Miksi tasa-arvo työelämässä ei vieläkään ihan toteudu?

Mistä tässä on kyse?

Naisilla on pienemmät palkat kuin miehillä. Mutta mitä kaikkea tämän takana on ja mitä sille voitaisiin tehdä? Naiset tulevat raskaaksi ja saavat lapsia. Se on luonnollinen ja hieno asia, mutta siihen liittyvät myös useimmat työelämän tasa-arvo-ongelmat ja haasteet.

Tehy haastaa työnantajat ja päättäjät laittamaan pisteen sukupuoleen perustuvalle syrjinnälle työelämässä

Työelämän tasa-arvon parantamiseksi tarvitaan sekä uutta lainsäädäntöä että nykyisten lakien parempaa noudattamista. Myös asenteita on muutettava.

Tehyn teesit tasa-arvoisemman työelämän puolesta

1. Nollatoleranssi sukupuoleen perustuvalle työsyrjinnälle

Tasa-arvolaissa kielletään kaikki sukupuoleen perustuva syrjintä, myös raskauteen perustuva syrjintä työelämässä. Silti Tehy saa käsiteltäväksi uuden tasa-arvoon liittyvän syrjintätapauksen joka toinen työpäivä. Laki on olemassa ja se on selkeä. Nyt sitä tulee noudattaa.

2. Määräaikaisuuksilla pelaamiselle piste

Määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen pitää nuoret naiset työelämän sivuraiteilla. Laissa työsuhteen lähtökohta on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus eli vakituinen työ. Määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy. Perusteltu syy määräaikaisuudelle voi olla esimerkiksi sijaisuus. Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, pitää sopimus sijaisuustilanteessakin tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi.

3. Naisten työmarkkina-asema paremmaksi

Isät käyttävät yhä edelleen liian vähän perhevapaita. Muissa Pohjoismaissa vanhempainvapaan kiintiöinti on nostanut isien osuutta perhevapaiden käytöstä. Myös vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tulee jakautua tasaisemmin isän ja äidin työnantajien kesken. Perhevapaita koskevaa lainsäädäntöä on siis uudistettava. Näin parannettaisiin nuorten naisten työmarkkina-asemaa ja isien mahdollisuutta osallistua perhe-elämään.

4. Naisvaltaisten alojen palkkaus kuntoon

Naisvaltaisten alojen palkkatason nostaminen alkaa arvoista, asenteista ja rakenteellisten ongelmien korjaamisesta. Esteitä tasa-arvon tieltä pitää raivata unohtamatta, että samapalkkaisuustavoitteessa ei todellisuudessa voi edetä ilman rahaa ja päättäjien tahtoa panostaa asiaan. Kyse on arvovalinnoista.

Tyypillisiä syrjintätapauksia

Tehyyn tulee jäsenistöltä käsiteltäväksi tasa-arvoon liittyviä syrjintätapauksia joka toinen työpäivä. Määräaikaisiin työsuhteisiin liittyviä riitoja käsitellään 400 vuosittain. Yksikin tapaus on liikaa. Alla olevat tapaukset ovat tyypillisiä syrjintä- ja riitatapauksia.

[ LUE LISÄÄ ]
TAPAUS 1

Jäsen työskenteli määräaikaisissa työsuhteissa ison sairaanhoitopiirin palveluksessa sijaistaen katkotta yli neljä vuotta eri työntekijöiden perhevapaita, sairauslomia ja vuosilomia. Jäsen ilmoitti osastonhoitajalle olevansa raskaana. Osastonhoitaja kertoi työnantajan linjanneen, että määräaikaista työsopimusta ei voida jatkaa, jos työntekijä jää perhevapaalle kesken sopimuksen. Työsuhde päättyi.

Sama työntekijä haki syksyllä kahta avointa vakituista tointa siltä osastolta, jolla oli koko työuransa työskennellyt määräaikaisena. Hän ei päässyt edes haastatteluun, vaan toimiin valittiin ulkopuoliset kokemattomat työntekijät.

Molemmat syrjintäepäilyt ovat Tehyssä lakimiehen selvitettävänä.

Jäsentä on syrjitty, kun määräaikainen työsuhde jätettiin uusimatta perhevapaan perusteella.

Tehyn mukaan jäsentä on syrjitty, kun määräaikainen työsuhde jätettiin uusimatta perhevapaan perusteella. Työsuhteen olisi myös pitänyt olla vakituinen, koska työnantajalla selvästi oli pysyvä työvoiman tarve. Lisäksi syntyy syrjintäolettama, kun jäsentä ei perhevapaan aikana kutsuttu edes haastatteluun, vaikka valituksi tuli kokemattomampia työntekijöitä.

- - - - - -

TAPAUS 2

Määräaikaisessa työsuhteessa työskennellyt jäsen haki vakituista lähihoitajan paikkaa pienehkön kaupungin palveluksesta. Hän sai paikan. Jäsen oli perhevapaalla, joten työnantaja ilmoitti, että työsuhde laitetaan alkamaan vasta kun perhevapaat ovat päättyneet. Tehy vei asian käräjäoikeuteen, joka tuomitsi työnantajan maksamaan tasa-arvolain mukaista hyvitystä syrjinnästä 7000 euroa.

