Egenkontroll

Enheten ska göra upp en plan för hur man ska förverkliga kvalitetskontrollen och patientsäkerheten. För detta krävs att ansvarsförhållandena inom verksamheten är fastställda.

Enheten kan inte utlokalisera ansvaret för egenkontrollen. Det är viktigt att verksamhetskulturen och atmosfären på arbetsplatsen är tillåtande och att personalen uppmuntras att i ett så tidigt skede som möjligt ingripa i eventuella missförhållanden. Egenkontrollen gäller såväl privata som offentliga aktörer.

Egenkontrollen

  • ökar patient- och kundsäkerheten
  • ger möjlighet att ingripa i missförhållanden och risksituationer.
  • förbättrar säkerheten på arbetsplatsen och vårdens kvalitet, när planen är offentlig.

Om man inte har någon plan bör man ta upp saken med arbetsgivaren och kräva att en sådan görs.

Syftet med egenkontrollen

Syftet med övervakningen av social- och hälsovårdsverksamhet är att förebygga felaktig praxis och ingripa i verksamhet som inte följer reglerna eller inte uppfyller minimikraven för kvalitet.

Inom övervakningen betonas tjänsteproducentens eget ansvar för att verksamheten sköts korrekt, för kvaliteten på de tjänster som produceras samt för kund- och patientsäkerheten.

Det är i första hand kommunens eller verksamhetsenhetens egenkontroll som ansvarar för att övervaka tjänsternas kvalitet och innehåll. Den organiserade övervakningen genomförs i enlighet med de övervakningsprogram och -planer som Valvira och regionförvaltningsverket tillsammans gjort upp.

Egenkontrollen regleras av bl.a. hälsovårdslagen och lagen om tjänster för äldre.