Kommunsektorns och välfärdsområdenas kollektivavtalsförhandlingar har slutförts och alla stridsåtgärder har upphört. Förhandlingarna pågick längre än någonsin, avtalsperioden för SH-avtalet och AKTA upphörde redan i februari. Förhandlingarna försvårades av den s.k. tvångsarbetslagen som regeringen beredde och riksdagen godkände i september. Lagen begränsade möjligheterna till fullskaliga stridsåtgärder.

Våra främsta mål i förhandlingarna var löneförhöjningar som tryggar branschens förmåga att locka och hålla kvar anställda samt ett eget löneprogram för vårdsektorn i samma syfte. Vi eftersträvade också flera förbättringar i arbetsvillkoren.

Redan i juni uppnåddes en stor del av Tehys mål, när förlikningsnämndens avgörande trädde i kraft. Tehy och SuPer fortsatte dock förhandlingarna med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, eftersom förlikningsnämndens avgörande var bristfälligt i synnerhet till följande delar:

  • lönelösningen var inte tillräcklig
  • raska måltider under arbetstid också under andra former än periodarbetstid framskred inte
  • det saknades bestämmelser som förhindrar rekryteringsförbudet
  • inga verktyg för välbefinnandet och orken i arbetet

Den 2 oktober 2022 lämnade riksförlikningsmannen ett förlikningsförslag som Tehys fullmäktige har godkänt. Genom förlikningsförslaget fick vi förutom de förbättringar som förhandlats fram tidigare bl.a.

  • ett löneprogram som är mer än dubbelt så bra
  • raska måltider i den allmänna arbetstiden
  • en skrivning som begränsar rekryteringsförbudet
  • verktyg för välbefinnandet och orken i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen​
  • en s.k. coronaersättning för en begränsad grupp vårdare.

Löneförhöjningar – SH-avtalet

Tehyiternas genomsnittliga uppgiftsrelaterade löner kommer att stiga med minst 17,3 % under 2022–2027, när förhöjningsprocenterna räknas ihop. När man beaktar den s.k. ränta på ränta-effekten i beräkningen är summan av förhöjningarna 18,7 %.

Tehy och SuPer förhandlade ett eget tilläggslöneprogram till SH-avtalet. Programmet är mer än dubbelt så bra som utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och välfärdsområdena. SH-avtalets tilläggslöneprogram läggs alltså till utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och välfärdsområdena som trädde i kraft redan tidigare och de övriga tes-förhöjningarna.

*

X,X % = Arbetsfreden upphör 2025, varvid man förhandlar om löneförhöjningarna för åren 2025–2027 i ett senare skede.
Y,Y % = Om det matematiska genomsnittet för löneförhöjningarnas kostnadseffekt inom vissa industri- och exportbranscher är över 1,9 % betalas den överstigande andelen också till vårdarna. 70 % av den överstigande summan betalas som en allmän höjning, 30 % som en justeringspott.


Uppgiftsrelaterade lönernas genomsnittliga ökning 2022–2027

Våra stridsåtgärder gav resultat. Huvudavtalsparterna (JUKO, JAU) godkände riksförlikningsmannens förlikningsförslag 6/2022. Tehy och SuPer avslog den, eftersom bl.a. nivån på löneförhöjningarna inte var tillräcklig för att trygga branschens förmåga att locka och hålla kvar anställda. I oktober lämnade riksförlikningsmannen ett nytt förlikningsförslag, genom vilket nivån på tehyiternas löneförhöjningar ökade med över hälften jämfört med det tidigare förslaget.

 


Förlikningsförslagets alla förhöjningar

I tabellen visas de sammanräknade årliga förhöjningarna som man nu känner till.

