Tehy, Finlands sjuksköterskeförbund rf och Förvaltningsöverskötare rf: Social- och hälsovårdsreformen lyckas inte utan extra satsningar på ledarskapet inom vården

Tehy, Finlands sjuksköterskeförbund rf och Förvaltningsöverskötare rf är oroliga över att antalet chefer för vårdarbetet inom social- och hälsovårdstjänsterna minskas. Detta märks i synnerhet som kvalitetsproblem inom tjänster för äldre där de som ansvarar för vårdarbetet ofta inte har utbildning för vårdarbetet eller kunskaper om innehållet i det.

Image text
Bild: iStock

Till exempel år 2016 använde cirka 3,8 miljoner klienter hälsocentralernas tjänster och inom specialsjukvården vårdades 1,8 miljoner patienter. En så omfattande serviceverksamhet kräver ett högkvalitativt ledarskap för vårdarbetet, för att social- och hälsovårdens resurser ska användas på ett effektivt sätt.

Organisationerna understryker att i synnerhet avdelningsskötarna och biträdande avdelningsskötarna är av central betydelse när förändringarna inom social- och hälsovården ska införas i praktiken. Därför borde beslutsfattarna förstå att en minskning av antalet närmaste chefer är ett verkligt hot mot såväl patienternas vård som personalens välbefinnande.

Organisationerna kräver att det ska finnas chefer för vårdarbetet på alla chefsnivåer inom social- och hälsovårdens organisationer. Organisationerna förutsätter även att det i de kommande social- och hälsovårdsstrukturerna ska finnas chefer för vårdarbetet som har ekonomiskt ansvar och befogenhet att styra resurserna.

Chefstitlarna inom vårdarbetet ska även kunna göras enhetliga på nationell nivå, för att de ska gå att jämföra internationellt. Patienterna eller klienterna ska kunna identifiera chefen för vårdarbetet på basis av titeln. Vem som helst kan inte vara chef för vårdarbetet.

Organisationerna kräver även att åtminstone befattningsbeskrivningen och uppgifterna för den högsta chefen för vårdarbete samt dennes befogenheter och ansvar ska finnas angivna i organisationens förvaltningsstadgar.

Mer information:

Direktören för Tehys sektion för samhällsrelationer och utveckling, Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848
Utvecklingschefen på Finlands sjuksköterskeförbund, Liisa Karhe, tfn  010 321 3336
Ordförande för Förvaltningsöverskötare rf, Paula Asikainen, [email protected]