Kameraövervakning

Kamerabevakning får inte förekomma utan giltiga skäl och behov. Arbetsgivaren får använda kamerabevakning om syftet är att

  • trygga säkerheten för de anställda och andra som befinner sig i lokalerna
  • skydda egendom
  • övervaka produktionsprocessen
  • förebygga eller utreda.

Hanteringen av uppgifterna påverkas av om kameran sparar bilder och ljud eller inte. Bilder och ljud som sparas räknas som personuppgifter om de kan användas för att identifiera enskilda individer.

Om kameraövervakningssystemet sparar bilder eller ljud som kan användas för att identifiera personer är det fråga om automatisk hantering av personuppgifter.

I så fall tillämpas personuppgiftslagen. Den som utövar kameraövervakning är en i personuppgiftslagen avsedd registerförare, även om inspelningarna bara sparas i exempelvis en timme. Registerföraren ska se till att

  • det finns en tydlig plan för kameraövervakningen.
  • information om kameraövervakningen finns synligt uppsatt.
  • inspelningarna inte används för andra ändamål än de som kameraövervakningen är avsedd för.
  • den information man fått via kameraövervakningen inte överlåts till utomstående.
  • de inspelade bilderna inte är synliga för utomstående, t.ex. på övervakningsmonitorer.
  • det sparade materialet genast förstörs när det inte längre behövs.

Om kameraövervakningssystemet inte sparar bilder eller ljud och inte heller på annat sätt samlar in personuppgifter, tillämpas inte personuppgiftslagen.

Var kan man inte installera övervakningskameror?

Kameraövervakning får inte användas för att övervaka en enskild arbetstagare (privat arbetsrum eller arbetsstation) om den inte används för att trygga arbetstagarens säkerhet.

Ibland är kameraövervakning nödvändig exempelvis för att minska en uppenbar risk för våld på arbetsplatsen.

Kameraövervakning får inte användas i toaletter, omklädningsrum eller motsvarande utrymmen, i övriga personalutrymmen eller i en arbetstagares personliga arbetsrum.