Kuvateksti
Kuva: iStock

Ennen yt-neuvottelujen alkamista työnantajan on annettava työntekijöiden edustajalle kirjallisesti tiedot harkitsemistaan irtisanomisista, lomauttamisista tai osa-aikaistamisesta. Ilman riittäviä tietoja työntekijöillä ei ole todellista mahdollisuutta osallistua neuvotteluun.

Työnantajan on kerrottava vähintään

 • miksi se toimii näin?
 • kuinka montaa työntekijää toimenpiteet koskevat?
 • millä periaatteilla ja perusteilla työntekijät valitaan?
 • milloin suunnitelmat toteutetaan?

Laissa ei ole tarkasti säädetty, millä tarkkuudella työnantajan pitää tiedottaa työvoiman vähentämisen syistä. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että työnantajan pitää antaa tiedot ja selvitykset,

 • joihin se vetoaa
 • jotka vaikuttavat päätöksiin ja
 • jotka työntekijät tarvitsevat voidakseen käydä neuvottelut.

Ilman riittäviä tietoja toimenpiteiden syistä ja taustoista työntekijöillä ei ole todellista mahdollisuutta osallistua neuvotteluun. Jotta työnantaja täyttäisi neuvotteluvelvoitteen, on työnantajan siis annettava työntekijöille kaikki asiaan vaikuttavat tiedot.

Jos työntekijä tai luottamusmies katsoo tarvitsevansa lisätietoja neuvotteluja varten, on hänellä velvollisuus pyytää niitä työnantajalta. Tiedot on annettava etukäteen, jotta työntekijöiden edustajalla on aito mahdollisuus perehtyä niihin ennen neuvotteluiden alkamista sekä välittää tiedot myös työntekijöille ja saada heidän kantansa asiaan.

Jos työnantaja saa joitain seikkoja tietoonsa vasta neuvotteluesityksen jälkeen, tiedot on annettava viimeistään ensimmäisessä neuvottelutilaisuudessa. Neuvotteluita ei voi aloittaa, ennen kuin työnantaja on antanut tiedot.

Työnantajan pitää antaa tiedot jo neuvotteluesityksessä, jos toimenpiteet koskevat vähintään kymmentä työntekijää. Neuvottelujen koskiessa alle kymmentä työntekijää tai lyhyempää kuin 90 päivää kestävää lomautusta, työntekijöiden pitää pyytää tietoja erikseen halutessaan ne kirjallisesti.

Työntekijöiden salassapitovelvollisuus yt-neuvotteluissa

Työntekijän ja työntekijöiden edustajien on pidettävä salassa seuraavat yhteistoimintamenettelyn yhteydessä saadut tiedot, jos heille on ilmoitettu, että kyse on salassa pidettävistä tiedoista:

 • liike- ja ammattisalaisuudet
 • työnantajan taloudellista asemaa koskevat tiedot, joiden leviäminen voisi vahingoittaa työnantajaa tai liikekumppania
 • yrityksen turvajärjestelyjä koskevat tiedot, joiden leviäminen voisi vahingoittaa työnantajaa tai liikekumppania
 • yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilman asianomaisen lupaa.

Tietoja työntekijä tai työntekijöiden edustaja ei saa missään yhteydessä ilmaista ulkopuolisille. Salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen päättymiseen saakka ja sen rikkominen on rangaistava teko.

Tiedoista saa kuitenkin keskustella muiden työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista yt-menettelyjen kannalta. Salassapitovelvollisuus koskee silloin myös heitä.

Työllistymistä tukeva toimintasuunnitelma

Neuvottelujen alussa työnantajan pitää antaa esitys toimintasuunnitelmasta, jolla edistetään työntekijöiden työllistymistä. Suunnitelma pitää tehdä aina, jos työnantaja harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista.

Lomautuksia ja osa-aikaistamista suunniteltaessa toimintasuunnitelmaa ei tarvitse tehdä.

Suunnitelman tarkoituksena on saada työvoimaviranomaiset mukaan edistämään työntekijöiden työllistymistä jo aikaisessa vaiheessa. Tarkoitus on, että myös työntekijät ja työvoimaviranomaiset voivat osallistua toimintasuunnitelman laatimiseen yt-neuvottelujen aikana.

Suunnitelmassa pitää olla

 • yt-neuvottelujen aikataulu
 • neuvottelujen menettelytavat
 • irtisanomisaikana noudatettavat toimet koskien työnhaun ja koulutuksen edistämistä.

Työnantaja ei voi suunnitelmalla ohittaa laissa säädettyjä irtisanomisperusteita tai muita velvoitteita. Esimerkiksi pelkästään työntekijän mahdollisuus päästä työllistymisohjelman piiriin ei oikeuta irtisanomaan työntekijää.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Tällaisia ovat mm. lomautus tai työttömyys.

*