Att förebygga våld på arbetsplatsen

De risker som konstaterats i samband med utvärderingen av risken för våld på arbetsplatsen ska minskas med hjälp av planering av arbetsmetoderna och arbetsplatsen.

Bland annat följande faktorer har betydelse för bekämpningen av våld

  • arbetsplatsens utformning (flyktmöjligheter)
  • dörrarnas placering
  • möblernas placering
  • arrangemangen i receptionen.

När man utbildar och skolar in en arbetstagare ska man se till att han eller hon känner till vilka farosituationer som kan uppstå och hur dessa ska hanteras samt kan handla rätt i en hotfull situation.

Säkerhetsarrangemang och -utrustning

Personalen bör ha tillgång till de larmanordningar och -system som behövs för att bekämpa och begränsa eventuellt våld. De ska också ha möjlighet att snabbt kalla på hjälp. Larmanordningarna ska väljas och placeras så att de är lättillgängliga för personalen i en eventuell farosituation. Det ska gå att larma diskret.

Ensamarbete

Ensamarbete ska tas i beaktande i utvärderingen av risken för våld på arbetsplatsen. Om det finns en risk för våld på arbetsplatsen måste ensamarbetet begränsas.

Om ensamarbete inte kan undvikas ska man minska risken för våld genom att förutse farliga situationer och fästa uppmärksamhet vid arbetsmetoderna, utrymmena, arbetsmiljön, arbetstidsarrangemangen, kommunikationen samt utbildningen och inskolningen.