Moderskapsledighet och lön under moderskapsledighet

Moderskapsledigheten inleds vanligen 30 vardagar före beräknat förlossningsdatum, men det är också möjligt att inleda moderskapsledigheten 50 vardagar före det beräknade datumet.

Moderskapsledighetens totala längd är sammanlagt 105 vardagar, alltså det antal dagar som berättigar till moderskapspenning. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut lön under moderskapsledigheten. I kollektivavtalen har man dock som regel avtalat om att moderskapsledigheten är betald. Löneutbetalningen kan även grunda sig på arbetsplatsens praxis.

Lön under moderskapsledighet

Enligt de flesta kollektivavtal får arbetstagaren lön för 72 dagar under moderskapsledigheten. Även lördagar räknas som vardagar

Enligt kollektivavtalen är villkoren för att lön ska betalas ut i regel att anställningsförhållandet upprätthåll samt att arbetstagaren lämnar in ett intyg över graviditeteten och det beräknade förlossningsdatumet. I de allmänna kommunala kollektiv- och tjänstekollektivavtalen samt i AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal krävs dessutom att arbetstagaren anhåller om moderskapsledighet senast två månader innan ledigheten börjar.

Om arbetstagaren avbryter vårdledigheten på grund av en ny graviditet, har hon rätt till lön under moderskapsledigheten i enlighet med kollektivavtalet.

Om arbetstagaren får lön under moderskapsledigheten betalar PFA moderskapspenningen till arbetsgivaren. Om moderskapspenningen är högre än lönen under moderskapsledigheten, betalar FPA ut mellanskillnaden till arbetstagaren.

Om anställningsförhållandet upphör, upphör som regel även arbetstagarens rätt till löneförmåner under moderskapsledigheten.