Kansainvälisyys

Työntekijöiden edunvalvonta on kansainvälistynyt globalisaation ja Euroopan unionin toiminnan laajentuessa. Yhä useammilla kansallisilla päätöksillä on kansainväliset juuret.

Tehyn kansainvälinen toiminta on osa liiton laajaa edunvalvontaa. Kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on seurata kansainvälisten sopimusten, erityisesti EU-lainsäädännön vaikutuksia Suomeen ja meihin tehyläisiin. Kansainvälisen edunvalvonnan kautta vaikutamme

  • työelämä- ja tasa-arvokysymyksiin
  • liikkuvuuteen liittyviin asioihin, kuten tutkintojen tunnustamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja monikulttuuriseen työyhteisöön
  • eettiseen rekrytointiin.

Perinteinen osa Tehyn kansainvälistä toimintaa on kehitysyhteistyö, joka on tasa-arvotyötä ja ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontaa puhtaimmillaan.

Tehyllä on käynnissä hankkeet Filippiineillä, Kolumbiassa ja Nepalissa. Pitkäaikaiset hankkeet Brasiliassa ja Kosovossa on saatu erinomaisin tuloksin päätökseen.

Lue lisää Tehyn hankkeista ulkomailla

Kansainvälistä edunvalvontaa toteutamme monin eri keinoin ja eri puolilla maailmaa. Tehy toimii aktiivisesti kansainvälisessä ay-liikkeessä ja tekee myös kahdenvälistä yhteistyötä muiden maiden ammattiliittojen kanssa. Tehyn kansainvälisen toiminnan painopiste on EU-lainsäädännön vuoksi Eurooppa-tason vaikuttamisessa.

Maailmanlaajuinen edunvalvonta

Julkisalojen maailmanliitto PSI (Public Services International) toimii julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksien puolustajana kaikkialla maailmassa. Sen 669 jäsenliittoon kuuluu yli 20 miljoonaa jäsentä 154 maassa.

Julkisen alan ammattiliitot eri puolilla maailmaa kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. PSI hoitaa tehyläistenkin globaalia edunvalvontaa suhteessa seuraaviin järjestöihin

  • Maailman kauppajärjestö WTO
  • Maailmanpankki WB
  • Kansainvälinen valuuttarahasto IMF
  • Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD ja sen ay-komitea TUAC

PSI on vahva julkisten palveluiden aseman ja laadun puolestapuhuja. Se kampanjoi yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa samapalkkaisuuden, tasa-arvon, julkisen sektorin ay-oikeuksien, laadukkaiden terveydenhoitopalveluiden puolesta ja korruptiota vastaan.

PSI ottaa kantaa kansainvälisiin kauppasopimuksiin, ihmisarvoiseen työhön, pätkätöihin, yksityistämiseen, ulkoistamiseen, verotukseen ja moniin muihin julkisen sektorin työntekijöitä koskettaviin asioihin.

Tehy vaikuttaa PSI:n hallituksessa ja terveydenhuoltoalan komiteassa. Tehy on mukana PSI:n terveydenhuoltoalan siirtolaisuutta koskevissa kampanjoissa.

Eurooppalainen edunvalvonta

Merkittävä osa Eurooppa-tason edunvalvontatyöstä tehdään Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestön EPSUn kautta. EPSUlla on yli 200 jäsenliittoa ja yli kahdeksan miljoonaa jäsentä 37 maassa.

Järjestön tärkein tehtävä on EU:n sosiaalisen vuoropuhelun eli sosiaalidialogin käyminen.

Sosiaalidialogissa Eurooppa-tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöt käyvät komission hyväksymillä aloilla neuvotteluja yhdessä sovituista asioista. Sosiaalidialogia käydään 41 eri alalla.

Tehy on ollut mukana käynnistämässä sairaalasektorin sosiaalidialogia vuonna 2006. Tämän työn kautta neuvottelutulokset on saatu muun muassa terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista, joka on edennyt direktiiviksi asti sekä eettisen rekrytoinnin periaatteista sairaalasektorilla.

Toiminnan ytimen muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon, kunta-alan, valtionhallinnon ja yleisten julkisten palveluiden aloilla toimivat komiteat. Näissä komiteoissa otetaan kantaa mitä moninaisimpiin EU-lainsäädännön kysymyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi direktiivi, joka koskee potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa, ammattipätevyysdirektiivi ja työpaikkavakivaltaa koskeva sopimus.

