Tehys nyckelord för de kommande kommunala beslutsfattarna

Fem nyckelord för att skapa välbefinnande

Sote-reformen är aktuell, och ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna kommer att överföras till välfärdssektorerna. Tillsvidare hör ansvaret för dessa tjänster i sin helhet till kommunerna.

Också i framtiden ska kommunerna ta hänsyn till främjandet av hälsa och välbefinnande på ett övergripande sätt – denna synvinkel borde inkluderas i allt beslutsfattande.

En viktig del av en välmående kommun är kvalitativ småbarnspedagogik.

För de kommunala beslutsfattarna gick vi igenom centrala punkter i sote-reformen och sammanfattade synvinklar som hör till kommunernas framtida uppgifter i fem bekanta nyckelord: resurser, kvalitet, kompetens, ledning och jämlikhet.

Till slut vill vi påminna er om rättvisa och rimlighet: vi kräver en coronaersättning till dem som ålagts i enlighet med beredskapslagen att kompromissa sina rättigheter och sitt eget välmående.

Ärade kommande kommunala beslutsfattare – fatta beslut som skapar välbefinnande!

Resurser

Hälsa och välbefinnande skapas inte avgiftsfritt.

Det kostar att producera de centrala tjänsterna, men det kostar ännu mer att kompromissa. Underdimensionerade resurser, arbetskraftsbrist orsakad av dåliga arbetsförhållanden och -villkor och att de anställda drabbas av utmattning leder till en ond cirkel av förlust som är väldigt svår att avbryta. Detta är ett faktum före och efter sote-reformen.

Man kan inte kompromissa med den tillräckliga mängden yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården. Inom småbarnspedagogik ska personalstrukturen och -dimensioneringen säkerställa barnets vård och omsorg.

Efter social- och hälsovårdsreformen finns det ekonomiska resurser i kommunerna som kan riktas till att främja kommuninvånarnas hälsa och välmående. Också organisationernas potential ska utnyttjas för att främja välmående och hälsa.

Kvalitet

Kvalitetet skapas av yrkeskunnig arbetskraft.

Livskvalitet skapas genom arbetet som social- och hälsovårdens och småbarnspedagogikens proffs utför. Kvaliteten på tjänster som är viktiga för kommuninvånarna ska vara den första prioriteten för de kommunala beslutsfattarna.

Satsningar på att främja hälsa och välmående förbättrar kommuninvånarnas livskvalitet inom deras närmaste krets och miljön när ansvaret för de egentliga sote-tjänsterna överförs till välfärdssektorerna. Kommunerna bör främja hälsa och välfärd brett inom olika förvaltningsområden från undervisning och idrottstjänster till stadsplanering och livsmedelsinköp. När det gäller utvärdering av effekter av det kommunala beslutsfattandet ska hälsans och välfärdens synvinklar alltid beaktas.

Kvaliteten och dragkraften av småbarnspedagogiken ska säkerställas genom att sköta om lönesättning, mångprofessionalitet och arbetshälsa.

Kompetens

Personalens kompetens ska utvecklas, i stället för att försvagas.

Arbetskraftsbristen kan inte lösas genom att sänka utbildningsnivån eller -kraven, utan man löser den genom att sörja för arbetsförhållandena och lönen för kompetent yrkesfolk. Kommuninvånarna förtjänar fungerande tjänster – och att de som utför dem är kompetenta.

Kompetensen som utbildningen producerar ska motsvara arbetslivets behov inom sektorn för social- och hälsovård och fostran och utbildning. Uppgifter för yrkespersoner inom social- och hälsovård sköts endast av personer med relevant utbildning.

Ledning

Kompetens och erfarenhet inom vårdarbete syns i ledningen.

Förståelsen för vårdarbetet ska synas i ledningen. Det är förutsättningen för att sote-reformen kommer att lyckas i praktiken.

Hälsa och välmående ska ledas med kunskap och kompetens som grund i framtidens kommuner. Kommunerna behöver mer kompetens och erfarenhet inom social- och hälsovården även efter social- och hälsovårdsreformen. Därför ska kommunerna utnämna en expert/ansvarig part som främjar välmående och hälsa. Främjandet av hälsa och välfärd ska ledas och koordineras på en strategisk nivå, genom olika förvaltningsområden.