1.6.2022 2,0 % Allmän höjning, TES
1.10.2022 0,5 % Allmän höjning, TES
1.6.2023 1,5 % Allmän höjning, TES
1.6.2023 0,4 % Justeringspott, TES
1.6.2023 1,2 % Utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och VFO
X.X.2023 X,X %

Förhöjningen som är bunden till industri- och exportbranschernas lösning*

1.6.2023 1,5 % SH-avtalets egna tilläggslöneprogram
1.2.2024 0,4 % Utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och VFO
1.6.2024 1,5 % Allmän höjning, TES
1.6.2024 0,4 % Justeringspott, TES
1.6.2024 0,6 % Utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och VFO
X.X.2024 X,X % Förhöjningen som är bunden till industri- och exportbranschernas lösning*
1.10.2024 2,5 % SH-avtalets egna tilläggslöneprogram
1.6.2025 0,8 % Utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och VFO
X.X.2025 X,X %

TES-förhöjning, avtalas om senare**

1.6.2025 2,0 % SH-avtalets egna tilläggslöneprogram
X.X.2026 X,X % TES-förhöjning, avtalas om senare**
X.X.2026 0,8 % Utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och VFO
X.X.2027 X,X % TES-förhöjning, avtalas om senare**
X.X.2027 1,2 % Utvecklingsprogrammet för lönerna för hela kommunsektorn och VFO
    Totalt minst 17,3 %

*löneförhöjningarna för 2023 och 2024 har ett s.k. stoppbräde. Om det matematiska genomsnittet för löneförhöjningarnas kostnadseffekt inom vissa industri- och exportbranscher är över 1,9 % betalas den överstigande andelen också till vårdarna. 70 % av den överstigande summan fördelas som en allmän höjning, 30 % som en justeringspott.

** Arbetsfreden upphör 2025, varvid man förhandlar om löneförhöjningarna för åren 2025–2027 i ett senare skede.

 

Uppgiftsrelaterade lönernas genomsnittliga utveckling 2022–2027

Det s.k. ränta på ränta-beräkningssättet
T.ex. sjukskötare

 

T.ex. närvårdare

 


Riksförlikningsmannens förslag om ett engångsarvode för arbete under coronapandemin

Som en del av förlikningsförslaget föreslog riksförlikningsmannen en s.k. coronaersättning. Våra förhandlare kunde inte påverka dess innehåll eller avgränsningar, utan den måste godkännas som sådan som en del av förlikningsförslaget.

Den särskilda exponeringsrisk som coronaviruset orsakade och restriktionerna enligt beredskapslagen riktade sig i början av coronapandemin i synnerhet till vissa enheter inom den specialiserade sjukvården (intensivvårdsavdelningar, bilddiagnostik och laboratorieverksamhet i anknytning till intensivavdelningarna, kohorter dvs. vårdavdelningar för coronapatienter, jour inkl. förlossningar och akutvården) och personalen vid dessa. Ett bristfälligt skydd exponerade också personalen i synnerhet inom hemvårdstjänsterna, serviceboendet med heldygnsomsorg och verksamhetenheterna för långvarig institutionsvård. I början av coronaepidemin var det fråga om en helt ny situation som man aldrig varit med om tidigare.

Till personal som omfattas av SH-avtalet och som deltog i vården av coronapatienter inom ovannämnda funktioner betalas ett engångsarvode på 600 € i samband med utbetalningen av lönen för mars 2023.

Engångsarvodet betalas till ifrågavarande personal vars anställningsförhållande till arbetsgivaren gällde minst sju kalenderdagar under perioden 13.3–15.6.2020. Ett villkor för utbetalning av engångsarvodet är att anställningsförhållandet till samma arbetsgivare ännu gäller 28.2.2023.

Personalrepresentanter kan föreslå en fördelning av arvodet utgående från principerna ovan. Om inget samförstånd nås om förslagen fattar arbetsgivaren beslut om engångsarvoden utgående från principerna ovan inom den givna tidsplanen.

En liten repetition: Vad avtalades?

Tehyiternas genomsnittliga uppgiftsrelaterade löner kommer att stiga med minst 17,3 % under 2022–2027, när förhöjningsprocenterna räknas ihop.  Vad den här helheten betyder i praktiken?

