Työnantajalla on vastuu huolehtia, että potilasturvallisuus ei vaarannu. Työnantajan pitää saada tieto tilanteista, jolloin potilasturvallisuus on uhattuna. Alla on ohjeet työntekijälle, esihenkilölle ja ammattiosastolle, miten toimitaan, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Potilasturvallisuus työyksikössä voi vaarantua esimerkiksi, jos

  • henkilöstömitoitus on toistuvasti alhaisempi kuin omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu.
  • potilaita tai asiakkaita on tilapäisesti enemmän kuin suunnitellulla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa.
  • työvuorosta puuttuu työntekijä ja tilalle ei ole saatu tai hankittu sijaista.
  • perehdytys on ollut puutteellista.

Työntekijän pitää ilmoittaa esihenkilölle

Työnantajalla pitää olla ohjeistus työntekijöille, miten toimitaan tilanteessa, kun esihenkilö ei ole työvuorossa järjestelemässä henkilöstötilannetta. Ohjeissa pitää kertoa toimenpiteet, joilla potilasturvallisuus taataan.

Jos potilasturvallisuus vaarantuu työvuorosta puuttuvan työntekijän tai työntekijöiden vuoksi, pitää siitä aina ilmoittaa esimiehelle tai vastaavalle hoitajalle. Jos esimies ei ole työvuorossa esimerkiksi yöllä, täytyy ilmoitus tehdä heti, kun se on mahdollista. Ilmoituskaavakkeessa voi valita, vaarantuuko potilasturvallisuus henkilöstövajauksesta, perehdytyksen puutteesta tai muusta syystä.

Jos kyseessä on pidempään kestänyt henkilöstövajaus, joka vaarantaa potilasturvallisuutta ja esihenkilö ei ole kohtuullisessa ajassa saanut korjattua tilannetta, asiasta pitää ilmoittaa ammattiosastolle. Ammattiosasto vie asiaa eteenpäin.

Esihenkilö huolehtii ohjeistuksesta

Työyksikössä täytyy olla ohjeistus henkilöstötilanteiden hoitamisesta työntekijöille, kun esihenkilönä et ole työvuorossa. Ohjeistus pitää käydä läpi työntekijöiden kanssa.

Jos et omilla johtamistoimillasi pysty muuttamaan tai korjaamaan tilannetta, sinulla on oikeus ilmoittaa siitä esimiehellesi. Kerro, että et pysty suunnittelemaan ja johtamaan yksikkösi päivittäistä toimintaa riittämättömästä henkilöstömäärästä tai perehdytyksen puutteesta johtuen ilman potilasturvallisuuden vaarantumista.

Asiasta on hyvä keskustella oman esihenkilön kanssa, mutta on syytä tehdä ilmoitus asiasta myös kirjallisesti.

Ammattiosasto tai työsuojeluvaltuutettu keskustelee työnantajan kanssa

Ammattiosaston on hyvä edellyttää työnantajalta toimintamallia ja ohjeita tilanteisiin, joissa henkilöstömäärä tai perehdytys on riittämätöntä.

Ammattiosasto kartoittaa kokonaistilanteen työntekijöiltä tulleiden ilmoitusten perusteella. Jos tilanne ei ratkea keskustelulla, on ammattiosaston syytä pyytää sähköpostilla työnantajalta kirjallinen selvitys. Selvityksessä työnantajan pitää kuvata, miten se aikoo ratkaista tilanteen ja kertoa, että ammattiosasto voi tehdä asiasta ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle.