Mehiläinen Terveyspalvelut samt Erto, SuPer och Tehy nådde ett avtal om tillämpning av hälsoservicebranschens lönesystem

Mehiläinen förbinder sig att följa hälsoservicebranschens lönesystem senast den 31 mars 2019.

Tjänstemannaförbundet Erto, SuPer och Tehy väckte i höstas talan mot Mehiläinen Terveyspalvelut Oy och Välmåendebranschen HALI rf i arbetsdomstolen.  Förbunden krävde att arbetsdomstolen bekräftar att Mehiläinen brutit mot lönebestämmelserna och löneavtalet i hälsoservicebranschens kollektivavtal.

Bakgrunden är en affärsöverlåtelse där Siikalatva kommun utkontrakterade sina social- och hälsovårdstjänster till Mehiläinen i januari 2017, och personalen övergick i Mehiläinens tjänst som så kallade gamla arbetstagare. Sedan den nya kollektivavtalsperioden började i februari 2017 har Mehiläinen följt hälsoservicebranschens kollektivavtal. Mehiläinen hade dock inte börjat följa stadgandena gällande löner i detta kollektivavtal ännu efter två år.

Behandlingen av ärendet har nu resulterat i en förlikning. Enligt förlikningsavtalet förbinder sig Mehiläinen att korrigera sitt lönesystem så att det överensstämmer med kollektivavtalet senast den 31 mars 2019.  I avtalet medger Mehiläinen Terveyspalvelut och Välmåendebranschen HALI rf att Mehiläinen inte har genomgått den process som förutsätts enligt hälsoservicebranschens kollektivavtal inom rimlig tid.

Jurist Hanna Huotari på Tehys juridiska tjänster anser att frågor som denna borde lösas redan i förhandlingsskedet.

 – Arbetsgivarna måste bättra sig när det gäller att följa kollektivavtalen. Förhandlingssystemet finns till för att meningsskiljaktigheter effektivt ska kunna lösas innan några rättegångskostnader uppstår, säger Huotari.

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri konstaterar att fallet med Mehiläinen tyvärr är typiskt.

- På många arbetsplatser inom hälsoservicebranschen har man försummat bland annat efterlevnaden av lönesystemet och uppgörandet av uppgiftsbeskrivningar. Vi vill ingripa i missförhållandena för att företag som agerar korrekt ska ha jämlika möjligheter att verka inom hälsoservicebranschen, säger Okkeri.

Mehiläinen tvingas också betala ersättningar. Bolaget ska betala böter på 2 500 euro till Erto, SuPer och Tehy för oskälig fördröjning av processen. Mehiläinen betalar också Ertos, SuPers och Tehys rättegångskostnader på 3 000 euro.