*

Förbättringar i arbetsvillkoren – SH-avtalet

Bestämmelse som förhindrar rekryteringsförbudet

Till IV kap. i SH-avtalet har det fogats en ny 2 §. Enligt den får arbetsgivaren inte förhindra eller begränsa arbetstagarens möjligheter att byta arbetsgivare förutom på det sätt som föreskrivs i arbetsavtalslagen. Bestämmelsen träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller under hela avtalsperioden, dvs. till den 30 april 2025.

Raska måltider

Bestämmelsen i 3 kap. 25 § 2 mom. i SH-avtalet har ändrats så att arbetstagaren också under allmän arbetstid kan välja att raskt inta en måltid under arbetstid. Denna bestämmelse träder i kraft från den 6 mars 2023.

Söckenhelger blir hela lediga dagar

Söckenhelgsförkortningarna ska ges som hela lediga dagar. Om arbetsgivaren använder en kortare utjämningsperiod än sex veckor, ges minst en söckenhelgsledighet under ifrågavarande arbetstidsperiod som en hel ledig dag. Eventuella andra söckenhelgsledigheter som infaller under samma arbetstidsperiod kan flyttas och ges som hela lediga dagar under följande arbetstidsperiod. Då flyttas även söckenhelgens inverkan på mertids- och övertidsgränsen till följande period.

Planering av semester under söckenhelgsperioder

Till IV kap. 1 § i SH-avtalet har fogats en tillämpningsanvisning som förpliktar arbetsgivaren att göra det möjligt att önska semester också under tidpunkter då arbetsgivaren eventuellt inte kan beakta åtminstone en del av önskemålen (exempelvis perioder med hård belastning som man känner till på förhand, avdelningsstängningar, söckenhelger, jultiden osv.). I tillämpningsanvisningen har det antecknats att arbetsgivaren ska sträva efter att ordna en möjlighet till semester även under nämnda tidpunkter.

Med tillämpningsanvisningen strävar man efter att arbetsgivarna i mån av möjlighet ska bevilja semester också under nämnda tidpunkter enligt alterneringsprincipen. Tillämpningsanvisningen garanterar inte att semester beviljas, men förpliktar arbetsgivaren att fästa uppmärksamhet vid önskemålen. För närvarande har man på många ställen en sådan riktlinje att ingen på söckenhelgslistan får semester utan att möjligheterna granskas. Ärendet har en stor betydelse bl.a. med tanke på hur attraktiv branschen är. Det kan inte vara så att vårdpersonalen aldrig får ha semester under söckenhelgslistor, t.ex. under julen. 

Kilometerersättning

Kilometerersättning för tjänsteresa och tjänsteförrättningsresa: Gränsen på 5 000 kilometer stiger till 7 000 kilometer (se SH-avtalet IV kap. och AKTA bilaga 16).

Arbetsplatshandledare

I II kapitlet 9 § 1 mom. 3.1 punkten i SH-avtalet har man lagt till ett exempel, enligt vilket uppgiften som arbetsplatshandledare är en tilläggsuppgift eller ett tilläggsansvar. Med arbetsplatshandledare avses en sådan uppgift där man handleder och stöder läroavtalsstuderande och andra studerande i det praktiska arbetet eller praktiken. Arbetsgivaren har skäl att säkerställa att arbetstiden som används för arbetsplatshandledning är tillräcklig och att arbetsplatshandledaren har tillräcklig kompetens för handledningsuppgiften. Vid fastställandet av lönen för anställda med uppgifter som arbetsplatshandledare beaktas handledningsuppgiftens inverkan på uppgiftens kravnivå. Om handledningsuppgiften är tidsbegränsad betalas en högre uppgiftsrelaterad lön för den tiden.

Arbetserfarenhetstillägg

Till II kap. 12 § i SH-avtalet har man fogat en ny protokollsanteckning som tryggar att arbetserfarenhetstillägget bevaras i en situation där anställningsförhållandet avbryts kortvarigt vid övergången till välfärdsområdena enligt principerna för överlåtelse av rörelse den 1 januari 2023.

