Fackföreningarna kritiserar utkastet till det nationella programmet för inomhusluft och hälsa

Institutet för hälsa och välfärd THL har förberett ett nationellt program för inomhusluft och hälsa på utkaststadiet. Fackföreningarna är inte nöjda med programutkastet, utan de framför sin avvikande mening.

Image text
Bild: iStock


Även om utkastet till Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa identifierar de centrala problemen med inomhusluft och förbereder målsättningen väl, är de föreslagna lösningarna på problemen knapphändiga. I utkastet förhåller man sig dessutom nedsättande gentemot personer som uppvisar symptom på grund av inomhusluft. I programutkastet har man inte heller tagit hänsyn till föreningarnas åsikter.

Under det omfattande samrådsrundan har föreningarna bland annat krävt, att inomhusluften erkänns som en orsak till insjuknande och att man börjar åtgärda symptomen, utvecklar vården och rehabiliteringen samt förbättrar social- och försäkringsskyddet.

 

Bristfällig information

Föreningarna anser att programmet utelämnar väsentlig information och innehåller flera åsikter som går emot rådande forskningsdata. I programmet konstaterar man till exempel så här: ”I Finland är exponeringen för byggnaders fuktskador och de flesta betydande orenheterna i inomhusluft lägre än genomsnittet i Europa.”

Uppgiften stämmer inte, eftersom inomhusluften i gamla och slitna offentliga byggnader i Finland inverkar speciellt negativt på hälsan och trivseln. Dessutom har nybyggen fukt- och mögelskador på grund av planeringsfel och kvalitetsbrister i byggandet.

Föreningarna undrar varför man inte använt färska, finländska studier som källor när programmet gjorts upp.

I programutkastet beskrivs utvecklingen av ärenden gällande inomhusluft alltsedan 1990-talet. Under den tiden har flera kampanjer och program utförts, men problemen har inte lösts. Byggandet är fortfarande bristfälligt, de som insjuknar av inomhusluften blir oförmögna att arbeta och social- och försäkringsskyddet fungerar inte för dem som insjuknat.

 Experter borde ha inkluderats på ett omfattande sätt vid förberedelsen av programutkastet. I Finland har man tidigare gjort en rekommendation, där man bl.a. observerat byggnadsteknik, mikrobiologi och kemi. Uppdateringen av den här rekommendationen, som kallas Majvik II, hade skyndat på processen.

 

Programmet förringar insjuknande på grund av inomhusluft

I programmet används uttrycket ’person som uppvisar symptom till följd av inomhusluft’. Föreningarna är enade om att man även insjuknar av orenheter i inomhusluften och att sjukdomsfallen är för många.

Till exempel i programutkastets inledning talar man nedlåtande om dem som insjuknat på grund av inomhusluft: ”Den livliga diskussionen om inomhusluftens dåliga kvalitet kan ge intrycket av att byggnadernas problem ökar i antal och att de förringas. Användarnas okunskap och misstro kan förvärra situationerna.” Hälsovården och befolkningen ska ges saklig information om inomhusluftens dåliga kvalitet, hälsoriskerna med byggnadernas fukt- och mögelskador och orenheter.

 

Programutkastet bör korrigeras

 Programutkastet bör korrigeras. Alla föreningar som undertecknat denna vädjan deltar gärna i arbetet. Föreningarnas tidigare utlåtanden om åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 ska tas till hjälp.

 

Kontaktuppgifter:

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, förhandlingschef Anne Kaitainen, tfn 040 837 2731, [email protected]

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, arbetsmiljöombudsman Tuula Haavasoja, tfn 040 310 1245, [email protected]

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, arbetsmarknadsombudsman Marko Heikkinen, tfn 040 713 0150, [email protected]

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, arbetslivsombudsman Riina Länsikallio, tfn 050 316 6446, [email protected]

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf, arbetsmiljöexpert Eija Kemppainen, tfn 050 364 7480, [email protected]

Tehy, arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä, tfn 040 596 9171, [email protected]