Kansainvälisyys

Työntekijöiden edunvalvonta on kansainvälistynyt globalisaation ja Euroopan unionin toiminnan laajentuessa. Yhä useammilla kansallisilla päätöksillä on kansainväliset juuret.

Tehyn kansainvälinen toiminta on osa liiton laajaa edunvalvontaa. Kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on seurata kansainvälisten sopimusten, erityisesti EU-lainsäädännön vaikutuksia Suomeen ja meihin tehyläisiin. Kansainvälisen edunvalvonnan kautta vaikutamme

  • työelämä-, palkka- ja tasa-arvokysymyksiin
  • liikkuvuuteen liittyviin asioihin, kuten tutkintojen tunnustamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja monikulttuuriseen työyhteisöön
  • työperäiseen maahanmuuttoon ja eettiseen rekrytointiin
  • ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin
  • työsuojeluun ja työterveyteen.

Perinteinen osa Tehyn kansainvälistä toimintaa on kehitysyhteistyö, joka on tasa-arvotyötä ja ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontaa puhtaimmillaan.

Tehyllä on käynnissä hankkeet Filippiineillä ja Nepalissa sekä alueellisia hankkeita Afrikassa. Pitkäaikaiset hankkeet Brasiliassa ja Kosovossa on saatu erinomaisin tuloksin päätökseen.

Lue lisää Tehyn hankkeista ulkomailla

Kansainvälistä edunvalvontaa toteutamme monin eri keinoin ja eri puolilla maailmaa. Tehy toimii aktiivisesti kansainvälisessä ay-liikkeessä ja tekee myös kahdenvälistä yhteistyötä muiden maiden ammattiliittojen kanssa. Tehyn kansainvälisen toiminnan painopiste on EU-lainsäädännön vuoksi Eurooppa-tason vaikuttamisessa.

Maailmanlaajuinen edunvalvonta

Julkisalojen maailmanliitto PSI (Public Services International) toimii julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksien puolustajana kaikkialla maailmassa. Sen 697 jäsenliittoon kuuluu yli 30 miljoonaa jäsentä 153 maassa.

Julkisen alan ammattiliitot eri puolilla maailmaa kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. PSI hoitaa tehyläistenkin globaalia edunvalvontaa suhteessa seuraaviin järjestöihin

  • Maailman kauppajärjestö WTO
  • Kansainvälinen työjärjestö ILO
  • Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD ja sen ay-komitea TUAC
  • Maailmanpankki WB

PSI on vahva julkisten palveluiden aseman ja laadun puolestapuhuja. Se kampanjoi yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa samapalkkaisuuden, tasa-arvon, julkisen sektorin ay-oikeuksien sekä laadukkaiden terveydenhoitopalveluiden puolesta ja korruptiota vastaan.

PSI ottaa kantaa kansainvälisiin kauppasopimuksiin, ihmisarvoiseen työhön, pätkätöihin, yksityistämiseen, ulkoistamiseen, verotukseen ja moniin muihin julkisen sektorin työntekijöitä koskettaviin asioihin.

Tehy vaikuttaa PSI:n hallituksessa ja terveydenhuoltoalan komiteassa. Tehy on mukana PSI:n terveydenhuoltoalan muuttoliikettä koskevissa kampanjoissa.

Eurooppalainen edunvalvonta

Merkittävä osa Eurooppa-tason edunvalvontatyöstä tehdään Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestön EPSUn kautta. EPSUlla on yli 200 jäsenliittoa ja yli kahdeksan miljoonaa jäsentä 37 maassa.

Järjestön tärkein tehtävä on EU:n sosiaalisen vuoropuhelun eli sosiaalidialogin käyminen. Sosiaalidialogissa Eurooppa-tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöt käyvät komission hyväksymillä aloilla neuvotteluja yhdessä sovituista asioista. Sosiaalidialogia käydään yli 40 alalla. Tehy on ollut mukana käynnistämässä sairaalasektorin sosiaalidialogia vuonna 2006. Tämän työn kautta neuvottelutulokset on saatu muun muassa terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista, joka on edennyt direktiiviksi asti sekä eettisen rekrytoinnin periaatteista sairaalasektorilla.

EPSUn toiminnan ytimen muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon, kunta-alan, valtionhallinnon ja yleisten julkisten palveluiden aloilla toimivat komiteat. Näissä komiteoissa otetaan kantaa mitä moninaisimpiin EU-lainsäädännön kysymyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi ammattipätevyysdirektiivi, minimipalkkadirektiivi, palkka-avoimmuusdirektiivi ja työpaikkaväkivaltaa koskeva direktiivi.

Tehyllä on edustus EPSUn hallituksessa. Tehy toimii aktiivisesti EPSUn sosiaali- ja terveydenhuollon pysyvässä komiteassa ja kunta-alan pysyvässä komiteassa sekä molempien alojen sosiaalidialogikomiteoissa. Tehy on myös EPSUn tasa-arvo- ja naiskomitean jäsen. Lisäksi Tehy on mukana eri verkostoissa kuten toimittajaverkosto, nuorisoverkosto, yritysneuvostoverkosto ja ekonomistiverkosto.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjolan julkisen alan ammattiliitot ovat perustaneet valmisteluorganisaation saadakseen paremmin yhteiset näkemyksensä kansainvälisissä järjestöissä huomioiduiksi. Pohjolan liittojen NOFS:n yhteistyöhön osallistuu 45 pohjoismaista julkisen alan liittoa ja se edustaa noin 2,5 miljoonaa työntekijää. NOFSin puhenjohtajamaana on Norja.

