Med överlåtelse av företag avses att företaget eller en del av det överlåts till en annan arbetsgivare. Vid överlåtelse av företag flyttar arbetstagarna över till den nya arbetsgivaren som s.k. gamla arbetstagare. Också de rättigheter och skyldigheter samt de anställningsförmåner som hänför sig till anställningsförhållandet överförs till den nya ägaren eller innehavaren.

Det är fråga om överlåtelse av företag när följande villkor uppfylls

  • arbetsgivaren byts ut (exempelvis enbart aktiehandel leder inte till att arbetsgivaren byts ut, eftersom arbetsgivaren hela tiden är aktiebolaget)
  • det finns en rättslig koppling mellan parterna (t.ex. ett avtal)
  • en funktionell helhet överlåts (villkoret uppfylls om det objekt som överlåts även kan verka som ett självständigt företag, och frågan påverkas också av om helheten efter överlåtelsen förblir densamma eller snarlik).

Befattningshavarens ställning vid överlåtelse av företag är reglerad i lagen om kommunala befattningshavare.

Vid byte av tjänsteleverantör

Det är ofta fråga om överlåtelse av företag även när en kommun, samkommun eller välfärdsområde konkurrensutsätter verksamheten på nytt efter en avtalsperiod. Om en ny tjänsteleverantör tar över verksamheten, fortsätter arbetstagarna hos den nya arbetsgivaren som s.k. gamla arbetstagare.

En kommun, samkommun eller välfärdsområde kan på motsvarande sätt ta tillbaka en tidigare utlagd verksamhet. Även i sådana fall överförs arbetstagarna i regel tillbaka till kommunen, samkommunen eller välfärdsområde som s.k. gamla arbetstagare. En typisk exempelsituation beskrivs nedan.

  • Kommun A konkurrensutsätter sina hälso- och sjukvårdstjänster, som därefter överlåts till företag B för en period på tre år. I slutet av denna treårsperiod konkurrensutsätts verksamheten på nytt, och verksamheten överlåts vid årsskiftet till företag C, som vunnit anbudstävlingen denna gång.
  • Efter några år kan det hända att kommun A på nytt börjar erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster i egen regi. I detta exempel sker i praktiken inga förändringar i själva verksamheten (utrymmena är desamma, kundkretsen är densamma, personalen är till stor del densamma). Arbetstagarna överförs alltså först som gamla arbetstagare till företag B, sedan till företag C och till slut tillbaka till kommun A.

Överföring av anställningsförhållanden vid överlåtelse av företag

Vid överlåtelse av företag överförs de rättigheter, skyldigheter och därtill hörande tjänstefördelar som hänför sig till anställningsförhållanden till den nya ägaren eller innehavaren.

Detta gäller endast anställningsförhållanden som är i kraft vid tidpunkten för överlåtelsen, oberoende av eventuella avbrott i arbetet eller löneutbetalningen på grund av permittering, familjeledighet eller arbetsledighet. Anställningsförhållanden som upphört innan företaget överlåts överförs inte.

Att arbetstagaren övergår som s.k. gammal arbetstagare innebär att

  • arbetsgivaren byts ut inom ramen för samma anställningsförhållande och arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter utan avbrott. Anställningsförhållandets längd beräknas alltså från och med den tidpunkt då det först började. Detta påverkar uppsägningstidens längd, semesterförmånerna, tjänsteårstilläggen etc.
  • man behöver inte ingå nya arbetsavtal.

Om man för tydlighetens skull ingår nya arbetsavtal bör arbetstagarna kontrollera att alla väsentliga arbetsvillkor förblir desamma som tidigare (exempelvis kortare arbetstid, mer semester och tilläggspension samt villkor som berör arbetsplatsen och arbetsuppgifterna).

Man bör alltid prata med arbetsplatsens förtroendeman innan man undertecknar det nya arbetsavtalet. Om arbetsplatsen inte har någon förtroendeman kan man kontakta Tehys regionbyrå eller avdelning för intressebevakning. På så sätt säkerställer man att det nya arbetsavtalet inte ens av misstag försämrar de ursprungliga arbetsvillkoren. Arbetsgivaren måste i vilket fall som helst följa dessa om man inte skriver under ett nytt avtal.

Kollektivavtal vid överlåtelse av företag

Den nya arbetsgivaren ska tillämpa det kollektivavtal som de överförda arbetstagarnas tidigare arbetsgivare tillämpade tills avtalsperioden går ut.

Först därefter kan den nya arbetsgivaren börja tillämpa det kollektivavtal de själva tillämpar på anställningsförhållandena i fråga.

Tilläggspension vid överlåtelse av företag

De rättigheter, skyldigheter och därtill hörande tjänstefördelar som hänför sig till anställningsförhållanden och som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen överförs till företagets nya ägare eller innehavare. Tilläggspension räknas som en tjänstefördel.

Frivillig kompletterande pensionsförsäkring har samma ställning som övriga anställningsförmåner. Den nya arbetsgivaren måste alltså stå för kostnaderna för den kompletterande pensionsförsäkringen.

Om man vill ingå nya arbetsavtal i samband med överlåtelsen av företaget, är det mycket viktigt att arbetstagaren inte undertecknar ett avtal där man inte har avtalat om kompletterande pensionsförsäkring.