TAPAUS 3

Jäsen työskenteli 1,5 vuotta määräaikaisissa lähihoitajan työsuhteissa pienehkön kaupungin palveluksessa. Jäsen tuli raskaaksi, jolloin työnantaja ilmoitti, ettei työsuhdetta jatketa enää, mutta töitä riittää kyllä perhevapaan jälkeen. Tehy vei asian käräjäoikeuteen, joka tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä kuuden kuukauden palkan sekä tasa-arvolain mukaisena hyvityksenä syrjinnästä 8000 euroa.

- - - - - -

TAPAUS 4

Jäsen työskenteli kymmenen kuukautta määräaikaisena ensihoitajana suurehkon kaupungin palveluksessa pelastuslaitoksella. Kun jäsen tuli raskaaksi, työsuhdetta ei enää jatkettu, vaikka töitä olisi ollut. Tehyn lakimiehen ja työnantajan välisen kirjeenvaihdon päätteeksi asia sovittiin niin, että työnantaja maksoi jäsenelle 10 000 euroa tasa-arvolain mukaista hyvitystä syrjinnästä.

- - - - - -

TAPAUS 5

Jäsen sai vakituisen työsuhteen, jonka alkuun sovittiin neljän kuukauden koeaika.

Koeaikana työntekijä ilmoitti olevansa raskaana, minkä jälkeen työsuhde purettiin.

Koeaikana työntekijä ilmoitti olevansa raskaana, minkä jälkeen työsuhde purettiin. Asia on menossa käräjäoikeuteen työsuhteen perusteettomana päättämisenä ja syrjintänä koeajan perusteella.

Tietoa työelämän tasa-arvosta

Naiset kohtaavat edelleen sukupuolen perusteella monenlaista syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua työelämässä. Rakenteellisiin ongelmiin pitää puuttua, jotta sukupuolten tasa-arvo työelämässä toteutuu.

[ LUE LISÄÄ ]

Äidin työnantaja maksaa

Naisen markkina-asema työelämässä on lähtökohtaisesti heikompi kuin miehen. Se johtuu mm. siitä, että lasten hankkimisesta työnantajalle koituvat kustannukset kohdistuvat naisen työnantajalle.

Perhevapaat vs. työurat

Naiset hoitavat pienet lapset. Perhevapaista naiset pitävät valtaosan. Naisten työurien kannalta tämä ei ole pelkästään hyvä asia. Perhevapaita tulee uudistaa.

Määräaikaisuus ja raskaus

Erityisesti määräaikaisuus ja raskaus – tai edes mahdollisuus raskaudelle – ovat haastava yhdistelmä työuran jatkuvuuden kannalta.

25–34 v

Naiset pääsevät huomattavasti miehiä myöhemmin vakituisiin työsuhteisiin, erityisesti julkisella sektorilla, myös tehyläisten keskuudessa. Määräaikaisuus ajoittuu naisilla juuri samaan ikävaiheeseen kuin lasten hankkiminen.

3X enemmän syrjintää

Naiset kokevat työelämässä kolme kertaa miehiä useammin sukupuoleen perustuvaa eriarvoista kohtelua tai syrjintää.

Todellisuutta hoitoalalla

Tehyssä käsiteltiin viime vuonna yli 400 määräaikaisuuteen liittyvää ongelmatapausta tai väärinkäytöstä. Tasa-arvokysymyksiä tai sukupuoleen liittyvää syrjintää koskevia tapauksia oli yli sata.

Määräaikaisuus ja syrjintä

Vuonna 2015 määräaikaisessa työssä olevista 25–34-vuotiaista naisista peräti yli 25 % kertoi kokeneensa työsuhteen laatuun liittyvää syrjintää.

Monta pientä asiaa johtaa isoon

Naisten asemaa työelämässä voidaan parantaa monin tavoin. Tarvitaan parempia pelisääntöjä ja nykyisten sääntöjen parempaa noudattamista. Tavoitteena tulee olla, että tasa-arvo näkyy naisten työurissa ja palkkauksessa.

Lähteet:

Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2014
TEM, työolobarometri
Tehy

Linkkejä:

THL, Sukupuolten tasa-arvo
Tilastokeskus, Sukupuolten tasa-arvo
Tehy tilastoina

Kyselytutkimus: Työelämän tasa-arvon tulevaisuus

Tehy teetti kyselytutkimuksen työelämän tasa-arvokysymyksistä nuorten aikuisten keskuudessa. Vastaajina 500 iältään 20–30-vuotiasta vielä lapsetonta miestä ja naista. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup maaliskuussa 2017.

[ LUE LISÄÄ ]

Tehy selvitti: Nuoret naiset uskovat raskauden vaikeuttavan työuraansa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti kyselytutkimuksen TNS Gallupilla työelämän tasa-arvokysymyksistä nuorten aikuisten keskuudessa.