Tehy osallistuu NOFS:n johtoryhmän, vaalipiirin ja kansainvälisen sihteeristön toimintaan. Tehy toimii puheenjohtajana pohjoismaisessa sosiaali- ja terveysalan valmistelutyöryhmässä ja tasa-arvotyöryhmässä. 

Kansallinen yhteistyö

FIPSU on Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-verkosto, joka perustettiin vuonna 1996 huolehtimaan jäsenliittojensa kansainvälisestä edunvalvonnasta. FIPSUssa valmistellaan Suomen kannat kansainvälisiin kokouksiin ja yhteisiä kannanottoja EU-kysymyksiin. FIPSU on aktiivinen muun muassa työperäiseen maahanmuuttoon ja eettiseen rekrytointiin liittyvissä asioissa.

FIPSUn jäseniä ovat Tehyn lisäksi JHL, JYTY, Pro, SuPer, OAJ ja Unio.

Tehyllä on edustajat FIPSUn toimintaa koordinoivassa verkostossa ja kv-sihteeristössä. Tehy toimii puheenjohtajana sekä FIPSUn sosiaali- ja terveysalan että tasa-arvon työryhmissä ja lisäksi kunta-alan taustaryhmässä.

Tehy vaikuttaa keskusjärjestö STTK:n kautta niin kansallisen kuin EU-tason päätöksentekoon ja edunvalvontaan.  STTKn kautta Tehy vaikuttaa myös kansainvälisen työjärjestö ILOn ja Euroopan Ammatillisen Yhteisjärjestö ETUCin toimintaan paremman työelämän ja paremman palkkauksen puolesta sekä suurissa globaaleissa kysymyksissä kuten ilmastonmuutos. Kansainvälistä yhteistyötä koordinoidaan STTKn kansainvälisessä toimikunnassa.

STTKn ja SAKn yhteinen toimisto FinUnions on toiminut jo vuodesta 1995 Brysselissä suomalaisten palkansaajien edunvalvojana. FinUnions huolehtii palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä ja välittää tietoa  EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa. Liittymällä FinUnionsin postituslistalle, voit seurata ajankohtaisia EU-ay-uutisia. 

SASK

 

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on Suomen ainoa työelämän ihmisoikeusjärjestö. SASK toimii ihmisarvoisen työn ja elämiseen riittävän palkan puolesta kahdeksassa Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maassa. 

Tehyn kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan yhteistyössä SASKin kanssa. SASKin hankkeissa tuetaan kehittyvien maiden työntekijöitä heidän pyrkimyksissään saavuttaa elämiseen riittävä palkkataso ja inhimmillinen työelämä. 

SASKin kautta tehyläiset voivat hakea ammattiliittojen yhteisille opintomatkoille. Tehyläiset voivat myös osallistua Kunnon työn lähettiläs -koulutukseen ja toimia ihmisarvoisen työn edistäjinä. Tehyläiset voivat osallistua myös Nenäpäivän kampanjaan tukien SASKin lapsityövoiman vastaista työtä. SASKin kannatusjäseninä tehyläiset voivat olla myös suoraan mukana SASKin työssä tukemassa kehitysmaiden työolojen parantamiseen ja ay-oikeuksien puolustamiseen liittyviä kampanjoita. Myös ammattiosastot voivat toimia SASKin kannatusjäseninä. 

Tehy on SASKin hallituksen jäsen.

Fingo (entinen Kepa) on yli 300 kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja globaalia kasvatusta tekevän kansalaisjärjestön kattojärjestö. Fingo on globaalin kehityksen asiantuntija, joka herättää keskustelua ja toimii vaikuttajana niin Suomessa kuin kansainvälisesti reilumman maailman puolesta. Tehy on Fingon jäsen.

 

Finnwatch on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tutkii suomalaisten ja Suomeen sidoksissa olevien yritysten yritysvastuuta kehitysmaissa. Tehy on mukana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmassa (ITO) ja osallistuu myös yritysten yhteiskuntavastuuta ja verovastuuta käsittelevään vaikuttamistyöhön. 

ITO-ohjelmassa tuotetuissa tutkimuksissa paneudutaan muun muassa työntekijöiden toimeentuloa, sopimista, työterveyttä ja työturvallisuutta koskeviin kysymyksiin kehitysmaiden alihankintaketjuissa. Ohjelmassa on julkaistu selvitys luonnonkumituotannon ongelmista Aasiassa. Selvitys osoitti, etteivät suomalaiset sairaanhoitopiirit asettaneet sairaalakäsineostoilleen eettisiä vaatimuksia. ITO-ohjelmasa on tutkittu myös äitiyspakkaukseen sisältyvien tuotteiden ja Suomessa kulutettavan teen sosiaalista vastuuta sekä vertailtu yritysten ihmisoikeusvastuulakeja ja elämiseen riittävää palkkaa eri maissa.