Tehy: Behöver vårdreformen en timeout?

Image text
bild: iStock

Tehy anser reformen av social- och hälsovårdstjänsterna vara nödvändig med tanke på framtiden och understöder reformens ursprungliga mål. Utkastet till valfrihet som publicerades under julveckan lämnar dock många frågor obesvarade. En så omfattande valfrihet som genomförs med en så pass snäv tidtabell kommer att skapa ytterligare osäkerhet för personalen och försvåra verkställandet av de ursprungliga målen.

Valfrihetsförsöken är ännu i inledningsskedet och resultaten från försöken hinner inte utnyttjas med den nu presenterade snäva tidsramen. Bedömningsinformationen om konsekvenserna är oumbärlig. Tehy understöder inte att valfriheten utvidgas till specialvården i högre utsträckning än idag.

Servicesystemet splittras allt mer i och med bolagiseringsskyldigheten och den integration som varit målet blir svår att förverkliga. Om tjänsterna är mycket splittrade kan man inte bygga upp smidiga vårdkedjor eller sprida den goda praxis som redan nu har lett till utveckling av verksamheten och bl.a. gett betydande kostnadsbesparingar.

Osäkerheten kring anställningsförhållandena ökar betydligt.  Affärsöverlåtelsen underlättar endast i början av reformen.  

– De politiska beslutsfattarna bär nu ett stort ansvar. I vårdreformen avgörs en betydande helhet som berör alla finländare och hela nationalekonomin, och resultatet kommer kanske att gälla för årtionden framöver. Vore det skäl att ta en timeout för att få resultaten från valfrihetsförsöken och vidare konsekvensbedömning för hela reformen, frågar Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Det har heller inte avgjorts vem som i framtiden ansvarar för utbildning, forskning och undervisning eller för de resurser som krävs för detta. När den privata serviceproduktionen ökar märkbart kan man inte längre agera så att den offentliga sidan producerar färdiga yrkesmänniskor för den privata sektorn.  Det behövs även mer information om hur man i framtiden tänker organisera den nationella beredskapen exempelvis inför storolyckor, som idag ligger på den offentliga sektorns ansvar.

– Vi upprepar vårt krav på att man måste lyssna till experternas åsikter och varningar. Vi måste även utnyttja de lärdomar om valfrihet man kunnat dra i Sverige för att inte upprepa samma misstag, konstaterar Vesivalo.

Vårdreformen äter hela tiden upp personalresurser och pengar. Samtidigt måste vårdpersonalen ansvara för sina basuppgifter på ett bra sätt dygnet runt, varje dag. De anställda är redan nu utmattade. Detta visar bl.a. Kevas nya arbetshälsoutredningen samt Kommun10- undersökningen. Tilläggstiden och en uppspjälkning av reformen i flera skeden skulle enligt Tehy även gagna personalen.

Tehys styrelse behandlade vårdreformens aktuella läge under sitt möte.
 

Mer information:

ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
direktör för samhällsrelationer och utveckling Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848
tf. direktör för intressebevakningen Riikka Rapinoja, tfn 0400 952 162