Kuvituskuva: Lehtikuva

Tehy perää vastausta: Sopivatko työantajat ja valtiovalta yhdessä, että koronalisää ei tipu?

Eilisissä MTV:n uutisissa annettiin ymmärtää, että työnantajat ja valtiovalta olisivat sopineet siitä, että Suomessa ei aiota missään olosuhteissa maksaa hoitohenkilöstölle koronalisää toisin kuin suurimmassa osassa muuta Eurooppaa ja pohjoismaita.  

Kyse on niin vakavasta asiasta, että Tehy edellyttää maan hallitusta vastaamaan, onko kulisseissa todella tehty tällainen sopimus. Asiasta on aiemmin tänään lähetetty oheinen viesti pääministerille, jossa pyydetään vastaamaan tiedusteluun koko hallituksen nimissä.  

”Arvoisa pääministeri Sanna Marin,   

2.12.2020 MTV:n Kymmenen uutisten lähetyksessä toimittaja totesi, että ”HUSin mukaan sairaaloiden ja työnantajien keskuudessa vallitsee valtakunnallinen yhteisymmärrys siitä, että koronalisää ei makseta.” HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi haastattelussa sanatarkasti, että ”Koronalisästä ei tällä hetkellä käydä keskusteluja enää. Lisätyökorvauksien tarkistaminen ja työn vaativuuden luokituksen tarkistaminen ja tän tyyppiset asiat, joissa voidaan sitten huomioida tätä. Yksimielisyys on olemassa ihan valtionjohtoa myöten.”   

Voisitteko ystävällisesti vastata koko hallituksen nimissä, onko valtiovalta mukana yllä mainitussa yhteisymmärryksessä ja onko maan hallitus jollain muulla tavoin linjannut tai sopinut keskenään tai jonkin osapuolen kanssa, ettei hoitajille makseta koronakorvauksia tai muita ylimääräisiä korvauksia? 

Jos tällaista ns. kassakaappisopimusta tai linjausta ei ole tehty, voisiko hallitus vastata suoraan suomalaiselle hoitohenkilöstölle, aikooko valtiovalta osoittaa heille kiitoksen heidän työpanoksestaan koronapandemian hoidossa ylevien sanojen lisäksi rahallisella korvauksella kuten moni muu länsimaa ja pohjoismaiset naapurimme ovat tehneet?   

Hoitohenkilöstön puolesta pyytäisimme myös selvittämään, miten valtiovalta aikoo valvoa koronaan liittyvien lisätalousarvioiden kautta kunnille ohjatun melko runsaan lisärahoituksen käyttöä? Olemme erittäin huolissamme siitä, että kuntien saamasta merkittävästä lisärahoituksesta ei ole (muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta) ohjattu varoja myöskään paikallisesti hoitohenkilöstön palkitsemiseen tai kannustamiseen, mikä olisi erittäin tärkeä myönteinen signaali heille ja osaltaan auttaisi nyt pandemian toisesta ja mahdollisesta kolmannesta aallosta selviämisessä. 

Suomalaisen hoitohenkilöstön puolesta

Millariikka Rytkönen
Tehyn puheenjohtaja"

Kommentit

Käyttäjän Anne Nuuttila kuva

Kuuntelin samaa ajankohtaisohjelmaa. Järkytyin kuulemastani. Tarkoitus on pitää hoitoala matalapalkka-alana.

Käyttäjän Ilkka Korhonen kuva

Eilinen kysely tunti antoi vastauksen kopioin eduskunnan sivuilta.
Suullinen kysymys koronakorvauksen maksamisesta hoitohenkilöstölle (Harry Harki-mo liik)Suullinen kysymys SKT 174/2020 vpSuullinen kyselytuntiPuhemies Anu Vehviläinen: Seuraava kysymys, edustaja Harkimo.Keskustelu16.56 Harry Harkimo liik:
Arvoisa puhemies, ärade talman! Koronapandemia on kuor-mittanut merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökuntaa. Kuormitus on sekä hen-kistä että fyysistä, ja se on vaikuttanut myös vapaa-aikaan. Työntekijät ovat joutuneet ris-keeraamaan oman terveytensä lisäksi perheensä ja läheistensä terveyden tehdessään koro-nakriisin hoidossa välttämätöntä työtään. Suojavarusteiden pitäminen koko työvuoron ajanon raskasta ja koettelee jaksamista. Hoitajat kertovat, että epävarmuus ja huoli ovat läsnäjoka päivä. Erityisjärjestelyt, esimerkiksi vierailukiellot, koettelevat asiakkaiden lisäksihoitajia. Muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa hoitajat ovat saaneet poikkeuksellisen ras-kaasta ajasta rahallisen korvauksen, ja heidän asemansa koronakriisin hoidossa on tunnis-tettu. Miten Suomen hallitus aikoo toimia tässä tilanteessa ja korvata rahallisesti hoitohen-kilöstölle koronakriisin aiheuttamat [Puhemies koputtaa] mittavat kuormitukset?
Puhemies Anu Vehviläinen: Ministeri Kiuru. — Löytyykö ministeriä vastaamaan?
Mi-nisteri Haatainen.16.58 Työministeri Tuula Haatainen (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tie-dämme kaikki, että hoitotyötä tekevät tekevät todella raskasta työtä tällä hetkellä siellä ko-ronahoidon eturintamassa. Suuri kiitos meiltä kaikilta kuuluu sinne tähän työhön, ja toi-vomme tietenkin, että tämä koronaepidemia ei tästä nyt — tämä toinen vaihe — enää kiih-dy enempää, jotta voimme välttyä siltä, että kuormitus sairaaloissa, osastoilla, teho-osas-toilla kävisi yli kapasiteettirajan. Kysymykseen siitä, miten hallitus vastaa siihen, maksettaisiinko erillistä korvausta: hal-litus ei ole — valtiovalta ei ole — työmarkkinaosapuoli. Näitä neuvotteluja käydään janämä päätökset tehdään siellä työmarkkinapöydässä työnantajien ja palkansaajien kesken.Kysymyksen käsittely päättyi.2.7.
Että näin.

Käyttäjän Mirka Mäntylä kuva