Kommunsektorn förhandlar om två olika kollektivavtal (AKTA och SH-avtalet). För att påskynda förhandlingarna har vi vidtagit olika stödåtgärder.

Pakkotyölaki

Tvångsarbetslagens konsekvenser för tehyiterna

Den 19 september 2022 godkände riksdagen den temporära lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt, dvs. den s.k. tvångsarbetslagen.

Tehy har utlyst ett förbud mot tillfällig överföring och ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift för hela kommunsektorn. Arbetsgivaren kan inte ens med stöd av tvångsarbetslagen ändra en tehyits arbetsuppgifter, arbetsplats eller fastställda arbetsskiftsförteckning medan nämnda förbud gäller.

Stridsåtgärden kan brytas

Tvångsarbetslagen förutsätter med hot om vite att Tehy och SuPer måste förhandla om skyddsarbete som utförs under arbetskonflikten. Om förhandlingarna inte resulterar i en överenskommelse kan regionförvaltningsverket på arbetsgivarens begäran flytta stridsåtgärdens början med en vecka. Flyttandet kan göras fyra gånger. I praktiken handlar det om att bryta stridsåtgärden, eftersom arbetsgivaren kan diktera mängden skyddsarbete som krävs.

Att tvingas till arbete

På basis av tvångsarbetslagen kan regionförvaltningsverket (RFV) på arbetsgivarens ansökan förordna en anställd som deltar i stridsåtgärden att utföra klient- och patientskyddsarbete. RFV kan också förordna att en tehyit som sagt upp sig som stridsåtgärd ska återvända till arbete till den tidigare arbetsgivaren.

 • Förordnandet kan meddelas för högst två veckor åt gången, men det kan förnyas.
 • I förordnandet ska anges när arbetet inleds, hur länge det varar, vilken verksamhetsenhet det utförs vid och vilka de huvudsakliga arbetsuppgifterna är.
 • Anställda kan också förordnas till patientskyddsarbete någon annanstans än vid den egna arbetsenheten.
 • Den som förordnats till klient- eller patientskyddsarbete ska meddelas om detta personligen eller per post. Mottagarens identitet ska säkerställas. Om identiteten inte kan säkerställas kan meddelandet lämnas genom en stämningsman. Stämningsmän har rätt att få handräckning av polisen.
 • RFV kan meddela ett förordnande även om en tehyit som deltagit i massuppsägning redan har ett anställningsförhållande med en ny arbetsgivare.
  • Den nya arbetsgivaren får inte avsluta anställningsförhållandet på grund av att den anställda förordnas till patientskyddsarbete. Om en uppsagd anställd redan har hunnit flytta till en annan arbetsgivare kan hen dock förordnas endast till den verksamhetsenhet som hen har sagt upp sig från.
  • Förordnandet får inte orsaka betydande skada för den uppsagda anställdas eventuella nya arbetsgivare.
  • Den som deltagit i massuppsägning kan förordnas också till en annan enhet än den där den anställda har arbetat före uppsägningen. Arbetet ska dock vara sådant att det motsvarar personens kompetens och yrkeskunskap.

Anställdas rättigheter

 • Anställda ska ges tillfälle att uttrycka sin åsikt före förordnandet.
 • Arbetsuppgiften som förordnas ska motsvara den anställdas kompetens och yrkeskunskap.
 • Förordnandet får inte vara oskäligt med tanke på den anställdas personliga situation, den anställdas personliga omständigheter och familjesituation ska beaktas i det.
 • Om utförandet av patientsäkerhetsarbete orsakar osedvanliga kostnader, såsom arbetsresekostnader och eventuella logikostnader, har den anställda rätt till ersättning.
 • Anställda har rätt till en ersättning som är 1,3 gånger så stor som lönen för den normala ordinarie arbetstiden. Mer- och övertidsersättningen beräknas utifrån den 1,3 gånger så stora ersättningen.
 • Fackavdelningen ska beredas tillfälle att bli hörd före arbetsgivaren begär patientskyddsarbete av regionförvaltningsverket. RFV kan dock meddela förordnandet även om det motsätts. 

