Uppsägning under prövotid

Båda parterna har möjlighet att säga upp arbetsavtalet under prövotiden. Uppsägning under prövotiden kräver inte en sådan grund för uppsägning som anges i arbetsavtalslagen, men får inte göras på diskriminerande eller osakliga grunder. De vanligaste orsakerna till diskriminering är graviditet och arbetstagarens hälsotillstånd.

Godkända skäl till att säga upp arbetsavtalet under prövotiden kan exempelvis vara brister i utförandet av arbetet eller att arbetstagaren inte är lämpad att utföra arbetsuppgifterna eller inte passar in i arbetsgemenskapen.

Arbetsavtalet ska sägas upp inom prövotiden, och anställningsförhållandet upphör då omedelbart. Arbetstagaren behöver inte motivera varför han eller hon avslutar anställningen, men arbetsgivaren måste göra detta. Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd.

Arbetsgivaren kan bli tvungen att betala skadestånd om han eller hon säger upp arbetstagaren på diskriminerande eller osakliga grunder under prövotiden.