Yt- ja muutosneuvottelujen tarkoitus on keskustella syistä, jotka ovat johtamassa irtisanomisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin. Neuvotteluissa pitää käydä läpi suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia ja vaihtoehtoja, joilla niiltä voitaisiin välttyä.

Neuvottelut pitää käydä niin aikaisessa vaiheessa, että työntekijöillä on todellinen mahdollisuus neuvotella asiasta. Heidän on saatava vaikuttaa siihen, miten irtisanomisilta vältyttäisiin tai miten niiden vaikutuksia voitaisiin lieventää.

Neuvotella pitää myös siitä, keihin irtisanomiset, lomautukset tai osa-aikaistamiset kohdistetaan. Kyse on todellisista neuvotteluista eikä velvoite täyty vain työnantajan yksipuolisella ilmoituksella.

Kuinka kauan pitää neuvotella?

Neuvottelut päättyvät, jos sopimukseen päästään neuvottelujen aikana tai kun neuvottelut ovat kestäneet laissa säädetyn määräajan.

Neuvotteluja on käytävä vähintään 14 päivää, jos yrityksessä työskentelee vähemmän kuin 30 työntekijää riippumatta suunnitelluista toimenpiteistä.

Neuvotteluaika on vähintään kuusi viikkoa vähintään 30 työntekijän yrityksissä, jos toimenpiteet koskevat

  • vähintään kymmentä työntekijää tai
  • yli 90 päivän lomautuksia.

Neuvottelujen kirjaaminen

Työnantajan pitää työntekijöiden tai heidän edustajiensa pyynnöstä huolehtia siitä, että neuvotteluista laaditaan pöytäkirjat. Niistä on käytävä ilmi

  • neuvottelujen ajankohdat
  • osallistujat
  • neuvottelujen tulos tai osallistuneiden eriävät mielipiteet
  • neuvottelujen aikana tehdyt päätökset tai sopimukset.

Kaikki neuvotteluissa olleet työnantajan ja työntekijöiden edustajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan, jos ei muuta sovita.

Jos pöytäkirja ei vastaa sitä, mitä neuvotteluissa on käsitelty ja keskusteltu, ei sitä saa allekirjoittaa.

Allekirjoittamalla pöytäkirjan työntekijä tai työntekijöiden edustaja voi käytännössä hyväksyä siihen kirjatut päätökset tai sopimukset. Siksi pöytäkirja pitää laatia ja tarkistaa erittäin huolellisesti ennen allekirjoittamista.

Mitä tapahtuu neuvottelujen jälkeen?

Vaikka toimenpiteistä ja niiden vaihtoehdoista neuvotellaan, työnantaja kuitenkin tekee niistä lopullisen päätöksen.

Työnantajan pitää pian neuvottelujen jälkeen esittää yleinen selvitys päätöksistä, jotka se aikoo tehdä. Pyydettäessä työnantajan on esitettävä selvitys työntekijöille yhteisesti. Selvityksestä pitää käydä ilmi

  • irtisanottavien, lomautettavien tai osa-aikaistettavien työntekijöiden määrät henkilöstöryhmittäin sekä työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolisen muuttamisen kohteena olevien työntekijöiden määrät henkilöstöryhmittäin
  • lomautusten kestoajat
  • minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo toteuttaa päätöksensä.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Esimerkiksi lomautus ja työttömyys ovat tällaisia.

Kuvituskuva