Lagstiftningen förutsätter att social- och hälsovårdsenheterna och den privata småbarnspedagogiken utför egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att säkerställa kvaliteten och säkerheten på tjänsterna. Riskbedömning och hantering är centrala i utförandet av egenkontroll.

Verksamhetsenheterna för socialvården, den privata hälsovården och den privata småbarnspedagogiken måste ha en skriftlig egenkontrollplan. Detta har också rekommenderats för offentliga tjänsteleverantörer inom småbarnspedagogiken.

Hälsovårdens verksamhetsenhet ska utarbeta en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. Planerna är verktyg för tjänsternas förvaltning, kvalitet och utveckling.

Syftet med egenkontrollen

Egenkontrollen betonar tjänsteleverantörernas eget ansvar för att verksamheten är lämplig, kvaliteten på tjänsterna och deras säkerhet. Det är viktigt att arbetsplatsens kultur och atmosfär tillåter och uppmuntrar personalen att åtgärda de brister som identifierats så tidigt som möjligt.

Det är i första hand verksamhetsenhetens egenkontroll som ansvarar för att övervaka tjänsternas kvalitet och innehåll. Kommunerna och samkommunerna kontrollerar de tjänster de förvärvar och sin egen verksamhet. Regionförvaltningsverken övervakar organiseringen av kommunala tjänster och andra offentliga och privata tjänsteleverantörers verksamhet. Valvira övervakar tjänsteleverantörer när saken gäller en fråga av grundläggande och långtgående betydelse, eller när ärendet rör verksamhetsområdet för flera regionförvaltningsverk eller hela landet.

Den organiserade övervakningen genomförs i enlighet med de övervakningsprogram och -planer som Valvira och regionförvaltningsverken tillsammans gjort upp. Valvira och regionförvaltningsverken utför också förebyggande och reaktiv övervakning.

Egenkontrollen regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen, lagen om småbarnspedagogik och äldreomsorgslagen.