Värmeböljan plågar äldre och skötare, regionförvaltningsverket utredde situationen

Under den exceptionellt långa värmeböljan har regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kontaktats av social- och hälsovårdspersonal som har varit orolig för både sina patienter och hur de själva orkar. För att få en bättre lägesbild utredde regionförvaltningsverket situationen med hjälp av en enkät. Resultaten visar att klienterna lider av hälsoproblem till följd av värmeböljan, hos en del har symtomen krävt besök på jouren.

Nästan hälften av respondenterna rapporterade att värmen har lett till hälsoproblem eller -olägenheter, som trötthet, illamående och utmattning. Hos långtidssjuka har symtomen förvärrats och de har dessutom lidit av uttorkning, förvirring och urinvägsinfektioner.

På enkäten inkom 452 svar, varav 51 procent från privata serviceproducenter, 43 procent från enheter i kommuner eller samkommuner och sex procent från övriga, såsom organisationers enheter. 61 av respondenterna var bäddavdelningar på hälsocentraler och 370 socialvårdsenheter, varav 24 var äldreboende och 346 enheter för intensifierat serviceboende. Enheterna som besvarade enkäten hade över 15 500 patienter eller boende. Enkäten genomfördes den 19–24 juli 2018.

Åtgärder har vidtagits

Temperaturerna kontrolleras regelbundet i genomsnitt vid var fjärde enhet. De högsta uppmätta rumstemperaturerna har varit 28–34 °C. En tredjedel av respondenterna uppgav att de har maskinell ventilation i samtliga klient- och patientrum vid enheten. Beklagansvärt många saknade dock kylande maskinell ventilation, något som många respondenter önskade att man beaktar i de nya enheter som byggs just nu. Också fläktar används, men endast var tionde enhet har sådana i sina klient- eller patientrum.

Nästan alla respondenter uppgav att de har vidtagit åtgärder för att minska problemen som värmen orsakar: Fönstren hålls stängda och gardinerna fördragna dagtid. Om kvällarna har man vädrat med korsdrag. Man har haft lättare klädsel och även lättare sängkläder. Särskild uppmärksamhet har fästs vid betydelsen av regelbundet och extra vätskeintag, att undvika fysisk ansträngning och se till god grundläggande vård. Boende, patienter och deras anhöriga har informerats om saken.

Arbetsgivaren ska minimera olägenheterna till följd av värmeböljan

Arbetsgivaren ska se till att temperaturen på arbetsplatsen inte orsakar fara för de anställda, påminner Tehy-tidskriften i en av sina artiklar. Man kan börja reda ut frågan med den arbetarskyddsfullmäktige och chefen.

– Om man på arbetsplatsen i samband med riskbedömningen eller företagshälsovårdens arbetsplatsutredning inte har kartlagt olägenheterna till följd av förhöjda temperaturer, ska de anställda meddela arbetsgivaren om de upplevda olägenheterna, betonar Tehys jurist Tero Peltonen.

Tehys arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä påminde om de anställdas rätt till extra pauser i sitt inlägg på Twitter.