Sjukdomsfall i samband med annan frånvaro

Det händer att en anställd blir sjuk före eller under en annan ledighet. Det som avgör om lön ska betalas ut för ledigheten är vilket det ursprungliga skälet till frånvaron var.

Om en anställd exempelvis har avtalat om obetald ledighet och sedan blir sjuk före eller under denna ledighet, betalas ingen lön eftersom den primära orsaken till frånvaron är den obetalda ledigheten och inte sjukdomen. Det finns också undantag från denna regel.

Om en anställd blir sjuk före eller under sin semester har han eller hon rätt att begära att semestern flyttas. Frånvaron ändras då till sjukledighet och den anställda använder inga semesterdagar under sjukledigheten.

I de flesta kollektivavtal har man avtalat om betydligt längre semestrar än arbetsgivaren enligt lagen skulle tjäna in. De olika kollektivavtalen innehåller olika bestämmelser gällande huruvida man i fall av sjukdom flyttar endast de lagstadgade semesterdagarna eller alla kollektivavtalsenliga semesterdagar. Inom den kommunala sektorn flyttas exempelvis alla semesterdagar, men inom hälsoservicebranschen gäller rätten att flytta semesterdagar inte de dagar som överskrider det lagstadgade antalet.

Om arbetstagaren har fått ett meddelande om permittering, börjar permitteringen vid den tidpunkt som anges i meddelande även om arbetstagaren blir sjuk innan permitteringen börjar.

TSN:S rekommendationer för hur semestern flyttas vid sjukdomsfall