompetens för eller erfarenhet av den här typen av klienter. Även långa terapirelationer bryts. Denna utveckling försvagar verkningsfullheten, varnar direktör Kirsi Sillanpää från Tehy.

De som behöver krävande medicinsk rehabilitering är personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter att klara av dagliga aktiviteter och delta i samhället. Särskild anledning till oro ger nu krävande fysioterapi för barn med specialbehov, inom vilken det överhuvudtaget finns rätt få kompetenta terapeuter och terapirelationer som pågått i många år nu riskerar att brytas.

Tehy, Tehys nätverk för rehabiliteringsbranschen och Tehys företagarsektion krävde i sitt ställningstagande senaste vår att FPA återinför kvalitetskraven i upphandlingskriterierna till minst 50 procent. Tehy kräver att FPA utvärderar upphandlingsprocessen och tryggar professionella tjänster för kunderna.


Mer information:

Direktören för Tehys sektion för samhällsrelationer och utveckling, Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848 040 820 7848
Tehys expert inom rehabiliteringsbranschen, Outi Töytäri, tfn 050 303 4831

 

Tehys ställningstagande:
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/lausunto_tai_kannanotto/2018/28.3.2018_tehyn_kannanotto_kelan_vaativan_laakinnallisen_kuntoutuksen_kilpailutukseen_id_11821.pdf