Jämlikhet

Jämlikhet i hälsan och lönejämställdhet går hand i hand.

Jämlikhet är kanske det vikgtigaste nyckeordet när det gäller välfärdsservicen. Jämlikhet innebär att alla medborgare har rätt till tjänster av hög kvalitet, men också att de som tillhandahåller dessa tjänster behandlas väl.

Satsningar på främjandet av hälsa och välmående minskar hälsoskillnaderna mellan kommuninvånarna.

En jämlik lönesättning inom sektorn för social- och hälsovård och fostran och utbildning å sin sida hör till grundförutsättningarna för ett rättvist, högkvalitativt och effektivt arbetsliv. Så länge lönenivån inom sektorn för social- och hälsovård och fostran och utbildning inte höjs, framskrider inte heller lönejämställdheten. Lönerna inom de kvinnodominerade branscherna som kräver högskoleutbildning borde höjas så att de motsvarar lönerna inom de mansdominerade branscherna.

Rättvisa och rimlighet

Kommuner, corona och den kommunala ekonomin – coronaersättning åt vårdare!

Den kommunala sote-sektorn ansvarar för regeringens åtgärder för förebyggandet av coronavirus. I fjol och i år har regeringen beviljat coronaunderstöd i flera miljarder euro till kommunerna på grund av pandemin.

Coronapandemin orsakade förra året kommunerna kostnader till en summa på cirka 2 miljarder euro. Av staten fick de coronaunderstöd till en summa på cirka 3 miljarder euro. Av det coronaunderstöd som kommunerna beviljades finns alltså uppskattningsvis en miljard euro överlopps. Den kommunala ekonomin har inte heller lidit av så stora inkomstförluster som man uppskattade, eftersom Finlands ekonomi har klarat av coronan bättre än vad som förutspåddes.

Den kommunala ekonomin är nu i bättre skick än kanske någonsin förut. Trots det har man inte i Finland betalat coronaersättningar åt vårdarna som arbetade i frontlinjerna under coronakrisen, olikt nästan alla andra länder i Europa.

Under arbetsmarknadsförhandlingarna våren 2020 föreslog Tehy att coronaersättningen skulle betalas, vädjade till staten och skickade förhandlingsansökningar till de lokala arbetsgivarna. Ingen av dessa metoder har hittills gett resultat.

Tehy kräver att kommunernas nya beslutsfattare äntligen tar upp ärendet till behandling. I och med att kommunernas ekonomiska situation är så god, bör de reservera finansiering för att betala en coronaersättning till vårdare som under våren 2020 arbetade under undantagslagen över alla normala risk- och belastningsgränser.

Beslutsfattare ska förplikta kommuner och sjukvårdsdistrikt att betala dessa vårdare en engångsbetalning på 1 000 euro som coronaersättning.

Pengarna räcker till det. Det handlar om rättvisa.

Tehy kräver även i synnerhet tillägg till statsandelarna i framtiden kommer att öronmärkas, så att statsmakten kan säkerställa att pengarna används i enlighet med statsrådets vilja och tillräckligt noggrant. Corona har visat att statsandelarna används brett till kommunernas olika
kostnader. På grund av det har särskilt vårdare lidit, eftersom de inte har fått ens en euro av de miljarder euro som kommunerna fått.

Du, den kommande kommunala beslutsfattaren – du beslutar om vad som är rättvisa och rimlighet.

De bifogade filerna: 
Tehyn avainsanat tuleville kuntapäättäjille

Kertasimme tulevia kuntapäättäjiä varten sote-uudistuksen keskeiset pointit ja tiivistimme kunnan tuleviin tehtäviin liittyvät näkökulmat viiteen tuttuun avainsanaan: resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lopuksi tahdomme muistuttaa myös oikeudesta ja kohtuudesta: vaadimme koronakorvausta niille, jotka velvoitettiin valmiuslailla tinkimään omista oikeuksistaan ja omasta hyvinvoinnistaan.