Tehyn viisi sote-pointtia

Vain näin sote-uudistus voi onnistua!

 • Vain soten alkuperäiset tavoitteet mittaavat onnistumisen.
  • Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen.
 • Nyt tehtävät päätökset ja ratkaisut ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. 
 • Mielekkäitä tavoitteita eivät voi olla terveyspalveluiden kysynnän kasvattaminen luomalla sote-markkinat tai uusia monimutkaisia hallintorakenteita.
 • Hoitajavastaanotot hyvä esimerkki tavasta tehostaa terveydenhoitoa.

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoon luotava toimivat johtamisen mallit ja kulttuuri.
 • Johtamisen tulee uudistua
  • Ylimpiin johtamistehtäviin valittava parhaat osaajat, joilla on laaja-alainen näkemys ja kokemus hoitoalasta.
  • Ylimpiä johtotehtäviä ei voi sitoa vain yhteen professioon.
 • Hoitotyön johtajat ja esimiehet keskiöön
  • Johtajat luovat toimivia käytäntöjä, kohdentavat hoitohenkilöstön osaamista ja kehittävät hoitoa asiakaslähtöiseksi.
 • Eri tasoilla toimivat hoitotyön johtajat mahdollistavat tuloksellisen toiminnan
  • Hoitotyön johtajat vastaavat uudistusten viemisestä käytäntöön ja kehittävät uusia toimintamalleja – esimerkiksi infektioiden tehokkaampaan torjuntaan.
  • Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut edellyttävät, että hoitotyön johtajien ja esimiesten merkitys tunnustetaan ja varmistetaan kaikilla organisaation tasoilla.

 • Digitalisaatio, automaatio ja robotiikka ovat hoitoalalla mahdollisuuksia 
  • Rutiinien helpottaminen, ajansäästö
  • Henkilöstön resurssit hoitotyöhön ja asiakkaiden inhimilliseen kohtaamiseen
  • Esimerkiksi roboteille vaaralliset ja fyysisesti raskaat työtehtävät
  • Erilaiset etäkonsultaation ja -diagnosoinnin muodot parantamaan sote-palveluiden saatavuutta ja tasapuolista tavoittavuutta.
 • Hoitotyön tekijät mukaan ottamaan käyttöön uusia hoidon kokonaisuutta tehostavia keinoja
  • Tietojärjestelmien kehittäminen on tärkeä osa sote-uudistusta
  • Hoitotyön sisältöön ja etiikkaan liittyvä osaaminen tulee hoitoalan ammattilaisilta.
 • Sosiaali- ja terveysalan teknologian kehittyessä tulee panostaa nimenomaan korkeaan koulutukseen 
  • Hoitoalan henkilöstöltä vaaditaan yhä enemmän osaamista ja ammattitaitoa.

 • Onnistunut moniammatillinen yhteistyö on ratkaisevaa.
  • Hoitoketjut ja prosessit saatava toimimaan sujuvasti ja tuloksellisesti. 
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut nähtävä yhtenä kokonaisuutena 
  • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimittava saumattomasti yhdessä
  • Onnistunut sote madaltaa organisaatioiden ja toimintayksiköiden raja-aitoja ja helpottaa hoitotyön ammattilaisten yhteistyötä sekä varmistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumattoman yhteistoiminnan.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnille.
  • Terveyttä edistettävä kaikilla hallinnonaloilla nuorisotoimesta liikenteeseen
  • Ennaltaehkäisevään työhön panostettava aikaisempaa enemmän – jotta kustannukset pysyvät kurissa
  • Kunnissa on myös varmistettava laadukas varhaiskasvatus.

 • Ilman tekijöitä sote ei onnistu.
  • Soten tekijät – sosiaali- ja terveysalan ja kuntoutuksen koulutetut ammattilaiset – mukaan uudistuksen suunnitteluun.
 • Käytännön hoitotyön tekijät ja kuntoutuksen ammattilaiset tuntevat parhaiten sote-palveluita käyttävien asiakkaiden tarpeet.
 • Yli 200 000 sosiaali- ja terveysalan työntekijän työnantaja vaihtuu uudistuksessa.
  • Suomen historian suurimmassa liikkeenluovutuksessa on huolehdittava työntekijöiden eduista, oikeuksista ja hyvinvoinnista.
 • Sote-myllerryksen keskelläkin palvelujen pyörittävä 24/7
  • Henkilöstön jaksamisesta huolehdittava. Siihen tarvitaan tarkkaa ennakointia, riittävää resursointia ja hyvää muutosjohtamista.

Tulosta pdf

Laadukas varhaiskasvatus kuntien vastuulla

Kuntoutuspalvelut saumattomana osana palvelukuvauksia ja -ketjuja