Medlemskap

Vill du bli medlem i Tehy?

Du är välkommen med i förbundet om du har avlagt en social- och hälsovårdsexamen på vilken som helst examensnivå eller om du studerar inom branschen! Tehy främjar intresset för alla yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen i enad front.

Mångprofessionaliteten ger den nödvändiga kollektiva styrkan för intressebevakningsarbetet. Du kan arbeta antingen för en offentlig eller en privat arbetsgivare, ännu söka din plats i arbetslivet eller arbeta som självständig yrkesutövare eller företagare. Tehy finns till för oss alla! Bli medlem redan i dag!

Som medlem i Tehy

Du kan vara medlem i Tehy i alla skeden av din karriär. Medlemskapet börjar ofta under studietiden eftersom du redan då har möjlighet att vara en av oss. Du är berättigad till alla medlemsförmåner och kan medverka aktivt i Tehys studerandeförening.

Efter utexamineringen kan du ansluta dig till fackavdelningen på din arbetsplats och bli ordinarie medlem i Tehy. Då kan du också delta i beslutsfattandet inom Tehy. Dessutom kan du vara medlem i Tehy som självständig yrkesutövare eller företagare då du utöver dig själv sysselsätter 1–3 personer.

När du blir pensionerad har du möjlighet att bli seniormedlem i Tehy. Då får du fortsättningsvis Tehy-tidskriften hem till dig och är berättigad till medlemsförmånerna. Om du ännu jobbar sporadiskt, har du en ansvarsförsäkring genom oss.

Stöd i arbetslivet

Medlemskapet i Tehy stöder och hjälper dig i ditt arbete. På arbetsplatsen får du hjälp av förtroendemannen. Du kan vända dig till förtroendemannen i alla frågor som gäller din anställning, vare sig det gäller lön, arbetstid, semester, sjukledighet eller ansvarsfrågor. Tehys förtroendemän ger gedigen trygghet på arbetsplatsen. De är också själva yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen och känner till just dina arbetsvillkor.

Om din arbetsplats saknar en förtroendeman kan du ringa Tehys jourtelefoner i alla frågor som gäller din anställning.

Vid meningsskiljaktigheter gällande anställningsförhållandet har du möjlighet att få rättshjälp från Tehy, om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar på arbetsplatsen. Med stöd av rättshjälpen kan du föra ett tviste- eller brottmål till domstolen. Om rättshjälp beviljas täcker den rättegångskostnaderna för skötseln av ärendet, utan självriskandel. Tvistemål sköts inom Tehy av jurister som specialiserar sig på arbetsrätten samt social- och hälsovårdsbranschens specialfrågor.

Som medlem i Tehy får du även de försäkringar som behövs i ditt yrke. De ger dig trygghet mot skador i arbetslivet. Tehys försäkringsskydd är en betydande medlemsförmån, eftersom arbetsgivarens försäkringar inte täcker alla olyckor. 

Evenemang och utbildningar

Som medlem i Tehy är du också medlem i en fackavdelning eller studerandeförening. Fackavdelningen är samlingsplatsen för alla tehyiter och för samman medlemmarna i samma region eller på samma arbetsplats.

Fackavdelningen ordnar evenemang och tillställningar kring såväl intressebevakning som rekreation för sina medlemmar. Som medlem i Tehy har du möjlighet att delta i olika lokala och riksomfattande utbildningar och medlemskvällar.

Övriga medlemsförmåner

Medlemskortet och -märket är bevis på att du är medlem i Tehy. För Tehys medlemmarna har man förhandlat fram många medlemsförmåner. Du får tillgång till förmånerna med medlemskortet. 

Hem till dig får du Tehy-tidningen med mångahanda aktuella artiklar och gripande berättelser. Dina arbetsturer och andra aktiviteter kan du anteckna i Tehy-kalendern som du också får avgiftsfritt.