Yt-neuvottelut työvoimaa vähennettäessä

Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut on käytävä, jos työnantaja harkitsee työvoiman vähentämistä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Yt-neuvottelut pitää käydä aina, jos yrityksessä työskentelee vähintään 20 työntekijää.

Työntekijämäärään lasketaan myös perhevapaalla tai muusta syystä poissaolevat työntekijät, mutta ei vuokratyöntekijöitä.

Alle 20 työntekijän yrityksissä yt-neuvotteluita ei tarvitse käydä, mutta työnantajan pitää ennen irtisanomista antaa työntekijöille selvitys irtisanomisen syistä ja vaihtoehdoista. Heitä on myös tiedotettava työ- ja elinkeinotoimistolta saatavista työvoimapalveluista. 

Selvitys on annettava niin ajoissa kuin mahdollista.

Kunnissa tai kuntayhtymissä yt-neuvottelut on käytävä aina riippumatta työpaikan koosta.

Missä tilanteissa yt-neuvottelut on käytävä?

Jos työnantaja harkitsee toimenpiteitä tai ratkaisuja, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän

  • irtisanomiseen
  • lomauttamiseen tai
  • osa-aikaistamiseen.

Yt-neuvottelut täytyy käydä ennen kuin päätöksiä irtisanomisista tai muista toimenpiteistä on tehty.

Työnantajalla on velvollisuus aloittaa neuvottelut riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta tilanteesta ja toimenpiteistä voidaan vielä neuvotella. Toisaalta neuvotteluja ei saa aloittaa liian aikaisin tai varmuuden vuoksi, ennen kuin työnantajalla on riittävän varma tieto tilanteesta ja tulevista muutoksista.

Työnantaja ei saa esimerkiksi päättää yrityksen tai sen osan lopettamisesta tai siirtymisestä toiselle paikkakunnalle ennen kuin yt-neuvottelut on käyty loppuun.

Koska ja miten työnantajan pitää ilmoittaa yt-neuvotteluista?

Työnantajan pitää ilmoittaa yt-neuvotteluista viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista kirjallisesti. Neuvotteluesityksessä pitää ilmoittaa

  • neuvottelujen alkamisaika ja -paikka
  • ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Kuka osallistuu yt-neuvotteluihin?

Yt-neuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajan tai edustajien välillä. Henkilöstöryhmien edustajia ovat

  • luottamusmies
  • luottamusvaltuutettu
  • valittu yhteistoiminta- eli yt-edustaja henkilökunnasta (jos luottamusmiestä tai -valtuutettua ei ole).

Jos asia koskee vain yhtä tai muutamaa työntekijää, voidaan neuvottelut käydä työntekijän tai työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Päivitetty 9.11.2020