Omavalvonta

Toimintayksikön on laadittava suunnitelma, miten se aikoo toteuttaa laadunvalvontaa ja potilasturvallisuutta. Se edellyttää, että toiminnan vastuut on määritelty.

Työyksikkö ei voi ulkoistaa omavalvontavastuuta. Tärkeää on, että työpaikan kulttuuri ja ilmapiiri sallii ja kannustaa henkilöstöä puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaittuihin epäkohtiin. Omavalvonta koskee niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita.

Omavalvonta

  • lisää potilas- ja asiakasturvallisuutta
  • antaa keinot, joilla epäkohtiin ja riskitilanteisiin voidaan puuttua.
  • parantaa työturvallisuutta ja potilaiden hoidon laatua, kun suunnitelma on julkisesti esillä.

Jos suunnitelmaa ei ole, sitä pitää kysyä työnantajalta ja vaatia sellaisen tekemistä.

Omavalvonnan tarkoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan tarkoituksena on ehkäistä ennalta epäasianmukaisia toimintakäytäntöjä ja puuttua säädösten vastaiseen ja laadun minimivaatimukset alittavaan toimintaan.

Valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Palvelujen laadun ja sisällön valvonta on ensisijaisesti toimintayksikön tai kunnan omavalvonnan vastuulla. Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan Valviran ja aluehallintovirastoiden yhdessä laatimien valvontaohjelmien ja -suunnitelmien mukaisesti.

Omavalvontaa säätelevät muun muassa terveydenhuoltolaki ja vanhuspalvelulaki.