Tehys utbildningar

Tehy är lika starkt som dess aktörer på arbetsplatserna. Vi har 160 000 medlemmar. Därmed är det särskilt viktigt med lokal verksamhet. Därför har vi 210 fackavdelningar,  över 1 200 förtroendevalda och nära 400 arbetarskyddsfullmäktige. Du är en del av ett viktigt gäng. Du är Tehy.

Vi ordnar utbildning som stöd för din uppgift. Vi erbjuder utbildningar för aktörer i fackavdelningarna, förtroendemän, representanter vid samarbetsförhandlingar och arbetarskyddsfullmäktige. När du är ny i uppdraget ska du delta i en grundläggande utbildning eller i en introduktionsutbildning och fortsätta med en påbyggnadsutbildning.

Utöver Tehy ordnas utbildningar av Aktiivi-Instituutti och TJS Opintokeskus. Dessutom ordnar även arbetspensionsbolagen Keva och Tela utbildningar för förtroendevalda.

Utbildning för förtroendemän

Som stöd för Tehys förtroendemän erbjuder vi grundläggande studier, påbyggnadsutbildning och förhandlingsdagar. Erfarna förtroendemän kan avlägga examen för arbetsmarknadskonsulent.

Det lönar sig att söka sig till de grundläggande utbildningarna genast i början av mandatperioden. Under utbildningen lär du känna andra förtroendevalda och skapar genast ett bra nätverk.

Avlägg först de grundläggande studierna i lugn och ro och börja planera eventuell påbyggnadsutbildning först därefter. Vad skulle du vilja få mer information om? Vi fördjupar dina kunskaper om till exempel arbetstid, lönesättning eller lokala förhandlingar.

Under förhandlingsdagarna behandlas aktuella frågor kring till exempel kollektivavtal, juridiska förändringar i arbetslivet och förhandlingssituationer. Förhandlingsdagar ordnas regelbundet för samtliga avtalsbranscher. Det lönar sig att delta i dem för att få den nyaste informationen som stöd för din roll som förtroendevald.

Utbildning för arbetarskyddsfullmäktige

Vi erbjuder stöd för arbetet som arbetarskyddsfullmäktig genom att ordna grundläggande utbildning, påbyggnadsutbildning och förhandlingsdagar. Personer med lång erfarenhet av rollen som arbetarskyddsfullmäktig kan avlägga examen för arbetarskyddskonsulent.

På en grundkurs i arbetarskydd får du

  • en översikt över principerna för arbetarskydd och samarbete,
  • verktyg för det praktiska arbetarskyddsarbetet på din arbetsplats.

Efter att du genomgått grundkursen kan du komplettera dina kunskaper med sådan påbyggnadsutbildning som du själv upplever som viktig. Dessa är till exempel utbildningar i arbetshälsa, sjukskrivningar, jämlikhet och mobbning på arbetsplatsen.

Under förhandlingsdagarna som ordnas regelbundet behandlas aktuella frågor kring arbetarskyddet. I bland ordnas gemensamma förhandlingsdagar med de förtroendemännen.

Utbildning för aktörer i fackavdelningar

Du kan gå med i Tehys fackavdelningsverksamhet utan någon tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet. Föreningarnas starka roll är utmärkande för det finländska samhället. Som aktör i en fackavdelning har du en viktig roll som upprätthållare av samhällsfreden.

I början av mandatperioderna ordnar vi introduktionsutbildningar för samtliga styrelsemedlemmar.

Under introduktionsutbildningen får du information om

  • rollen och uppgifterna för Tehys fackavdelningar
  • föreningsverksamheten.

Även flera styrelsemedlemmar kan delta i introduktionsutbildningarna samtidigt. Efter introduktionsutbildningen kan du komplettera din fackkunskap i den egna uppgiften till exempel genom utbildningar som är avsedda för ordförande, medlemssekreterare, informatörer eller kassörer.

En del av utbildningarna ordnas på Tehys regionbyråer, en del på centralbyrån i Helsingfors och för en del svarar TJS Opintokeskus.

På kurserna för längre hunna kan personer med flera mandatperioders erfarenhet av fackavdelningsverksamhet delta.

Yrkesinriktad utbildning

Vi ordnar yrkesinriktad utbildning och seminarier för våra medlemmar. Syftet med dem är att upprätthålla och utveckla den nödvändiga yrkesskickligheten, sprida den nyaste informationen inom social- och hälsovårdsbranschen samt bilda nätverk.

Många utbildningar är avsedda för aktörer som är medlemmar i Tehy, för kommunala beslutsfattare och påverkare samt personer i chefsuppgifter eller som söker sådana. Även andra intresserade medlemmar kan delta i kurserna i mån av möjlighet. En del av utbildningarna är avgiftsbelagda och deltagarna får inbjudningar till dem.

Exempel på våra evenemang

  • Studiedagar för när- och hälsovårdare på olika håll i Finland
  • Dagar för ledningen och chefer
  • Hälsopolitiskt seminarium
  • Evenemanget Vanhustyön vastuunkantajat kring äldrearbete (vartannat år)

Vi ordnar även utbildningar som är avsedda för Tehys sektionsmedlemmar. Vi samarbetar med yrkesmässiga samarbetsmedlemsorganisationer och deltar i deras yrkesmässiga studiedagar och evenemang.

Tehy har också kurser med teman kring arbetslivskunskap. Tehy har sammanställt ett nätutbildningsunderlag på nätsajten Soteosaajaksi.fi. Nätsajten innehåller riktigt med information om arbetslivet både ur arbetstagarens och förmannens synvinkel.

Man kan ta till sig informationen i mindre delar eller gå igenom hela kursen. Utbildningen är gratis tillgänglig för alla. Den lämpar sig likaså som utbildningsmaterial på olika nivåer i social- och hälsovårdsutbildningen.