Tasa-arvon tulevaisuutta luotaavassa kyselyssä tiedusteltiin lapsettomilta 20-30-vuotiailta naisilta ja miehiltä, miten he uskovat lasten saamisen ja perheen perustamisen vaikuttavan omaan työelämäänsä ja uraansa.

Nuorista vielä lapsettomista naisista 59 % uskoo, että lapsen saaminen tai pelkästään raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi vaikeuttaa omaa urakehitystä ja 53 % uskoo sen heikentävän mahdollisuutta saada vakituista työtä. Nuorista miehistä puolestaan 31 % uskoo isäksi tulemisen vaikeuttavan urakehitystään ja 21 % mahdollisuuksiaan saada vakituista työtä.

Yleisellä tasolla kuva on vielä synkempi: kolme neljästä naisvastaajasta on sitä mieltä, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde. Tulos vastaa hyvin suomalaisen työelämän todellisuutta sikäli, että määräaikaiset työsuhteet kasautuvat nuorille naisille ja naiset todella saavat vakituisen työpaikan huomattavasti miehiä myöhemmin.

– On surullista, että suomalainen työelämä näyttäytyy edelleen nuorille ihmisille tasa-arvon toteutumisen suhteen aika kovalta ja että lapsen saaminen on edelleen tämän epätasa-arvon ytimessä. Asenteiden ja arvojen on muututtava ja rakenteellisia esteitä tasa-arvon ja samapalkkaisuuden tieltä pitää määrätietoisesti raivata, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Kyselyn mukaan naisvaltaisten alojen palkkauksen pitkäjänteistä parantamista kannattavat molemmat sukupuolet: naisista peräti 85 prosenttia on tällä kannalla ja miehistäkin selvä enemmistö. Vain 13 prosenttia nuorista miehistä katsoo, että naisvaltaisilla aloilla kuuluukin olla matalampi palkkataso kuin miesvaltaisilla aloilla.

Noin neljäsosa nuorista naisista kertoo jo itse kohdanneensa epätasa-arvoista kohtelua opiskeluaikana tai työelämässä sukupuolen perusteella. Myös joka kuudennella miehellä on vastaavia kokemuksia. Tulevaisuuden odotusten kohdalla tilanne on vielä paljon tylympi: neljä kymmenestä naisesta pitää vähintään todennäköisenä, että tulee kohtaamaan epätasa-arvoista kohtelua työuransa aikana.

Peräti 84 prosenttia nuorista naisista katsoo, että suomalaisen työelämän tasa-arvossa on vielä kehitettävää. Nuorista miehistäkin 62 prosenttia on samaa mieltä.

Tehy kampanjoi tänä vuonna työelämän tasa-arvon puolesta ja haastoi viime viikolla suomalaiset työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä. Tehyyn tulee jäseniltä käsiteltäväksi tasa-arvoon liittyviä syrjintätapauksia joka toinen työpäivä. Määräaikaisiin työsuhteisiin liittyviä tapauksia ja riita-asioita hoidetaan vuosittain noin 400.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 587 4346
vt. edunvalvontajohtaja Riikka Rapinoja, p. 0400 952 162
viestintäjohtaja Katri Lindqvist, p. 040 588 3431

Kyselytutkimuksen tuloksia:
  • Vastaajina 500 iältään 20–30-vuotiasta vielä lapsetonta miestä ja naista. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup maaliskuussa 2017 Tehyn toimeksiannosta.
  • Naisvastaajista 84 % kokee, että sukupuolten välisessä tasa-arvossa suomalaisessa työelämässä on vielä kehitettävää. Miesvastaajista käsityksen jakaa 62 %.
  • Neljä kymmenestä (40%) nuoresta ja vielä lapsettomasta naisesta uskoo, että tulee jatkossa kohtaamaan epätasa-arvoista kohtelua työelämässä sukupuolen perusteella. Miehillä vastaava luku on 21 %.
  • Naisvastaajista 59 % uskoo, että lapsen saaminen tai raskaaksi tuleminen voi vaikeuttaa omaa urakehitystä. Miehistä isäksi tulemisen uskoo vaikeuttavan omaa uraa 31 %.
  • Naisista 53 % uskoo, että lapsen saaminen tai raskaaksi tuleminen heikentää omia mahdollisuuksia saada vakituista työtä. Miehistä isäksi tulemisen uskoo vaikuttavan tällä tavalla 21 prosenttia.
  • Kolme neljästä (76%) naisvastaajasta uskoo, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde. Miesvastaajista näin uskoo 61 %.
  • Naisista 68 % uskoo, että naiset ovat työmarkkinoille heikommassa asemassa kuin miehet. Miehistä 44 % on tätä mieltä.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Kantar TNS Oy, johtaja Sakari Nurmela, p. 040 578 5080, [email protected]

20-30-vuotiaat työelämästä - Tulevaisuuden tasa-arvo -kyselyn tulokset