Opintovapaa

Opintovapaalla työntekijä on vapaa työstään koulutusta tai opiskelua varten. Työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden. Opintovapaan pituus voi olla enintään kaksi vuotta viiden vuoden palvelussuhteen aikana.

Työntekijällä on myös oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Yli viiden työpäivän mittaista opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Jos opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, hakemus on tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista. Hakemuksen tekemisen ajankohdasta voidaan sopia myös toisin.

Palkka ja loman kertyminen opintovapaalta

Työnantajan ei tarvitse maksaa opintovapaan ajalta palkkaa. Asiasta voi sopia erikseen työnantajan kanssa. Jos opintovapaa on palkaton, voi saada aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta. Lisäksi Kela voi myöntää opintolainan valtiontakauksen. 

Opintovapaalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa 30 kalenteripäivältä. KVTES ei edellytä opintovapaalta kertyvän vuosiloman osalta töihin palaamista.

Edellä mainitun lisäksi työntekijällä on KVTES:n mukaan mahdollista ansaita vuosilomaa opintovapaan ajalta 30 kalenteripäivältä, jos työntekijä on ollut lomanmääräytymisvuoden aikana työssä 22 työpäivää.

Opintovapaan siirtäminen

Lähtökohtaisesti työntekijällä on oikeus opintovapaaseen. Jos opintovapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajalle, hänellä on oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella.

Jos kysymys on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein toistuvasta koulutuksesta, työnantaja saa siirtää opintovapaata enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutus järjestetään. Lisäksi työnantajalla on oikeus siirtää vapaata, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aloitettua opiskelua tai koulutusta.

Työntekijä voi siirtää yli viideksi päiväksi myönnetyn opintovapaan käyttöä, jos siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Ilmoitus opintovapaan käyttämättä jättämisestä on tehtävä työnantajalle vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkua.

Työntekijä voi hakea opintovapaan siirtämistä enintään vuodeksi kerrallaan. Myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämistä koskeva ilmoitus tai siirtoa tarkoittava hakemus on tehtävä aina kirjallisesti.

Opintovapaan toteuttamistavat

Opintovapaa myönnetään antamalla työntekijälle etukäteen määrättynä aikana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia vapaapäiviä.

Opintovapaa voidaan myöntää myös antamalla osia työpäivästä vapaaksi tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä.

Opintovapaan keskeyttäminen

Jos opintovapaa on myönnetty yli 50 työpäiväksi, työntekijä saa keskeyttää opintovapaansa ja palata töihin. Opintovapaan keskeyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle neljä viikkoa aikaisemmin ennen työhön paluuta. Opintovapaan keskeyttämistä koskeva ilmoitus tai pyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Jos työnantaja on ottanut opintovapaan ajaksi sijaisen, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa työntekijää työhön ennen opintovapaan päättymistä.

Jos työntekijä on opintovapaan aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön yli seitsemän päivää, sitä ylittäviä päiviä ei lueta opintovapaa-ajaksi. Sitä on pyydettävä viivytyksettä työnantajalta. Työntekijä voi hakea keskeytynyttä opintovapaata käytettäväksi myöhemmin, kunhan se pidetään viiden vuoden sisällä ensimmäisestä opintovapaapäivästä lukien. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä selvitys työkyvyttömyydestään.

Päivitetty  26.8.2021