Social- och hälsovårdens fackföreningar kräver tillsammans bättre terminalvård i Finland

Mer jämlikhet, utbildning och resurser – det kräver sex föreningar i ett gemensamt ställningstagande för en bättre terminalvård. En högkvalitativ terminalvård är en rättighet för oss alla. Det är #terminalvårdförpackningens budskap.

Finland är ett bra och jämlikt ställe att födas på, men inte att dö på. Över 50 000 finländare dör årligen. Av dem behöver drygt 30 000 palliativ eller symtomatisk vård och omsorg i livets slutskede. Terminalvården berör oss alla direkt, eller indirekt till exempel via anhöriga. Ofta kan eller förstår vi dock inte att kräva en högkvalitativ terminalvård.

– Nu har branschfolket emellertid lyft fram brister och kräver bättre utbildning för terminalvårdsarbetet, berättar man från föreningarna.

Brist på jämlikhet och resurser tär på den finländska terminalvården. I Finland är terminalvården i huvudsak högkvalitativ, men tillgången på den är geografiskt sett ojämnt fördelad, och det finns inte tillräckligt med terminalvårdsplatser för alla som behöver en. Många sjukvårdsdistrikt har inte tillräckligt med terminalvårdstjänster på specialnivå att erbjuda, och i dessa områden bor omkring 400 000 finländare. Var tredje terminalvårdspatient behöver terminalvård på specialnivå. God terminalvård ska också erbjudas hemma, och även inom hemvården är det för stora variationer mellan kommunerna.

Bristen på resurser märks även inom utbildningen. För tillfället är det till exempel endast i närvårdarnas utbildning som det finns kriterier definierade för yrkeskompetens inom terminal- och palliativ vård. I den grundläggande utbildningen för läkare är palliativ vård obligatoriskt endast vid några universitet, och till exempel vid Helsingfors universitet erbjuds sådana studier på endast 1,5 studiepoäng. Endast vid två universitet finns det en professur i palliativ medicin, även om det finns ett tydligt behov av forskning, utveckling och utbildning inom området. Läkarförbundet har en specialkompetens inom palliativ medicin som har avlagts av drygt 160 läkare.

För att utveckla kvaliteten och tillgången på terminalvård kräver fackföreningarna mer kompetens, resurser och regional jämlikhet inom terminalvården. För att dessa ska kunna förverkligas krävs det förändringar i såväl utbildningsinnehållen som lagstiftningen om hälso- och sjukvården.

– Att kunna bemöta patienten och de anhöriga på ett mänskligt och varmt sätt, och kunna beakta individens behov förutsätter tillräckliga resurser, konstaterar föreningarna.

Föreningarna diskuterar temat på Twitter, Facebook och Instagram under hashtaggen #saattohoitopakkaus (terminalvårdsförpackning). Målet är att få upp ögonen på medborgare, beslutsfattare och yrkesfolk så att de ska kunna kräva bättre terminalvård – för oss alla.

– Moderskapsförpackningen är ett tecken på jämlikheten när livet börjar i Finland, och den ger alla nyfödda och deras familjer basförnödenheter för den först tiden. I livets slutskede saknas emellertid ett sådant övergripande stöd från samhället. Vi vill få folk att förstå det här missförhållandet, därav hashtaggen #saattohoitopakkaus, sammanfattar föreningarna.

Tehys webbsida för terminalvård finns på adressen:
https://www.tehy.fi/fi/saattohoitopakkaus

 

För bättre terminalvård:

Kati Myllymäki
Verksamhetsledare
Finlands Läkarförbund rf
kati.myllymaki[at]laakariliitto.fi / 040 450 6354

Kirsi Coco
Sakkunnig i utbildningspolitik
Tehy rf
kirsi.coco[at]tehy.fi / 040 821 5057

Silja Paavola
Ordförande
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
silja.paavola[at]superliitto.fi / 050 527 5085

Nina Hahtela
Ordförande
Finlands sjuksköterskeförbund rf
nina.hahtela[at]sairaanhoitajat.fi / 010 321 3331

Tiina Mäenpää
Ordförande
Finlands Hälsovårdarförbund rf
tiina.maenpaa[at]terveydenhoitajaliitto.fi / 040 542 0557

Kukka Junno
Verksamhetsledare
Akavas sjukskötare och Taja rf
kukka.junno[at]taja.fi / 040 507 3648