*

Förbud mot tillfällig överföring inom kommunsektorn

Den 14 september har Tehy och SuPer utlyst ett tills vidare gällande förbud mot tillfällig överföring som gäller hela kommunsektorn. Förbudet gäller alla tehyiter i anställningsförhållande som arbetar på tillämpningsområdet för SH-avtalet eller AKTA.

Under förbudet mot tillfällig överföring får arbetsgivaren inte flytta tehyiter från deras egna arbetsuppgifter eller arbetsplatser till andra arbetsuppgifter eller arbetsplatser. Överföring kan inte göras ens med stöd av 1 kap. 10 § 1 mom. i SH-avtalet/AKTA.

Om arbetsgivaren planerar att flytta en Tehy-medlem till arbete i en annan enhet eller till andra arbetsuppgifter ska medlemmen vägra med hänvisning till fackets stridsåtgärder.

*

Massuppsägning

Tehys fullmäktige har beslutat att verkställa massuppsägning inom den specialiserade sjukvården vid verksamhetsställen och en tidpunkt som meddelas senare. Tehy kontaktar medlemmarna i de organisationer som valts med till massuppsägningen. Det är mycket viktigt att alla tehyiters kontaktuppgifter är uppdaterade i Tehys medlemsregister.

Massuppsägningen genomförs under hösten eller vintern, dock senast den 31 mars 2023. Tehy fattar beslut om den exakta tidpunkten senare.

Massuppsägning som stridsåtgärd

Massuppsägning är en laglig stridsåtgärd för anställda i arbetsavtalsförhållande. Genom åtgärden stöder man kollektivavtalsförhandlingarna om att höja tehyiternas löner. Massuppsägningens tidpunkt väljs så att stridsåtgärden har den största möjliga effekten som påtryckningsmetod.

Deltagande i massuppsägningen är ett personligt beslut för varje tehyit.

Om massuppsägningen måste genomföras fortsätter den anställdas anställningsförhållande som normalt under uppsägningstiden efter Tehys meddelande om massuppsägning. Under uppsägningstiden arbetar man på normalt sätt enligt den fastställda arbetsskiftsförteckningen. Arbetsgivaren betalar normal lön för uppsägningstiden och man tjänar också in normal semester för den tiden.

Tehyiternas utkomst och anställningsförhållandenas kontinuitet tryggas

Om man inte når ett förhandlingsresultat under uppsägningstiden upphör anställningsförhållandena för de tehyiter som deltar i massuppsägningen. Det innebär att arbetsgivaren exempelvis kan betala ut slutlönen (inklusive semesterersättningen) i enlighet med arbetsavtalslagen.

För tehyiter vars anställningsförhållande upphör på grund av massuppsägningen betalas som strejkunderstöd 100 € per dag i högst 45 kalenderdagar. En förutsättning för strejkunderstödets utbetalning är att löneutbetalningen upphör. Strejkunderstöd betalas inte om medlemmen under denna tid får annan förvärvsinkomst eller förmån som likställs med förvärvsinkomst.

När kollektivavtalen (SH-avtalet och AKTA) i sinom tid ingås för tehyiternas del kommer anställningsförhållandena för alla massuppsagda att återgå till samma som tidigare. Det är fråga om en stridsåtgärd som Tehy genomför som organisation. Tehy kommer inte att godkänna ett sådant förlikningsförslag eller ett sådant kollektivavtal enligt vilket de anställda som deltar i massuppsägningen inte kan återvända till sina tidigare arbetsuppgifter med villkor enligt tidigare arbetsavtal som s.k. gamla anställda.

