Työ- ja virkaehtosopimus

Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. Työehtosopimus voi olla myös työntekijäliiton ja työnantajan välinen.

Työehtosopimuksessa määritetään vähimmäisehdot esimerkiksi

  • työajoista
  • palkoista ja palkankorotuksista
  • lomista
  • sairausajan palkanmaksusta.

Työehtoja määritellään myös työlainsäädännössä. Minimipalkat eivät perustu lakiin, vaan ne määritellään ammattiliittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa.

Työ- ja virkaehtosopimukset ovat työmarkkinoiden pelisääntöjä, jotka velvoittavat järjestöjä

  • valvomaan, että työnantajat ja työntekijät noudattavat sopimusta.
  • takaamaan alalle työrauhan (sopimuskauden aikana ei saa järjestää sopimukseen tai sen osiin kohdistuvia työtaisteluita).

Paikallinen sopiminen

Sopimuksissa on usein annettu paikallisille työnantajille ja ammattiosastoille tai luottamusmiehille mahdollisuus tehdä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia. Niillä voidaan poiketa tietyistä valtakunnallisen sopimuksen määräyksistä.

Paikallisia sopimuksia tehdään yleisimmin työaika- ja palkkausasioista (hälytysraha- ja vuoronvaihtokorvaukset, toimenpidepalkkiot, jononpurkukorvaukset ym.).

Normaalisitova vai yleissitova?

Työehtosopimus voi olla normaalisitova tai yleissitova. Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat sopimuksen allekirjoittaneita osapuolia tai niitä, jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen.

Suurin osa suomalaisista työnantajista on järjestäytynyt, joten ne noudattavat työehtosopimuksia niiden normaalisitovuuden perusteella.

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaista alaa edustavassa työehtosopimuksessa.

Työsopimuksella voidaan sopia työehtosopimusta paremmista ehdoista. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työehtosopimuksen mukaista peruspalkkaa korkeammasta palkasta.

Katso työehtosopimuksia

Päivitetty 2.10.2020