Kuva: Jaakko Martikainen

Sanasto

Termit tutuiksi työehtosopimusneuvotteluista.

Hätätyö

Hätätyötä työnantaja voi teettää, mikäli työpaikkaa on kohdannut jokin ennalta arvaamaton tapahtuma, esimerkiksi luonnonvoima tai tulipalo. Hätätyön teettäminen edellyttää äkillistä syytä, ja teettämistarpeen on synnyttävä odottamatta. Hätätyö ei edellytä työntekijän suostumusta. Työtaistelu ei täytä hätätyön kriteerejä, koska esimerkiksi lakosta ilmoitetaan aina etukäteen. 

Jälkivaikutus 

Jälkivaikutus tarkoittaa sitä, että sopimuksettomanakin aikana työpaikalla sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä niin kauan, kunnes uusi tulee voimaan.  

Kiky-tunnit

Kiky-tunnit pidensivät vuosittaista työaikaa 24 tunnilla ilman palkankorotuksia. Työmarkkinajärjestöt solmivat kesällä hallituksen vaatimuksesta 2016 kilpailukyky- eli kiky-sopimuksen. Sillä muun muassa pidennettiin työaikaa. Tehy haluaa eroon palkattomista kiky-tunneista. 

Liittokierros

Liittokierroksella ammattiliitot sopivat työnantajaliittojen kanssa palkoista ja työehdoista ilman, että työmarkkinakeskusjärjestöt ovat ensin sopineet raameista. Toinen vaihtoehto on keskitetty ratkaisu, jossa liitot neuvottelevat keskusjärjestöjen sopimuksen pohjalta. Keskitettyjä ratkaisuja ei Suomessa enää työnantajien mukaan tehdä.  

Neuvottelutulos 

Neuvottelutulos syntyy, kun ammattiliiton ja työnantajaliiton neuvottelijat pääsevät sopuun uuden työehtosopimuksen sisällöstä. Liittojen päättäjien, jäsenten edustajien, on hyväksyttävä neuvottelutulos. Vasta sitten voidaan sanoa, että uusi sopimus on syntynyt. Neuvottelutuloksesta ei ennen käsittelyä anneta yksityiskohtaisia tietoja julkisuuteen.  

Normaalisitova työehtosopimus 

Normaalisitova työehtosopimus velvoittaa vain sopimuksen solmineen työnantajaliiton jäseniä eli työnantajayrityksiä.   

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen tapahtuu työpaikalla. Ammattiosasto tai luottamusmies voi sopia paikallisesti työehtosopimusta paremmista ehdoista.  

Pääsopijajärjestöt 

Pääsopijajärjestöt ovat kunta-alan ammattiliittojen muodostamia neuvottelujärjestöjä. Tehy, SuPer ja SPAL muodostavat KoHon. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKO ja JAU. 

Kuntatyönantajat KT on työnantajan etujärjestö ja pääsopijajärjestöjen vastapuoli kuntaneuvotteluissa. 

Yksityisellä puolella työnantajia edustavat työehtosopimusneuvotteluissa yksityisen sosiaali- ja terveysalan työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI, Suomen Sairaankuljetusliitto, Hammaslääkärien työnantajayhdistys, Avainta, Seure, YTHS ja Työterveyslaitos. Yksityisellä sektorilla Tehy, SuPer ja ERTO muodostavat neuvottelujärjestö TSN:n. 

Työtaistelut

Työtaistelut eli työehtosopimusneuvottelujen tukitoimet lisäävät painetta, kun neuvottelut ovat tuloksettomina päättyneet. Tukitoimia ovat esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto erilaiset mielenilmaukset ja lakko. Tukitoimet ovat laillisia, kun työehtosopimus ei ole voimassa.  

Työtaisteluoikeus

Työtaisteluoikeus on osa perusoikeuksiin kuuluvia ammatillista yhdistymisvapautta ja järjestäytymisvapautta. Ammattiliitolla on laillinen oikeus lakkoon tai muuhun työtaisteluun silloin, kun työrauhavelvoite ei ole niin sanottuna sopimuksettomana aikana voimassa. Yksittäinen työntekijä ei voi mennä lakkoon, vaan kyse on aina ammattiliiton päätöksestä.  

Työtaistelusta on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen sen alkua vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle. Valtakunnansovittelija voi esittää työtaistelun siirtämistä vielä kahdella viikolla. 

Sopimukseton tila 

Sopimukseton tila tarkoittaa sopimuksen päättymisen jälkeistä aikaa, jolloin työrauhavelvoite ei ole voimassa ja lailliset työtaistelutoimet mahdollisia.  

Sopimuskausi 

Sopimuskausi tarkoittaa aikaa, jonka työehtosopimus on voimassa. Yleensä palkansaajajärjestö irtisanoo sopimuksen niin, että se päättyy sopimuskauden viimeisenä päivänä. Myös työnantaja voi irtisanoa sopimuksen. Jos työehtosopimusta ei irtisanottaisi, sen voimassaolo jatkuisi alkuperäisessä sopimuksessa sovitun ajan samansisältöisenä eivätkä neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistyisi. 

Suojelutyö

Suojelutyö on lailla määriteltyä työtä, jota on lakon aikana tehtävä kansalaisten hengen tai terveyden turvaamiseksi. Suojelutyövelvoite koskee vain virkasuhteisia. Työsuhteisilla ei ole velvoitetta tehdä suojelutyötä.  

Valtakunnansovittelija 

Valtakunnansovittelija sovittelee työriitoja ja auttaa löytämään ratkaisun neuvottelutilanteessa, joka on ajautunut umpikujaan. Valtakunnansovittelijan luo sovitteluun on mentävä, kun hän kutsuu.  

Sovintoesitys on valtakunnansovittelijan ratkaisu tilanteeseen. Sovintoesitys menee työnantajaliiton ja ammattiliiton päättäviin elimiin käsiteltäväksi. Sovintoesitys on salainen niin kauan, kun hallinnot sitä käsittelevät. 

Virka- ja työehtosopimus eli ves tai tes 

Työnantaja- ja työntekijäliittojen neuvottelema sopimus. Siinä sovitaan palkoista ja muista palvelusuhteen ehdoista. 

Yleissitova virka- ja työehtosopimus

Yleissitova virka- ja työehtosopimus on valtakunnallinen ja omalla alallaan riittävän edustava. Yleissitovuudesta päättää riippumaton työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta. Se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.