Genomförande av massuppsägningen

Massuppsägningen är Tehys stridsåtgärd och Tehy sköter alla åtgärder gemensamt för allas del. Tehy kontaktar sina medlemmar när insamlingen av namn inleds. Därför är det viktigt att alla tehyiter ser till att kontaktuppgifterna i medlemsregistret är uppdaterade.

Under inga omständigheter ska någon själv lämna något separat meddelande om uppsägning till arbetsgivaren.

Massuppsägningen riktas i första skedet till den specialiserade sjukvården. Tehy fattar närmare beslut om tidpunkten för massuppsägningen och andra detaljer och informerar om detta i alla skeden i processen

*

Guide för förbud mot övertid och byte av arbetsskift

Tehy och SuPer har utlyst ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift för hela den kommunala sektorn (AKTA och SOTE-avtalet). Det gäller tills vidare.

Enligt beslut av Tehys centralstrejkkommitté arbetar man endast enligt fastställda arbetsskiftsförteckningar medan förbudet mot övertid och byte av arbetsskift pågår.

Tillfälligt arbete för den egna arbetsgivaren, till exempel via ett bemanningsföretag, omfattas av förbudet mot övertid och byte av arbetsskift. Extra arbetspass utförs med andra ord inte.

Tehys beslut om att inleda en stridsåtgärd är bindande för medlemmarna. Personer som inte följer förbudet mot övertid och byte av arbetsskift kallas för strejkbrytare. Målet med stridsåtgärden är att uppnå bättre arbetsförhållanden och villkor i anställningsförhållandena för alla anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Genom att höra till förbundet förbinder sig medlemmarna till förbundets beslut och de anvisningar som förbundet ger. Förtroendemannen eller fackavdelningen ska alltid informeras om strejkbrott. Tehys fullmäktige beslutar senare om avskedning av strejkbrytare.

Arbetsgivaren har inte rätt att beordra arbetstagare till övertid eller byte av arbetsskift. Om en chef beordrar dig att infinna dig till ett arbetsskift, som ensidigt ändrats av arbetsgivaren, ska du meddela chefen att du följer det lagliga förbudet mot övertid och byte av arbetsskift som facket har utlyst och att du inte kommer att infinna dig på det aktuella arbetsskiftet.

Arbetsgivaren bär ansvaret för klient- och patientsäkerheten under tiden som stridsåtgärder genomförs.

Arbetsgivaren ska ge arbetsskiftsförteckningen skriftligt till de anställda för kännedom senast en vecka innan den aktuella arbetsskiftsperioden börjar. Medan ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift pågår utförs endast de arbetsskift som angetts i arbetsskiftsförteckningen. Under förbudet tillämpas inte flexramarna för flexibel arbetstid.

På fritiden behöver du inte svara om din arbetsgivare kontaktar dig, såvida du inte har avtalat om beredskap. Om beredskap inte har ingått i dina uppgifter tidigare börjar du inte utföra beredskapsskift heller under ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift. Om beredskap däremot ingår i dina uppgifter ska du under ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift utföra endast de eventuella beredskapsskift som planerats i arbetsskiftsförteckningen.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller alla de medlemmar i anställningsförhållande som arbetar inom den kommunala sektorn och omfattas av SOTE-avtalet eller AKTA. Även chefer i arbetsavtalsförhållande, visstidsanställda arbetstagare och personalrepresentanter deltar. Endast medlemmar i tjänsteförhållande har ställts utanför denna stridsåtgärd.  

Alla enheter omfattas av förbudet mot övertid och byte av arbetsskift (även till exempel jour-, intensivvårds-, förlossnings- och operationsverksamhet).

Det är förbjudet att utöva påtryckning för att de anställda ska avstå från att följa förbudet mot övertid och byte av arbetsskift eller träda ut ur förbundet. I värsta fall kan det rentav vara fråga om ett brott (47 kap., 3 § i strafflagen). I sådana fall ska man alltid kontakta förtroendemannen på arbetsplatsen.

Via Tehys e-tjänster får du vid behov mer information.