”Protokollsanteckning 1.5.2022–30.4.2025 

Personalen övergår till välfärdsområdet enligt principerna för överlåtelse av rörelse. I samband med detta omräknas inte arbetserfarenhetstillägget utan arbetserfarenheten som räknats till godo för arbetstagaren/tjänsteinnehavaren före bytet av arbetsgivare räknas i den nya arbetsgivarens tjänst så att den ökar arbetserfarenhetstillägget. Om anställningsförhållandet avbryts kortvarigt före eller efter överlåtelsen av rörelse leder detta inte till omräkning av arbetserfarenhetstillägget. Omräkning görs inte om anställningen har ett avbrott som infaller mellan den 1 december 2022 och den 31 januari 2023.”

Arbetstidsarrangemang för akutvården

Till I kap. i SH-avtalet har man fogat ett nytt 4 § 2 mom., enligt vilket man lokalt kan avtala om exempelvis en gemensam ersättningsprocent som avviker till arbetstagarens/tjänsteinnehavarens fördel från bestämmelserna om sjukfrånvaro-, graviditetspennings- och föräldraledighetsförmåner i fråga om arbetstidstillägg och om användningen av den som tilläggsprocent för löner som betalas för nämnda frånvaroperioder. Ett sådant behov kan finnas exempelvis när man avtalar lokalt om akutvårdens arbetstidsarrangemang och ersättningar som ska betalas. 

Deltidsanställdas övertidsgräns i periodarbete

Deltidsanställdas mertids- och övertidsgränser bestäms under ett avbrott i periodarbete enligt samma regler som för anställda med ordinarie arbetstid (SH-avtalet III kap. 15 § 2 mom.).

Flextid

I cirkuläret har det utfärdats anvisningar som preciserar de nuvarande bestämmelserna i fråga om beräkningen av mertid och övertid inom flextiden.

Ledighet för vård av anhörig

Till V kap. 5 § 2 mom. i AKTA har man fogat en bestämmelse om närståendevårdledighet (se även SH-avtalet IV kap.). Enligt 4 kap. 7 b § i arbetsavtalslagen har en arbetstagare/tjänsteinnehavare rätt att få ledighet för vård av anhörig från den 1 augusti 2022. Längden på ledigheten för vård av anhörig är högst 5 arbetsdagar/år. För att arbetstagaren ska få närståendevårdledighet förutsätts att den anhöriga eller närstående behöver betydande hjälp eller stöd som kräver arbetstagarens omedelbara närvaro på grund av att den anhörigas eller närståendes funktionsförmåga har försämrats avsevärt på grund av en allvarlig sjukdom eller skada.

Med anhörig avses arbetstagarens barn, förälder, make/maka/sambo samt en person som är i registrerat partnerskap med arbetstagaren. En närstående som bor i samma hushåll kan vara till exempel makens barn. Arbetstagaren har rätt till närståendevårdledighet också på grund av deltagande i terminalvård för en anhörig eller närstående.

Anvisning som gäller anställningsförhållanden på viss tid

I fråga om anställningsförhållanden på viss tid har arbetsgivar- och arbetstagarsidan utfärdat en gemensam anvisning med tanke på övergången till välfärdsområdet. Den gemensamma anvisningen anger att ”övergången till välfärdsområdet och överlåtelsen av rörelsen får inte påverka längden på ett anställningsförhållande på viss tid och kan inte vara en grund för ett anställningsförhållande på viss tid. För att göra ett visstidsavtal eller för att anställa någon i ett tjänsteförhållande på viss tid förutsätts en grund enligt lagstiftningen, till exempel vikariat. Längden på visstidsanställningen bestäms enligt grunden.”

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper har bildats för avtalsperioden. I arbetsgrupperna fortsätter bl.a. utvecklingen av SH-avtalets löne- och arbetstidssystem.

I anknytning till SH-avtalet har man därtill för avtalsperioden bildat en arbetsgrupp som har till uppgift att bedöma hur välbefinnandet i arbetet, stödet för arbetsförmågan och arbetsomständigheterna kan förbättras i fråga om personalen vid välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

Varför innehåller inte Tehys och SuPers avtal bättre lönehöjningar också för skötarna inom småbarnspedagogiken? 

Varför lämnade riksförlikningsmannen småbarnspedagogiken utanför förlikningsavtalet?

Kuvituskuva