Tehy toimii EPSUn sosiaali- ja terveydenhuollon pysyvässä komiteassa ja kunta-alan pysyvässä komiteassa sekä molempien alojen sosiaalidialogikomiteoissa. Tehyllä on myös edustus hallituksessa. Lisäksi Tehy on mukana eri verkostoissa kuten toimittajaverkosto, nuorisoverkosto, yritysneuvostoverkosto ja ekonomistiverkosto.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjolan julkisen alan ammattiliitot ovat perustaneet valmisteluorganisaation saadakseen paremmin yhteiset näkemyksensä kansainvälisissä järjestöissä huomioiduiksi. Pohjolan liittojen NOFS:n yhteistyöhön osallistuu 45 pohjoismaista julkisen alan liittoa ja se edustaa noin 2,5 miljoonaa työntekijää. NOFSin puhenjohtajamaana on Norja.

Tehy osallistuu NOFS:n johtoryhmän, vaalipiirin ja kansainvälisen sihteeristön toimintaan. Tehy toimii puheenjohtajana pohjoismaisessa sosiaali- ja terveysalan valmistelutyöryhmässä.

Kansallinen yhteistyö

FIPSU on Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys, joka perustettiin vuonna 1996 huolehtimaan jäsenliittojensa kansainvälisestä edunvalvonnasta. FIPSUssa valmistellaan Suomen kannat kansainvälisiin kokouksiin ja yhteisiä kannanottoja EU-kysymyksiin. FIPSU on aktiivinen muun muassa eettiseen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

FIPSUn jäseniä ovat Tehyn lisäksi JHL, JYTY, Pardia, SuPer, OAJ ja Talentia.

Tehyllä on edustajat FIPSUn hallituksessa ja sihteeristössä. Lisäksi Tehy toimii FIPSUn sosiaali- ja terveysalan taustaryhmän puheenjohtajana sekä kunta-alan ja tasa-arvon taustaryhmissä.

 

Tehy vaikuttaa keskusjärjestö STTK:n kautta niin kansallisen kuin EU-tason päätöksentekoon ja edunvalvontaan. Kansainvälistä yhteistyötä koordinoidaan STTK:n kansainvälisessä toimikunnassa. Maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä käsitellään maahanmuuttotaustaryhmässä.

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen toimisto FinUnions toimii Brysselissä suomalaisten palkansaajien edunvalvojana. FinUnions seuraa palkansaajien asioita EU:n toimielimissä, vaikuttaa ja välittää tietoa Suomeen. Liittymällä FinUnionsin postituslistalle, voit seurata ajankohtaisia EU-ay-uutisia.

SASK

 

Tehyn kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa. SASKin kautta tehyläiset voivat vuosittain keväällä hakea loppuvuodesta toteutuville opintomatkoille. Kansainvälisyydestä kiinnostuneet tehyläiset voivat osallistua Kunnon työn lähettiläs -koulutukseen.

SASKin kannatusjäsenenä tehyläisetkin voivat olla suoraan mukana SASKin työssä tukemassa kehitysmaiden työolojen parantamiseen ja ay-oikeuksien puolustamiseen liittyviä kampanjoita.

SASKin jäsenenä tehyläiset osallistuvat vuosittain Nenäpäivä -kampanjaan, jonka tuotoilla rahoitetaan myös kehitysyhteistyötä. SASK myös kampanjoi kunnon työn päivänä 7. lokakuuta. Tehy on SASK:n hallituksen jäsen.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön ja globaalien kehityskysymysten kattojärjestö. Tehy on Kepan jäsen.

 

Finnwatch on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tutkii suomalaisten ja Suomeen sidoksissa olevien yritysten yritysvastuuta kehitysmaissa. Tehy on mukana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmassa.

Ohjelmassa tuotetuissa tutkimuksissa paneudutaan muun muassa kollektiivista sopimista, työaikoja, työntekijöiden toimeentuloa, työterveyttä ja työturvallisuutta koskeviin kysymyksiin kehitysmaiden alihankintaketjuissa.

Ohjelmassa on julkaistu muun muassa selvitys luonnonkumituotannon ongelmista Aasiassa. Selvitys osoitti, ettei yksikään sairaanhoitopiiri asettanut sairaalakäsineostoilleen eettisiä vaatimuksia. Julkisten hankkijoiden pitäisi asettaa vastuullisuusvaatimuksia kaikissa hankinnoissaan.