Henkilöstömitoitus ikäihmisten hoidossa

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan yhtä ikäihmistä kohden sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä.

Ikäihmisten hoitoon liittyvää henkilöstömitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa päivitetyssä laatusuosituksessa (6/2017).

Mitoittamisessa on otettava huomioon yksikön asiakkaiden palvelutarve ja heidän

 • fyysinen

 • psyykkinen

 • kognitiivinen ja

 • sosiaalinen toimintakykynsä.

Laatusuosituksessa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä ympärivuorokautisessa hoidossa on

 • tehostetussa palveluasumisessa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden

Henkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan potilaiden välittömään asiakastyöhön osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät.

Hoitajat, joilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoa, sisällytetään henkilöstömitoitukseen vain siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön.

Hoito- ja laitosapulaiset tai hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa, eivätkä he saa vastata lääkityksistä. Myöskään toiminta- ja fysioterapeutit eivät voi olla yksin työvuorossa, eivätkä he saa vastata lääkityksistä.

Työsuhteessa olevat oppisopimuskoulutettavat lasketaan henkilöstömitoitukseen vasta, kun he ovat suorittaneet opinnoistaan vähintään kaksi kolmasosaa.

Vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta eli poissaolevien työntekijöiden tilalle on palkattu sijainen.

Tehyn mielestä ongelma on se, että mitoitusluvuissa ei oteta huomioon

 • kuinka paljon asiakkaat tarvitsevat hoitajan apua ja kuntoutusta (onko vaativaa lääkehoitoa, terminaalivaiheen hoitoa ym.)?

 • potilaiden vaihtuvuutta

 • hoitohenkilöstön koulutustasoa ja työkokemusta (kuinka paljon on sairaanhoitajia, lähihoitajia tai kouluttamattomia)

 • fyysisen hoitoympäristön toimivuutta (sokkeloiset tilat, kahdessa kerroksessa ym.).

Hoitoisuutta voidaan mitata esimerkiksi RAI tai RAVA -mittareilla.

Suunnitellun henkilöstömitoituksen laskeminen

Laatusuosituksen mukaan henkilöstömitoituksella tarkoitetaan henkilöstön ja hoidettavien asiakkaiden välistä laskennallista suhdelukua.

Jos työyksikössä työskentelee 20 hoitotyöntekijää ja yksikössä on yhteensä 40 potilaspaikkaa. Mitoitus lasketaan jakamalla hoitajien määrä potilaspaikkojen määrällä: 20/40 = 0.5                                                                   

Toteutunut henkilöstömitoitus

Suunniteltu mitoitus on vain karkea luku, joka ei kuvaa todellista tilannetta. Potilaita voi olla ylipaikalla tai sairastuneelle työntekijälle ei ole saatu sijaista. Tämän vuoksi täytyy laskea toteutunut mitoitus.

Se voidaan laskea esimerkiksi siten, että kerätään viikon ajalta tiedot toteutuneista työvuoroista ja yksikön todellisesta potilasmäärästä.

Yksikön työntekijät:

 • Osastonhoitaja, ei osallistu välittömään potilastyöhön. Häntä ei tämän vuoksi lasketa mukaan mitoitukseen.
 • Yksikössä on kolme sairaanhoitajaa. Kaksi heistä teki hoitotyötä viikossa yhteensä 76,5 tuntia. Puolikasta työaikaa tekevä sairaanhoitaja teki 19 tuntia hoitotyötä viikossa. Yhteensä sairaanhoitajat tekivät hoitotyötä 95,5 tuntia viikossa.
 • Yksikössä on kolme lisäksi kolme lähihoitajaa. He tekivät hoitotyötä yhteensä 114.45 tuntia (38.25 tuntia / lähihoitaja) viikossa.
 • Yksikössä kävi yksi fysioterapeutti, joka teki 2 tuntia viikossa potilastyötä.
 • Yksikössä on 11 potilaspaikkaa. Lisäksi yksi potilas oli ylipaikalla eli potilaita oli viikon aikana yhteensä 12.

Toteutunut henkilöstömitoitus

95.5 h (sairaanhoitajat) + 114.45 h  (lähihoitajat) + 2 h (fysioterapeutti)

38.25 h (viikkotuntimäärä)

________________________________

12 (todellinen potilasmäärä)

 

= 0.46

 

Esimerkistä huomataan, että toteutunut henkilöstömitoitus on usein pienempi kuin suunniteltu.

Päivitetty 18.12.2017